Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2011 [REGULAMIN]

Redakcja
Udostępnij:

Regulamin

1.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem Konkursu "Menedżer Roku Regionu Łódzkiego", zwanego dalej "Konkursem" jest: Polskapresse Spółka z o.o. Oddział Prasa Łódzka, z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. I. Skorupki 17/19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, zwana dalej "Organizatorem".
1.2. Współorganizatorem konkursu "Menedżer Roku Regionu Łódzkiego" jest Loża Łódzka Business Centre Club.
1.3. Konkurs prowadzony będzie na terenie Województwa Łódzkiego.
1.4. Konkurs trwa od 1 czerwca bieżącego roku do 31 stycznia następnego roku.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
2.1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia zamieszkała na terenie województwa łódzkiego, spełniająca łącznie podane poniżej warunki, zwana dalej Kandydatem, z zastrzeżeniem z punktu 2.3. niniejszego regulaminu:
- zarządzająca w ostatnich dwóch latach przedsiębiorstwem lub jego oddziałem albo będąca wspólnikiem spółki prawa handlowego lub prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie lub w spółce cywilnej, lub w innej formie prawnej, o ile przedsiębiorstwo jest zarejestrowane i/lub prowadzi działalność na terenie województwa łódzkiego,
- wytypowana przez Kolegium Elektorskie Konkursu
- wyrażająca zgodę na przystąpienie do Konkursu oraz przetwarzanie przez organizatorów Konkursu swoich danych osobowych, a także danych ekonomicznych zarządzanej lub posiadanej przez siebie firmy - warunek ten zostaje spełniony, jeżeli osoba doręczyła prawidłowo wypełnioną i podpisaną ankietę, o której mowa w punkcie 2.2, przy czym doręczenie powinno nastąpić do 18 listopada 2011 roku do godziny 1600. do siedziby Polskapresse Spółka z o.o. Oddział Prasa Łódzka, ul. Ks. I.Skorupki 17/19 Łódź.

2.2. Za wyrażenie zgody na powyższe przetwarzanie danych osobowych i firmowych uważa się złożenie wypełnionych i należycie podpisanych przez Kandydatów i/lub przez osoby do tego w danej firmie uprawnione ankiet, wysłanych przez Organizatorów Konkursu do Kandydatów do miana Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2011. Ankiety zawierają adnotację: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polskapresse spółka z o.o. Oddział Prasa Łódzka, z siedzibą przy ul. ks.hm Ignacego Skorupki 17/19 oraz Lożę Łódzką Business Centre Club moich danych osobowych, zawartych na niniejszej ankiecie, niezbędnych do realizacji niniejszego Konkursu oraz celów marketingowych (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dz. Ustaw nr 133 poz. 883.). Wyrażam zarazem zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu odesłanych im przeze mnie danych ekonomicznych mojej/zatrudniającej mnie firmy, wyłącznie dla potrzeb niniejszej edycji Konkursu."

2.3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora (małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).

2.4. W Konkursie mogą brać udział zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu oraz inni przedstawiciele tej samej firmy, którą reprezentuje laureat Konkursu, jednak dopiero po upływie trzech lat od roku tej edycji Konkursu, w której zdobyli oni statuetkę "Menedżera Roku Regionu Łódzkiego".

3. ZASADY I HARMONOGRAM KONKURSU
3.1. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych w roku 2010/2011 menedżerów w województwie łódzkim, w dwóch kategoriach:
- Małe i Średnie Przedsiębiorstwo (zatrudniająca do 250 osób);
- Duża Firma (zatrudniająca ponad 250 osób).
3.2. W Konkursie może być również przyznane Wyróżnienie Specjalne.
3.3. Podstawowe kryteria wyłaniania Kandydatów i ich oceny przez Elektorów, Organizatorów i członków Kapituły Konkursu:
- Wyłaniani, oceniani i nagradzani są ci menedżerowie regionu łódzkiego, którzy:
a. wykazali się w minionym 2010 roku i w pierwszej połowie 2011 roku największą skutecznością w zarządzaniu firmą, co przełożyło się na jej szybki wzrost i rozwój;
b. kierowana przez nich firma zanotowała ponadprzeciętnie dobre wyniki;
c. oni sami są cenieni przez swój zespół oraz przez lokalne środowisko biznesowe, działają w pełni etycznie, przestrzegając zasad prawnych i reguł zdrowej konkurencji;
d. są także wrażliwi na potrzeby społeczne, prowadzą działalność charytatywną i wspierają lokalne inicjatywy, szeroko stosują w praktyce zasady Odpowiedzialnego Biznesu (CSR).
- Ankiety wysyłane Kandydatom zawierają rubryki pozwalające Organizatorom obiektywnie ocenić powyższe najważniejsze obszary działania Kandydatów, wyłonionych przez Kolegium Elektorów.

