Policjant Roku 2013: Regulamin plebiscytu

kos
Udostępnij:
Regulamin plebiscytu pod nazwą Policjant Roku 2013

Art. 1

Plebiscyt dla czytelników Dziennika Łódzkiego oraz Tygodników Dziennika Łódzkiego i użytkowników serwisu www.naszemiasto.pl oraz www.dzienniklodzki.pl pod nazwą Policjant Roku 2013 organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 41, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 41 853 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM.
Plebiscyt organizowany jest w porozumieniu z Wojewódzka Komendą Policji w Łodzi, która jest partnerem Plebiscytu.
Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora.

Art. 2

Celem Plebiscytu jest wyłonienie wśród wszystkich kandydatów zwycięzcy w głosowaniu SMS, który otrzyma tytuł Policjant Roku 2013

Art. 3

Warunki kandydowania w plebiscycie
W plebiscycie może kandydować każdy policjant z jednostki Policji mającej siedzibę na terytorium województwa łódzkiego, z wyjątkiem pracowników i współpracowników „Polskapresse”, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

Art. 4

Zasady przeprowadzania Plebiscytu
Plebiscyt będzie się odbywał w3 etapach:
a)1 etap: Komenda Wojewódzka Policji wytypuje pierwszą grupę kandydatów do Plebiscytu, listę dostarczy najpóźniej do dnia 17/09/2013 do Działu Marketingu Dziennika Łódzkiego
b)2 etap: zgłoszenia kandydatów od czytelników w terminie od 20/09/2013 r. do 24/09/2013
nadesłane drogą elektroniczną na adres m.wiechna@dziennik.lodz.pl,
w temacie wiadomości należy wpisać „Zgłoszenie Plebiscyt policjant Roku 2013” Zgłoszenie mailowe powinno zawierać:
- Podpisany przez kandydata i poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy (Załącznik nr 1)
(UWAGA: zgłoszenie bez wypełnionej i podpisanej zgody przez kandydata nie będzie uznane)
- Zdjęcie kandydata
Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 23:59 w dniu 24/09/2013
c) 3 etap: Głosowanie SMS : Rozpocznie się od 27/09 i potrwa do 15/10/2013r.do godziny 23:59

Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.
Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie 24 godzin dołączona do listy kandydatów.
W dniu 20/09/2013 r. w „Dzienniku Łódzkim” oraz tygodnikach „DŁ” oraz na stronie internetowej dzienniklodzki.pl zostanie opublikowana pierwsza lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie dostarczona przez KWP.
Pełna lista zweryfikowanych kandydatów zostanie opublikowana 27/09/2013r w Dzienniku Łódzkim oraz w tygodnikach „DŁ” oraz na stronie internetowej dzienniklodzki.pl

Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania Dziennika Łódzkiego (dalej jako „e-wydanie”) i będzie trwało od 27/09 – 15/10/2013 do na następujących warunkach.:
a.zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 7155 w treści wpisując POLICJANT. po kropce wpisując numer wybranego kandydata. W odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania,
b.koszt wysłania SMS-a wynosi 1 zł + VAT.
c.jeden wysłany SMS to 1 głos w plebiscycie na daną kandydaturę.
d.uczestnik plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów.

O zwycięstwie w plebiscycie decyduje największa liczby głosów oddanych za pośrednictwem SMS

Art. 5

  1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.853.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
  3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach

Art. 6

Ogłoszenie wyników plebiscytu
Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu w dniu 18/10/2013 na łamach Dziennika łódzkiego oraz stronie internetowej dzienniklodzki.pl

Art. 7

Nagrody w plebiscycie
1. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz następujące nagrody:
a.Zdobywca 1 miejsca i tytułu POLICJANT ROKU 2013r. otrzyma dyplom oraz nagrodę w postaci weekendowego pobytu dla 2 osób w kompleksie wypoczynkowo-rekreacyjnym TERMY UNIEJÓW z noclegiem w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich.
b.Dla miejsca 2 i 3 dyplomy i oraz torba prezentów od Dziennika Łódzkiego
c.Dla miejsc 4-10 dyplomy wyróżnienia.
2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 8

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 9

  1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, regulamin pozostaje do wglądu na stronie dzienniklodzki.pl
  2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

Art. 10

  1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
  2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  3. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Łódzki
Dodaj ogłoszenie