Menedżer Roku Regionu Łódzkiego 2015 [REGULAMIN]

RedakcjaZaktualizowano 

Regulamin

1.ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1.Organizatorem Konkursu "Menedżer Roku Regionu Łódzkiego", zwanego dalej "Konkursem" jest: Polska Press Spółka z o.o. Oddział w Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 17/19, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, zwana dalej "Organizatorem".
1.2.Współorganizatorem konkursu "Menedżer Roku Regionu Łódzkiego" jest Loża Łódzka Business Centre Club.
1.3.Konkurs prowadzony będzie na terenie Województwa Łódzkiego.
1.4.Konkurs trwa od 1 sierpnia bieżącego roku do 31 stycznia następnego roku.

2.WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1.W Konkursie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia, spełniająca łącznie podane poniżej warunki, zwana dalej Kandydatem, z zastrzeżeniem z punktu 2.3. niniejszego regulaminu:
-zarządzająca (powołanie przed 31 grudnia 2012 roku) przedsiębiorstwem lub jego oddziałem lub prowadząca działalność gospodarczą indywidualnie lub w spółce cywilnej, lub w innej formie prawnej, o ile przedsiębiorstwo jest zarejestrowane i/lub prowadzi działalność na terenie województwa łódzkiego,
-wytypowana przez Kolegium Elektorskie Konkursu
-nie notowana w rejestrach osób prawomocnie skazanych
-wyrażająca zgodę na przystąpienie do Konkursu oraz przetwarzanie przez organizatorów Konkursu swoich danych osobowych, a także danych ekonomicznych zarządzanej lub posiadanej przez siebie firmy - warunek ten zostaje spełniony, jeżeli osoba doręczyła prawidłowo wypełnioną i podpisaną ankietę, o której mowa w punkcie 2.2, przy czym doręczenie powinno nastąpić do 6 listopada 2015 roku do godziny 1600. do siedziby Polska Press Spółka z o.o. Oddział w Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 17/19.
2.2.Za wyrażenie zgody na powyższe przetwarzanie danych osobowych i firmowych uważa się złożenie wypełnionych i należycie podpisanych przez Kandydatów i/lub przez osoby do tego w danej firmie uprawnione ankiet, wysłanych przez Organizatorów Konkursu do Kandydatów do miana Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2015. Ankiety zawierają adnotację: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polska Press Spółka z o.o. Oddział w Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 17/19 oraz Lożę Łódzką Business Centre Club moich danych osobowych, zawartych na niniejszej ankiecie, niezbędnych do realizacji niniejszego Konkursu oraz celów marketingowych (zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Dz. Ustaw nr 133 poz. 883.). Wyrażam zarazem zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu odesłanych im przeze mnie danych ekonomicznych mojej/zatrudniającej mnie firmy, wyłącznie dla potrzeb niniejszej edycji Konkursu."

2.3.W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora, inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny pracowników i przedstawicieli Organizatora (małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu).
2.4.W Konkursie mogą brać udział zwycięzcy poprzednich edycji Konkursu oraz inni przedstawiciele tej samej firmy, którą reprezentuje laureat Konkursu, jednak dopiero po upływie trzech lat od roku tej edycji Konkursu, w której zdobyli oni statuetkę "Menedżera Roku Regionu Łódzkiego".