3.4. Konkurs jest trójetapowy.
- W etapie pierwszym Kolegium Elektorów wyłonionych przez Organizatorów (ok. 200 osób z całego województwa łódzkiego: przedsiębiorców, samorządowców, polityków, naukowców, prawników, bankowców, dziennikarzy oraz przedstawicieli Organizatorów) typuje Kandydatów do miana Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2011. Typowanie polega na pisemnym, elektronicznym lub ustnym - w rozmowach z przedstawicielami Organizatorów - zaproponowaniu przez Elektora od jednego do pięciu Kandydatów w każdej z dwóch kategorii Konkursu. Konkretne typowania poszczególnych Elektorów pozostają wyłącznie do wiedzy Organizatorów.
- W etapie drugim do wskazanych przez Elektorów Kandydatów Organizatorzy przesyłają droga elektroniczną ankiety z towarzyszącą im prośbą o zgodę na udział w Konkursie. Ankiety są przez Kandydatów wypełniane i trafiają ponownie do Organizatorów, którzy dokonują ich oceny, w formie zdepersonalizowanej, uwzględniającej, w celu zachowania równych szans, m.in. specyfikę branży, w jakiej działa firma Kandydata.
- Po tej obiektywnej ocenie, z grona Kandydatów wyłanianych jest po pięciu Kandydatów w każdej kategorii Konkursu, nominowanych następnie przez Organizatorów do miana Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2011.
- W etapie trzecim, decydującym, wyboru zwycięzcy w każdej z kategorii dokonuje Kapituła Konkursu. Kapituła może też zdecydować o przyznaniu Wyróżnienia Specjalnego w Konkursie.

3.5. W trakcie trwania Konkursu Organizator może jednostronnie dokonać zmiany czasu trwania Konkursu, czasu trwania poszczególnych jego etapów, a co za tym idzie - czasu pozyskiwania Kandydatur od Elektorów oraz odsyłania wypełnionych ankiet przez Kandydatów.
3.6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości terminowego dokonania czynności związanych z Konkursem przez Kandydatów oraz za inne skutki działania lub zaniechania wybranego przez Elektorów i Kandydatów operatora pocztowego lub inne podobnie działające podmioty, dostarczające zgłoszenia Kandydatur lub wypełnione przez Kandydatów ankiety.
3.7. Harmonogram Konkursu:
a. Wyłonienie przez Organizatorów członków Kolegium Elektorskiego - III kwartał roku;
b. Zebranie typów Elektorów do obu kategorii Konkursu - IV kwartał roku;
c. Usystematyzowanie zebranych od Elektorów typów Kandydatur przez Organizatorów, wysyłka ankiet i zaproszeń do udziału w niniejszej edycji Konkursu do Kandydatów - IV kwartał roku;
d. Odesłanie listem albo przesyłką kurierską lub osobiste dostarczenie przez Kandydatów wypełnionych ankiet Organizatorom Konkursu (na adres: Polska Dziennik Łódzki, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 17/19, z dopiskiem na kopercie: "Menedżer Roku Regionu Łódzkiego '2011" - IV kwartał roku;
e. Przetworzenie ankiet przez Organizatorów, dokonanie nominacji w obu kategoriach Konkursu, dostarczenie ich Kapitule Konkursu - do 5 grudnia;
f. Posiedzenie Kapituły Konkursu, wybór przez nią Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2011 w obu kategoriach, ewentualny wybór przez Kapitułę menedżera nagrodzonego Wyróżnieniem Specjalnym - do 31 grudnia;
g. Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu (ogłoszenie i opublikowanie wyników na łamach Polski Dziennika Łódzkiego, uroczyste wręczenie nagród i dyplomów Nominowanym i Zwycięzcom obu kategorii Konkursu oraz Wyróżnionym w Konkursie do 31 stycznia.

