Dziennik Łódzki

  Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Waliszewie

  Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Waliszewie powstała w 1916 roku. Przez cały okres działalności prężnie się rozwijała i nadal rozwija, spełniając rolę ważnego ośrodka kulturalnego okolicznych wsi. Jednostka jest prawowitym właścicielem strażnicy, która została wybudowana w latach 70-tych w czynie społecznym oraz działki. Do dnia dzisiejszego prawo do korzystania z niej mają nie tylko członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej, ale również wszelkie stowarzyszenia i organizacje działające na terenie wsi Stary Waliszew np. Koło Gospodyń Wiejskich ze Starego Waliszewa, dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic czy też okoliczni mieszkańcy w przypadku zebrań, szkoleń. W 1966 r. na uroczystości z okazji 50 – lecia powstania OSP w Starym Waliszewie lokalna społeczność w dowód wdzięczności dla strażaków za ich bezinteresowną pomoc niesioną drugiemu człowiekowi, ufundowała jednostce Sztandar, który do dziś zajmuje czołowe miejsce w gablocie strażnicy, a poczet sztandarowy z najwyższymi honorami uczestniczy we wszystkich ważnych uroczystościach strażackich, patriotycznych, państwowych, kościelnych.

  Obecny skład Zarządu OSP w Starym Waliszewie przedstawia się następująco:
  1. Cezary Olejniczak – Prezes
  2. Zbigniew Sochala – Naczelnik
  3. Adam Krysicki – Wiceprezes
  4. Dariusz Topolski – Skarbnik
  5. Tomasz Rubin – Sekretarz
  6. Małgorzata Całka – Kronikarz
  7. Mariusz Pietrzak – zastępca Naczelnika
  8. Daniel Pietrzak – Członek

  Należy wspomnieć o wieloletniej współpracy straży początkowo z miejscową szkołą podstawową, a obecnie z Zespołem Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic im. Jana Pawła II w Starym Waliszewie, w skład którego wchodzi Publiczne Przedszkole, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, czy też Kołem Gospodyń Wiejskich. Warto podkreślić, że większość Pań z Koła Gospodyń to także czynne członkinie OSP w Starym Waliszewie. Większość członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Waliszewie to również członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic - organu prowadzącego Zespół Szkół, który powstał z inicjatywy okolicznych mieszkańców w celu ratowania przed zamknięciem wspominanej szkoły podstawowej. Od 5 lat obecny prezes OSP w Starym Waliszewie, poseł Cezary Olejniczak jest prezesem stowarzyszenia, które przez wielu jest uznawane za wzorcowe. Od wielu lat aktywnie działa na rzecz OSP w Starym Waliszewie. Wspólnie z Druhnami i Druhami z Ochotniczej Straż Pożarnej są inspiratorami wielu inwestycji mających na celu poprawę warunków służby strażaków. Dzięki temu zmodernizowali strażnicę, pozyskują dotacje na remont i wyposażenie jednostki, na zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania. W ramach Rozwoju Obszarów Wiejskich w ostatnich latach jednostka pozyskała środki na remont strażnicy oraz na zakup urządzeń i wyposażenia siłowni, jak również na zakup 15 stanowisk komputerowych. Za pozyskiwanie środków zewnętrznych odpowiedzialny jest Druh Adam Krysicki Wiceprezes OSP, bez którego nie byłoby to możliwe.

  OSP to ważny element życia wsi. Strażacy nie tylko dbają o zdrowie i życie mieszkańców. Zabezpieczają uroczystości, imprezy i sami je organizują. Tradycją jest oblewanie domów w Śmigus-Dyngus, grille z okazji Dnia strażaka. Co roku jednostka organizuje spotkania z dziećmi i młodzieżą z miejscowego Zespołu Szkół, podczas których propagowana jest ochrona przeciwpożarowa. W miesiącu maju wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Waliszew, Kołem Gospodyń Wiejskich, Radą Rodziców przy Zespole Szkół straż organizuje Dzień Rodziny, na którym strażacy przedstawiają pokaz wyszkolenia bojowego jednostki. Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic czynnie biorą udział w Konkursach Plastycznych „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej, zajmując czołowe miejsca i godnie reprezentując OSP i Zespół Szkół na arenie kraju. Jednostka w strażnicy prowadzi izbę pamięci, w której gromadzone są liczne puchary, dyplomy i pamiątki okolicznościowe. Druhny i Druhowie z OSP w Starym Waliszewie opiekują się również cmentarzem wojennym z okresu II wojny światowej na których znajdują się mogiły żołnierzy poległych podczas Bitwy nad Bzurą.