3.ZASADY I HARMONOGRAM KONKURSU

3.1.Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych w roku 2014/2015 menedżerów w województwie łódzkim, w trzech kategoriach:
-Mikro i Małe Przedsiębiorstwo (zatrudniające do 49 osób),
-Średnie Przedsiębiorstwo (zatrudniające 50-249 osób),
-Duża Firma (zatrudniająca od 250 osób).
3.2.W Konkursie może być również przyznane Wyróżnienie Specjalne.
3.3.Podstawowe kryteria wyłaniania Kandydatów i ich oceny przez Elektorów, Organizatorów i członków Kapituły Konkursu:
-Wyłaniani, oceniani i nagradzani są ci menedżerowie regionu łódzkiego, którzy:
a.wykazali się w minionym 2014 roku i w pierwszej połowie 2015 roku największą skutecznością w zarządzaniu firmą, co przełożyło się na jej szybki wzrost i rozwój;
b.kierowana przez nich firma zanotowała ponadprzeciętnie dobre wyniki;
c.oni sami są cenieni przez swój zespół oraz przez lokalne środowisko biznesowe, działają w pełni etycznie, przestrzegając zasad prawnych i reguł zdrowej konkurencji;
d.są także wrażliwi na potrzeby społeczne, prowadzą działalność charytatywną i wspierają lokalne inicjatywy, szeroko stosują w praktyce zasady Odpowiedzialnego Biznesu (CSR).
-Ankiety wysyłane Kandydatom zawierają rubryki pozwalające Organizatorom obiektywnie ocenić powyższe najważniejsze obszary działania Kandydatów, wyłonionych przez Kolegium Elektorów.
3.4.Konkurs jest trójetapowy.
-W etapie pierwszym Kolegium Elektorów wyłonionych przez Organizatorów (ok. 200 osób z całego województwa łódzkiego: przedsiębiorców, samorządowców, polityków, naukowców, prawników, bankowców, dziennikarzy oraz przedstawicieli Organizatorów) typuje Kandydatów do miana Menedżera Roku Regionu Łódzkiego ‘2015. Typowanie polega na pisemnym, elektronicznym lub ustnym – w rozmowach z przedstawicielami Organizatorów - zaproponowaniu przez Elektora od jednego do pięciu Kandydatów w każdej z dwóch kategorii Konkursu. Konkretne typowania poszczególnych Elektorów pozostają wyłącznie do wiedzy Organizatorów.
-W etapie drugim do wskazanych przez Elektorów Kandydatów Organizatorzy przesyłają droga elektroniczną ankiety z towarzyszącą im prośbą o zgodę na udział w Konkursie. Ankiety są przez Kandydatów wypełniane i trafiają ponownie do Organizatorów, którzy dokonują ich oceny, w formie zdepersonalizowanej, uwzględniającej, w celu zachowania równych szans, m.in. specyfikę branży, w jakiej działa firma Kandydata.
-Po tej obiektywnej ocenie, z grona Kandydatów wyłanianych jest do pięciu Kandydatów w każdej kategorii Konkursu, nominowanych następnie przez Organizatorów do miana Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2015.
-W etapie trzecim, decydującym, wyboru zwycięzcy w każdej z kategorii dokonuje Kapituła Konkursu. Kapituła może też zdecydować o przyznaniu Wyróżnienia Specjalnego w Konkursie.

3.5.W trakcie trwania Konkursu Organizator może jednostronnie dokonać zmiany czasu trwania Konkursu, czasu trwania poszczególnych jego etapów, a co za tym idzie - czasu pozyskiwania Kandydatur od Elektorów oraz odsyłania wypełnionych ankiet przez Kandydatów.
3.6.Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości terminowego dokonania czynności związanych z Konkursem przez Kandydatów oraz za inne skutki działania lub zaniechania wybranego przez Elektorów i Kandydatów operatora pocztowego lub inne podobnie działające podmioty, dostarczające zgłoszenia Kandydatur lub wypełnione przez Kandydatów ankiety.
3.7.Harmonogram Konkursu:
a.Wyłonienie przez Organizatorów członków Kolegium Elektorskiego – III kwartał roku;
b.Zebranie typów Elektorów do obu kategorii Konkursu – IV kwartał roku;
c.Usystematyzowanie zebranych od Elektorów typów Kandydatur przez Organizatorów, wysyłka ankiet i zaproszeń do udziału w niniejszej edycji Konkursu do Kandydatów – IV kwartał roku;
d.Odesłanie listem albo przesyłką kurierską lub osobiste dostarczenie przez Kandydatów wypełnionych ankiet Organizatorom Konkursu (na adres: Dziennik Łódzki, 90-532 Łódź, ul. ks. I. Skorupki 17/19, z dopiskiem na kopercie: "Menedżer Roku Regionu Łódzkiego '2015" – IV kwartał roku;
e.Przetworzenie ankiet przez Organizatorów, dokonanie nominacji w obu kategoriach Konkursu, dostarczenie ich Kapitule Konkursu - do 5 grudnia 2015 roku;
f.Posiedzenie Kapituły Konkursu, wybór przez nią Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2015 w każdej z kategorii, ewentualny wybór przez Kapitułę menedżera nagrodzonego Wyróżnieniem Specjalnym - do 31 grudnia 2015 roku;
g.Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu (ogłoszenie i opublikowanie wyników na łamach Dziennika Łódzkiego, uroczyste wręczenie nagród i dyplomów Nominowanym i Zwycięzcom w każdej z kategorii Konkursu oraz Wyróżnionym w Konkursie do 31 stycznia 2016 roku.

