Kierunki transformacji ciepła systemowego w Kutnie

Artykuł sponsorowany ECO KUTNO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Udostępnij:
O efektywnej, wielomilionowej strategii funkcjonowania na kolejne lata kutnowskiego dostawcy ciepła systemowego mówi Paweł Łuczak – Prezes Zarządu – Dyrektor Spółki ECO Kutno.

Jak podsumowałby Pan miniony rok działań spółki biorąc pod uwagę z jednej strony specyficzną sytuację spowodowaną pandemią i pojawiające się coraz to nowe regulacje prawne dotykające przedsiębiorstw z sektora ciepłowniczego?

Paweł Łuczak: Miniony czas dla ECO Kutno był niezmiennie okresem intensywnej pracy. Zdecydowanie zwiększonej uwagi wymagało zapewnienie komfortu pracy poprzez zorganizowanie bezpiecznych warunków. Celem nadrzędnym spółki związanym bezpośrednio z bezpieczeństwem pracowników i klientów było zapewnienie ciągłości dostaw energii cieplnej do mieszkańców Kutna, dlatego wszelkie działania w obliczu zagrożenia COVID-19 koncentrowały się na utrzymaniu ruchu, t.j. wytwarzaniu ciepła systemowego, jego przesyle i dystrybucji. Ponadto, poza bieżącą działalnością, Spółka skupiała się również nad projektowaniem strategii funkcjonowania firmy na kolejne lata, a czas zainwestowany w planowanie zaowocował koncepcją rozlicznych inwestycji.

Czy mają one związek z jednym z największych wyzwań transformacji energetycznej jakim jest dekarbonizacja systemu ciepłowniczego? Jakie są plany spółki w tym zakresie?

ECO Kutno, jak inne przedsiębiorstwa, stając w obliczu konieczności sprostania rygorystycznym regulacjom dotyczącym standardów emisyjnych, rosnących kosztów CO2 oraz zwiększenia możliwości wykorzystania w ciepłownictwie odnawialnych źródeł energii, przygotowała strategię funkcjonowania w najbliższych latach opartą na rekonfiguracji systemu ciepłowniczego, którą najogólniej mówiąc wyznaczają trzy kierunki: związana z optymalizacją majątku budowa kotłowni gazowych, budowa drugiego układu kogeneracyjnego i projekt budowy ciepłowni geotermalnej.

Czyli owa strategia ECO Kutno ma na celu sprostanie wyzwaniom europejskiego „Zielonego ładu”, który przedstawia ambitne cele polityki klimatycznej między innymi w sektorze odnawialnych źródeł energii?

Strategia funkcjonowania w najbliższych latach, zgodna z globalnymi trendami, oparta jest na rekonfiguracji systemu ciepłowniczego, do której zaliczyć należy planowane inwestycje. Projekt budowy lokalnych kotłowni gazowych wynika z likwidacji blisko 6 km sieci napowietrznej – zastępować będą one źródła zasilania w rejonie wyłączonej Ciepłowni Miejskiej Nr 2 zlokalizowanej
przy ul. Metalowej 10 w Kutnie. Również budowa drugiej kogeneracji gazowej o łącznej mocy zainstalowanej 6,33 MWt i 6,35 MWe na terenie Ciepłowni Miejskiej Nr 1 przy ul. Oporowskiej 10 A w Kutnie ma na celu zwiększenie udziału paliwa gazowego w produkcji ciepła systemowego dla kutnowskich odbiorców. Natomiast najbardziej znamiennym etapem kluczowych zmian w ramach działalności spółki jest wizja trudnego i wymagającego projektu budowy ciepłowni geotermalnej opartej na odnawialnych źródłach energii.

Aktualnie sektor ciepłowniczy oparty jest przede wszystkim na węglu, a ciepłownie geotermalne w Polsce to nadal rzadkość. Skąd taki pomysł akurat w Kutnie?

Przeprowadzone analizy dotyczące warunków geologicznych, rozwiązań technologicznych oraz aspektów ekonomiczno-finansowych zakładające powstanie ciepłowni geotermalnej jako źródła OZE w kutnowskim systemie ciepłowniczym wskazują na bardzo duży potencjał wykonania tego typu inwestycji. Pod względem budowy geologicznej Kutno jest położone na obszarze największego obszarowo rejonu geotermalnego w Polsce – Niżu Polskiego, w związku z czym według przeprowadzonego studium wykonalności, na terenie miasta jest możliwe ujęcie wód termalnych o temperaturze około 90°C przy wydajności otworu około 150 m3/h, a ze względu na zakładaną mineralizację (wynoszącą ok. 10% - 120 g/dm3), można mówić o istnieniu solanki geotermalnej.

Jak wygląda zakres inwestycyjny, jeśli chodzi o budowę ciepłowni geotermalnej w Kutnie? W jakiej lokalizacji miałyby zostać wykonane odwierty?

Wyniki analiz wskazują, że najbardziej korzystnym rozwiązaniem w zakresie realizacji inwestycji związanej z wykorzystaniem zasobów geotermalnych do celów ciepłowniczych jest zastosowanie absorpcyjnej bromolitowej pompy ciepła napędzanej wysokoparametrową wodą z kotła gazowego, opcjonalnie biomasowego. Na podstawie prognozowanych parametrów proponowane jest wykonanie jednego dubletu odwiertów geotermalnych, z których każdy – zarówno odwiert produkcyjny (wydobywczy), jak i zatłaczający (chłonny) – osiągał będzie głębokość 3000 metrów. Dodatkowym atutem rozwiązania jest możliwość jego rozwinięcia przez wykonanie i dołączenie do systemu drugiego dubletu otworów geotermalnych, co znacząco zwiększyłoby pokrycie zapotrzebowania na ciepło przez odnawialne źródło energii.

Budynek ciepłowni geotermalnej miałby powstać przy ul. Oporowskiej 10A w sąsiedztwie ECO Kutno, gdzie planowane jest również wykonanie odwiertu produkcyjnego, natomiast zlokalizowanie odwiertu zatłaczającego powinno znajdować się w odległości ok. 1,0 – 1,5 km.

W jakim stopniu wykonanie tego typu inwestycji koreluje z istotnym udziałem OZE w produkcji ciepła i osiągnięciem znacznego efektu ekologicznego?

Działająca w priorytecie ciepłownia geotermalna wykorzystywałaby absorpcyjne pompy ciepła we współpracy z wymiennikami ciepła, stanowiąc tym samym – oprócz Ciepłowni Miejskiej nr 1 oraz Kogeneracji – bardzo istotne, oparte na energii odnawialnej, źródło ciepła dla kutnowskiego systemu ciepłowniczego. Budowa ciepłowni geotermalnej oznacza osiągnięcie przez kutnowski system ciepłowniczy statusu systemu efektywnego energetycznie i obejmuje przede wszystkim zmianę wysokości emisji CO2 jako wskaźnika mającego istotny wpływ na ekonomikę przedsięwzięcia. Realizacja projektu spowoduje zmniejszenie rocznego zużycia węgla o ponad 60% z poziomu 15 tys. ton (wg danych za 2020 r.) do 5,7 tys. ton, a system ciepłowniczy osiągnie poziom 51,5% udziału energii pochodzącej z OZE. Natomiast w przypadku wykonania dwóch dubletów udział energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w całkowitym bilansie ciepła wynosić może do 70%, a zużycie węgla spadnie wówczas o blisko 82% zmniejszając się do poziomu zaledwie 2,6 tys. ton ww.

Dodaj ogłoszenie