  Jednostka w chwili obecnej liczy 78 członkiń i członków, w tym 58 mężczyzn. Dodatkowo w skład OSP wchodzą: jedna Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewczęca oraz trzy Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze chłopięce. To miedzy innymi ambitna, wzorowa i tak liczna młodzież przyczynia się do prężnego rozwoju jednostki OSP w Starym Waliszewie.
  Od najmłodszych lat, początkowo w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej, a obecnie wśród członków OSP w Starym Waliszewie, są pochodzący z rodziny z wielopokoleniowymi tradycjami służby strażackiej, bracia Olejniczakowie: Wojciech - minister rolnictwa i rozwoju wsi i europoseł oraz Cezary - poseł na Sejm RP i obecny Prezes OSP w Starym Waliszewie, który swoją przygodę z Ochotniczą Strażą Pożarną rozpoczął w 1982 roku. Będąc już w MDP bardzo aktywnie uczestniczył on w pracach społecznych na rzecz OSP i swojego środowiska. Od 2011 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa OSP. Od września 2011 roku jest Członkiem Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Łowiczu oraz Delegatem na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Łódzkiego. Przez te wszystkie lata szkoląc się i zdobywając doświadczenie jako strażak ochotnik, przechodził kolejne szczeble strażackiego wtajemniczenia. W październiku 2011 roku uzyskał mandat poselski. Od listopada 2011 roku należy do Poselskiego Zespołu Strażaków. Strażak czynny - zawsze gdy jest potrzeba wyjeżdża do pożarów. Swoją strażacką pasją „zaraził” synów, którzy również od 2012 roku tworzą Młodzieżową Drużynę Pożarniczą w Starym Waliszewie. Nieprzerwanie od 33 lat stratuje w zawodach, angażując się nie tylko w rywalizację, ale i wspólne z druhami przygotowywanie drużyn do startów. Wiele godzin spędzonych na treningach oraz doświadczenie wyniesione z poprzednich lat zaowocowało wielokrotnym zwycięstwem drużyny OSP Stary Waliszew na szczeblu gminnym, udowadniając, że zasługuje ona na miano najlepszej w gminie Bielawy. Również na szczeblu powiatowym drużyna zajmuje wysokie miejsca. Warto nadmienić, że jednostka dwukrotnie reprezentowała byłe województwo skierniewickie na zawodach krajowych zajmując w jednych z nich II miejsce.

  Jednostka OSP w Starym Waliszewie jest położona na samym krańcu powiatu łowickiego, graniczy z powiatem kutnowskim, łęczyckim oraz zgierskim. W celu zapewnienia maksymalnej ochrony przeciwpożarowej okolicznych mieszkańców została 16 maja 2002 roku włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Na stanie posiada 2 samochody ratowniczo-gaśnicze: średni marki STAR z napędem 4x4 GBA 2,5/16/8 oraz lekki marki FORD TRANSIT na wyposażeniu którego znajduje się sprzęt do ratownictwa drogowego. Jednostka posiada 26 wyszkolonych druhów, którzy wyjeżdżają do akcji ratowniczo - gaśniczych w zakresie ratownictwa medycznego, z czego 8 druhów ma wyszkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, z zakresu Lądowania Pogotowia Lotniczego 13 druhów, dowódców 5 druhów, naczelników 2 druhów. Jednostka co roku ma kilkadziesiąt wyjazdów głównie do pożarów i miejscowych zagrożeń. W ostatnich latach OSP pozyskała sprzęt do usuwania gniazd niebezpiecznych owadów (osy, szerszenie). Warto nadmienić, że jednostka od kilku lat jest najlepsza w całym powiecie łowickim jeśli chodzi o utrzymanie sprzętu silnikowego (samochody, pompy, motopompy). Jest to zasługa Naczelnika jednostki Druha Zbigniewa Sochali oraz Gospodarza i Kierowcy Druha Jana Plewki.

  Od 1964 roku istnieje Kronika OSP w Starym Waliszewie, którą założył i prowadził wieloletni Prezes jednostki Stanisław Masłowski. W latach 1998 – 2011 funkcję Kronikarza piastował obecny Prezes jednostki, poseł na sejm RP Cezary Olejniczak. Od 2011 roku Kronikarką jest Druhna Małgorzata Całka, nauczycielka z pobliskiego Zespołu Szkół Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Waliszew i Okolic i jednocześnie z ramienia Zarządu OSP opiekunka młodzieży do spraw Konkursów Plastycznych „Młodzież Zapobiega Pożarom” i Turniejów Wiedzy Pożarniczej. Kronika wielokrotnie brała udział w Powiatowych Przeglądach Kronik Strażackich oraz w Krajowych Przeglądach Kronik Strażackich organizowanych przez Zarząd Główny. Stanowi ona piękny, bogaty w protokoły, wycinki z gazet i zdjęcia dokument – zwierciadło historii jednostki.

  Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Waliszewie to zgodna drużyna, która mimo swojego życia prywatnego, pracy, szkoły i innych zajęć znajduje czas na aktywnie działanie na rzecz lokalnej społeczności, starając się jednocześnie łączyć pokolenia i działając zgodnie z chlubną tradycją Ochotniczych Straży Pożarnych.

  Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Waliszewie

  8 Miejsce

  Głosowanie zakończone!

  2852 głosy

  Ostatnie plebiscyty

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo