Najfajniejsza Klasa: Regulamin plebiscytu

kos
Udostępnij:
Regulamin plebiscytu pod nazwą „Najfajniejsza klasa Dziennika Łódzkiego”

Art. 1

 • Plebiscyt dla czytelników „Dziennika Łódzkiego” pod nazwą „Najfajniejsza klasa Dziennika Łódzkiego” organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 41, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 41 853 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM.
 • Plebiscyt jest współorganizowany przez Panią Joannę Skrzydlewską, Posła do Parlamentu Europejskiego.
 • Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora.

Art. 2

Celem Plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania jednej klasy z liceów lub techników z terenu województwa łódzkiego, spośród klas, które w terminie od 8 listopada do 26 listopada 2013 roku nadeślą grupowe zdjęcie klasy.

Art. 3

Warunki uczestnictwa w plebiscycie

 1. W plebiscycie może uczestniczyć każdy, z wyjątkiem pracowników i współpracowników „Polskapresse” sp. z o.o. , osób którym powierzono prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
 2. Warunkiem zgłoszenia kandydatury klasy jest wyrażenie zgody, przez wszystkie osoby widoczne na nadesłanym do Organizatora grupowym zdjęciu klasy lub przez przedstawiciel ustawowych tych osób, na publikowanie zdjęcia z ich wizerunkiem w wydaniu papierowym i internetowym „Dziennika Łódzkiego”, oraz w dodatkach i tygodnikach wydawanych przez spółkę Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Łódzka, na stronie www.dzienniklodzki.pl oraz www.naszemiasto.pl w związku z organizacją i przeprowadzeniem Plebiscytu.

Art. 4

Zasady przeprowadzania Plebiscytu

 1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 8.11.2013 r. do 20.12.2013 r. i obejmuje dwa etapy:
  a.zgłoszenia kandydatur – od 8 do 26 listopada 2013 r.
  b.głosowanie SMS – od 29 listopada do 17 grudnia 2013 r.
 2. Zgłoszenia powinny zostać nadesłane drogą elektroniczną na adres [email protected]. Konieczne jest wpisanie w temacie wiadomości „Najfajniejsza klasa „Dziennika Łódzkiego”. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a.zdjęcie klasy (2–5mb, rozdzielczość około 250 dpi)
  b.dwuzdaniowy opis klasy
  c.skan pisemnego oświadczenia dyrekcji szkoły (załącznik nr 1 do regulaminu)
  d.nazwę oraz adres szkoły oraz numer klasy
  Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na ww. adres e-mail do godz. 12:00 w dniu 26.11.2013 r.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.
 4. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie 24 godzin dołączona do listy kandydatów. O miejscu na liście kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Poprzez przesłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 1 osoba zgłaszająca potwierdza, że:
  a) akceptuje zasady Plebiscytu zawarte w niniejszym Regulaminie,
  b) osoby przedstawione na zdjęciu zgłoszonym do Plebiscytu wyraziły zgodę na publikowanie tego zdjęcia w wydaniu papierowym i internetowym „Dziennika Łódzkiego”, oraz w dodatkach i tygodnikach wydawanych przez spółkę Polskapresse sp. z o.o. Oddział Prasa Łódzka, na stronie www.dzienniklodzki.pl oraz www.naszemiasto.pl w związku z organizacją i przeprowadzeniem Plebiscytu.

Art. 5

 1. Wybór Najfajniejszej Klasy odbywać się będzie poprzez głosowanie za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania „Dziennika Łódzkiego” (dalej jako „e-wydanie”) i będzie trwało od 29 listopada od godziny 6:00 do 17 grudnia do godziny 23:59 na następujących warunkach.:
  a.zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując KLASA. po kropce wpisując numer wybranego kandydata,
  b.w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania,
  c.koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
  d.jeden wysłany SMS to 1 głos w plebiscycie na daną kandydaturę.
  e.uczestnik plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów.
 2. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa liczba głosów oddanych na daną klasę.

Art. 6

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.853.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
 2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
 3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach

Art. 7

Ogłoszenie wyników plebiscytu
Komisja plebiscytowa ogłosi wyniki plebiscytu w dniu 20 grudnia br. na łamach „Dziennika Łódzkiego” wraz z publikacją zdjęcia klasy, która uzyskała największą liczbę głosów – zwycięzca Plebiscytu.

Art. 8

Nagrody w plebiscycie
Joanna Skrzydlewska, jako współorganizator Plebiscytu zobowiązuje się niniejszym do zorganizowania dla klasy szkoły ponadgimnazjalnej, która zwyciężyła w Plebiscycie wyjazdu do Brukseli połączonego ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego – zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów.

 1. Koszty wyjazdu pokryte zostaną ze środków Parlamentu Europejskiego. W przypadku konieczności poniesienia dodatkowych kosztów i wydatków związanych z ufundowaniem nagrody dla klasy – zwycięzcy Plebiscytu, które nie znajdą pokrycia w środkach Parlamentu Europejskiego, Joanna Skrzydlewska zobowiązuje się pokryć te koszty i wydatki we własnym zakresie. Joanna Skrzydlewska nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z winy uczestników wyjazdu lub osób trzecich.
 2. Wyjazd zorganizowany zostanie w terminie 8 - 12 kwietnia 2014 roku dla 30 osób (w tym dwóch opiekunów).
 3. W ramach wyjazdu uczestnikom zapewnione zostaną następujące świadczenia:
  a) Przejazd autokarem do/z Brukseli,
  b) 2 noclegi w hotelu o standardzie nie mniejszym niż 3 gwiazdki.
  c) Wyżywienie w miejscu docelowym tj. trzy obiadokolacje, dwa śniadania.
  d) Opieka przewodnika podczas całego wyjazdu, tj. od momentu wyjazdu z miejsca zbiórki do momentu przyjazdu na miejsce zbiórki.
  e) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników wyjazdu, na kwotę: 50 000, zł – międzynarodowe koszty leczenia, koszty transportu, 15.000, zł – międzynarodowe następstwa nieszczęśliwych wypadków.

Art. 9

Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 10

 1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, regulamin pozostaje do wglądu w Redakcji „Dziennika Łódzkiego” oraz na stronie www.dzienniklodzki.pl.
 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
 3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

Art. 11

 1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
 2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie liczbę i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
 3. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Łódzki
Dodaj ogłoszenie