4. KAPITUŁA KONKURSU i ZASADY WYBORU ZWYCIĘZCÓW KONKURSU
4.1. Wyboru Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2011 dokonuje Kapituła Konkursu na specjalnym spotkaniu, w głosowaniu niejawnym.
4.2. W skład Kapituły wchodzą:
- Marszałek Województwa Łódzkiego,
- Wojewoda Łódzki,
- Rektor Politechniki Łódzkiej,
- Rektor Uniwersytetu Łódzkiego,
- Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki w Łodzi,
- Prezes Polskapresse O/Prasa Łódzka,
- Kanclerz Loży Łódzkiej BCC,
- Redaktor Naczelny Dziennika Łódzkiego,
- Wiceprezes Polskapresse O/Prasa Łódzka,
- Sekretarz Loży Łódzkiej BCC.

4.3. Kapituła zbiera się w terminie do końca grudnia. Podczas spotkania Kapituły Sekretarz Loży Łódzkiej BCC dokonuje prezentacji wszystkich menedżerów nominowanych w obu kategoriach Konkursu, wyłonionych w trakcie etapu II Konkursu przez Organizatorów.
4.4. Po dyskusji nad kandydaturami, Członkowie Kapituły głosują na swoich Kandydatów w obu kategoriach Konkursu pisemnie, w głosowaniu niejawnym, przyporządkowując poszczególnym nominowanym punkty - od 5 (najwięcej) do 1 (najmniej). Członkowie Kapituły uwzględniają podczas głosowania wszystkich nominowanych menedżerów w danej kategorii. Karta do głosowania nie zawierająca punktacji wszystkich nominowanych menedżerów - jest nieważna. Punkty liczy osoba wskazana przez Kapitułę. Menedżerem Roku Regionu Łódzkiego w danej kategorii zostaje osoba, która zebrała najwyższą zsumowaną liczbę punktów uzyskanych od członków Kapituły.

5. WYNIKI KONKURSU
5.1. Lista nagrodzonych i nominowanych menedżerów - zawierająca imiona, nazwiska i firmę, w której pełnią swoją funkcję, zostanie opublikowana w wybranych wydawnictwach Organizatora w ciągu najpóźniej miesiąca od zakończenia głosowania przez Kapitułę Konkursu.

6. KOMISJA i REKLAMACJE
6.1. Do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Konkursu powołana zostanie Komisja Organizacyjna, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatorów.
6.2. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać osobiście - na piśmie - wraz z czytelnie podpisanym uzasadnieniem - do Organizatora Konkursu, pod adresem: Polskapresse, Oddział Prasa Łódzka, Łódź, ul. ks. I.Skorupki 17/19. w terminie do 7 dni od daty opublikowania listy nominowanych i zwycięzców Konkursu.
6.3. Reklamacje złożone po upływie powyższego terminu, albo bez pisemnego i czytelnie podpisanego uzasadnienia - nie będą rozpatrywane.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora - Polski Dziennika Łódzkiego.
7.2. Uczestnik oddający wypełnioną ankietę Organizatorowi Konkursu wyraża tym samym zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
7.3. Praw wynikających z uczestnictwa w Konkursie nie można zbyć ani przenieść.
7.4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora tych danych. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
7.5. Nominowani, wyróżnieni oraz zwycięzcy w niniejszym Konkursie mają prawo do wykorzystywania informacji dotyczących uzyskanych w nim nagród i wyróżnień w działaniach marketingowych swoich firm.
7.6. Organizator zastrzega sobie wszelkie prawa do nazwy Konkursu i szczegółowych zasad jego organizacji, wynikających z niniejszego Regulaminu.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Łódzki
Dodaj ogłoszenie