4.KAPITUŁA KONKURSU i ZASADY WYBORU ZWYCIĘZCÓW KONKURSU

4.1.Wyboru Menedżera Roku Regionu Łódzkiego '2015 dokonuje Kapituła Konkursu na specjalnym spotkaniu, w głosowaniu niejawnym.
4.2.W skład Kapituły wchodzą:
-Wojewoda Łódzki,
-Marszałek Województwa Łódzkiego,
-Prezydent Miasta Łodzi
-Rektor Politechniki Łódzkiej,
-Rektor Uniwersytetu Łódzkiego,
-Kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Umiejętności w Łodzi,
-Prezes Polska Press Oddział w Łodzi,
-Kanclerz Loży Łódzkiej BCC,
-Redaktor Naczelny Dziennika Łódzkiego,
-Wiceprezes Polska Press Oddział w Łodzi,
-Dyrektor Loży Łódzkiej BCC.
4.3.Kapituła zbiera się w terminie do końca grudnia. Podczas spotkania Kapituły Dyrektor Loży Łódzkiej BCC dokonuje prezentacji wszystkich menedżerów nominowanych w każdej z kategorii Konkursu, wyłonionych w trakcie etapu drugiego Konkursu przez Organizatorów.
4.4.Po dyskusji nad kandydaturami, Członkowie Kapituły głosują na Kandydatów w każdej kategorii Konkursu pisemnie, w głosowaniu niejawnym, przyporządkowując poszczególnym nominowanym punkty - od 5 (najwięcej) do 1 (najmniej). Członkowie Kapituły uwzględniają podczas głosowania wszystkich nominowanych menedżerów w danej kategorii. Karta do głosowania nie zawierająca punktacji wszystkich nominowanych menedżerów - jest nieważna. Punkty liczy osoba wskazana przez Kapitułę. Menedżerem Roku Regionu Łódzkiego w danej kategorii zostaje osoba, która zebrała najwyższą zsumowaną liczbę punktów uzyskanych od członków Kapituły.

5.WYNIKI KONKURSU

5.1.Lista nagrodzonych i nominowanych menedżerów - zawierająca imiona, nazwiska i firmę, w której pełnią swoją funkcję, zostanie opublikowana w wybranych wydawnictwach Organizatora w ciągu najpóźniej miesiąca od zakończenia głosowania przez Kapitułę Konkursu.
6.KOMISJA i REKLAMACJE
6.1.Do kontroli prawidłowości przeprowadzenia Konkursu powołana zostanie Komisja Organizacyjna, w skład której wchodzić będą przedstawiciele Organizatorów.
6.2.Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać osobiście - na piśmie - wraz z czytelnie podpisanym uzasadnieniem - do Organizatora Konkursu, pod adresem: Polska Press Spółka z o.o. Oddział w Łodzi, ul. ks. I. Skorupki 17/19 w terminie do 7 dni od daty opublikowania listy nominowanych i zwycięzców Konkursu.
6.3.Reklamacje złożone po upływie powyższego terminu, albo bez pisemnego i czytelnie podpisanego uzasadnienia - nie będą rozpatrywane.
7.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1.Regulamin niniejszy jest dostępny w okresie trwania Konkursu w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora - Dziennika Łódzkiego.
7.2.Uczestnik oddający wypełnioną ankietę Organizatorowi Konkursu wyraża tym samym zgodę na zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
7.3.Praw wynikających z uczestnictwa w Konkursie nie można zbyć ani przenieść.
7.4.Dane osobowe przekazane Organizatorowi będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.) w celu przeprowadzenia Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora tych danych. Każdy uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
7.5.Nominowani, wyróżnieni oraz zwycięzcy w niniejszym Konkursie mają prawo do wykorzystywania informacji dotyczących uzyskanych w nim nagród i wyróżnień w działaniach marketingowych swoich firm.
7.6.Organizator zastrzega sobie wszelkie prawa do nazwy Konkursu i szczegółowych zasad jego organizacji, wynikających z niniejszego Regulaminu.

polecane: FLESZ: Podział Mandatów po wyborach parlamentarnych

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3