Nowa Energia dla Łodzi

Akcja specjalna Nowa Energia dla Łodzi
Instalacja na biomasę w elektrociepłowni EC4
Instalacja na biomasę w elektrociepłowni EC4
Projekt Nowa Energia dla Łodzi zakłada stopniową dekarbonizację łódzkiego systemu ciepłowniczego i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz paliw alternatywnych w procesie produkcji ciepła systemowego i energii elektrycznej w łódzkich elektrociepłowniach.

Transformacja energetyki i ciepłownictwa jest olbrzymim wyzwaniem ekologicznym i ekonomicznym. Veolia Energia Łódź realizując strategię Grupy W ramach strategii ukierunkowanej między innymi na dekarbonizację w, w 2011 roku w widzewskiej elektrociepłowni EC4 uruchomiła ona instalację wykorzystującą biomasę pochodzenia rolnego oraz odpady z przemysłu drzewnego jako paliwo do produkcji energii. W 2015 roku, z uwagi m. in. na względy środowiskowe i zmieniający się lokalny rynek ciepła, została wyłączona z eksploatacji elektrociepłownia EC2 przy al. Politechniki w Łodzi.

Kierunki transformacji w łódzkim systemie ZOE - jedna inwestycja, kilka korzyści

Wobec wyzwań środowiskowych i konieczności transformacji będzie możliwe przed jaką staje cały sektor przemysłu elektroenergetycznego, aby osiągnąć cele neutralności klimatycznej wyznaczone na poziomie Unii Europejskiej , rozważane są różne warianty produkcji ciepła systemowego i energii elektrycznej. Dzięki ich stopniowemu wdrażaniu możliwe będzie systematyczne ograniczanie spalania węgla w łódzkich elektrociepłowniach i tym samym znaczące ograniczenie emisji dwutlenku węgla. W nawiązaniu do wyzwań środowiskowych, ogłoszonych 3 stycznia br. przez Prezydent Miasta Łodzi w „Ekopakcie dla Łodzi”, rozważane są różne warianty produkcji ciepła systemowego i energii elektrycznej dla miasta, dzięki którym z jednej strony będzie możliwe systematyczne ograniczanie spalania węgla w łódzkich elektrociepłowniach, a z drugiej osiąganie znaczących ograniczeń emisji dwutlenku węgla.

Misja Veolii, „Odnawiamy zasoby świata”, opiera się na wizji świata, w którym nie marnuje się zasobów i wykorzystuje je w sposób zrównoważony. Jej realizacja zakłada wykorzystanie wykorzystanie między innymi paliw alternatywnych w procesie produkcji ciepła i energii elektrycznej paliw alternatywnych. Odpady również mają wartość, a kiedy są ponownie wykorzystywane, są przyjaznym dla środowiska źródłem energii. W obecnych warunkach rosnących problemów związanych z gospodarką odpadami przygotowywany jest projekt rozbudowy elektrociepłowni EC4 o Zakład Odzysku Energii (ZOE) na paliwo alternatywne, tzw. pre-RDF (skrót od angielskiego Refuse Derived Fuel). Pre-RDF - obok biomasy -– może będzie stanowić zamiennik węgla kamiennego.

Wykorzystanie pre-RDF, czyli kalorycznej frakcji resztkowej powstałej w procesach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, której nie można składować, może uzupełnić miks paliwowy, z którego będzie mogła korzystać elektrociepłownia w procesie odchodzenia od spalania węgla. Projekt instalacji odzyskującej energię z pre-RDF (ZOE), Dywersyfikacja paliwowa w znacznej mierze obejmie również w przyszłości zastąpienie węgla gazem oraz, zwiększenie wykorzystania biomasy o toryfikatuem - czyli uszlachetnionej biomasy. w postaci tzw. czarnego peletu Wszystko oraz wdrażaniem innych ekologicznych rozwiązań w celu zmniejszenia śladu węglowego.

Realizacja projektu Nowa Energia dla Łodzi, dzięki któremu ograniczone zostanie wykorzystanie węgla, pozwoli uzyskać rzeczywiste efekty środowiskowe dekarbonizacji. Zagwarantuje to spełnienie wymagań określanych na poziomie nie tylko krajowym i unijnym, ale także jest odpowiedzią łódzkiej Veolii na kierunki rozwoju środowiskowego miasta określone w EkoPakcie dla Łodzi. Ponadto oraz poprawi efektywność instalacji i urządzeń zapewniających bezpieczeństwo dostaw ciepła.

Łódzki Klaster fala Energii

W 2019 roku Veolia Energia Łódź wraz z Aquapark Łódź, Politechniką Łódzką i Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk uruchomiła Łódzki Klaster Fala Energii. Zakładanymi korzyściami z powołania Klastra mają być: ograniczenie kosztów energii, rozwiązanie lokalnych problemów związanych między innymi z niską emisją, rozwój nowych źródeł energii takich jak źródła geotermalne, fotowoltaika i źródła kogeneracyjne oraz rozwój energetyki rozproszonej i wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie postaw proekologicznych.

Pierwszym efektem funkcjonowania Klastra jest współpraca z Robotnicza Spółdzielnią Mieszkaniową „Bawełna” w zakresie projektów służących poprawie efektywności energetycznej w zasobach mieszkaniowych zarządzanych przez spółdzielnię. Współpraca będzie polegała w szczególności na zaprojektowaniu i wybudowaniu instalacji paneli fotowoltaicznych w celu wytwarzania energii elektrycznej na dachach budynków RSM Bawełna. Dzięki temu Spółdzielnia zwiększy udział energii odnawialnej przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii elektrycznej dla części wspólnych budynków jak i indywidualnych mieszkańców, a firmy dla zapewnienia cen ciepła akceptowalnych dla klientów.

www.nowaenergiadlalodzi.pl

Dodaj ogłoszenie