Policjant Roku 2014 - Regulamin

kos
Udostępnij:
Regulamin plebiscytu pod nazwą „Policjant Roku 2014”

Art. 1

Plebiscyt dla czytelników „Dziennika Łódzkiego” oraz użytkowników serwisu DziennikLodzki.pl - pod nazwą „Policjant Roku 2014” organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM.

Plebiscyt organizowany jest przez Oddział Plebiscyt organizowany jest przez Oddział Prasa Łódzka Polskapresse Sp. z o.o.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41; Oddział Prasa Łódzka, 90-532 Łódź, ul. ks. hm. Ignacego Skorupki 17/19,
– Wydawcę „Dziennika Łódzkiego” .
Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora.

Art. 2

Celem Plebiscytu jest wyłonienie najlepszego Policjanta województwa zdaniem czytelników "Dziennika Łódzkiego" spośród listy zgłoszonych kandydatów.

Art. 3

Warunki uczestnictwa w plebiscycie
W plebiscycie może wziąć udział każdy, jednakże kandydaturę może zgłosić wyłącznie zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego DziennikLodzki.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie, z wyjątkiem pracowników i współpracowników „Polskapresse”, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

Art. 4

Zasady przeprowadzania Plebiscytu
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 6 czerwca 2014 r. do 13 lipca 2014 r. i obejmuje zgłoszenia kandydatur nadesłane drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane wskazane jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego. Przy czym:
a. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.
b. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie do 24 godzin dołączona do listy kandydatów.
Prawidłowe zgłoszenia należy zarejestrować za pośrednictwem formularza umieszczonego w serwisie DziennikLodzki.pl w terminie od 6 czerwca 2014 r. do dnia 17 czerwca 2014 r.
2. W dniu 20 czerwca 2014 r. w „Dzienniku Łódzkim” oraz na stronie internetowej DziennikLodzki.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
3. Głosowanie na Policjanta Roku Dziennika Łódzkiego będzie odbywać się na trzy sposoby: za pomocą SMS-ów, poprzez wypełnianie formularza na stronie DziennikLodzki.pl oraz za pomocą przycisku aplikacji facebook.

4. Głosowanie za pomocą SMS Premium odbywać się będzie poprzez zakup e-wydania „Dziennik Łódzki” (dalej jako „e-wydanie”) i będzie trwało od 20 czerwca 2014 r. do 13 lipca 2014 r. do godziny 12:00 na następujących warunkach.:
a. zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując POLICJANT. po kropce wpisując numer wybranego kandydata (np. POLICJANT.00)
b. w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania,
c. koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
d. jeden wysłany SMS to 15 punktów w plebiscycie na daną kandydaturę.
e. uczestnik plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów.

3. Głosowanie za pośrednictwem strony internetowej**DziennikLodzki.pl (dalej jako „strona www”) odbywać się będzie poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 20 czerwca 2014 r. do 13 lipca 2014 r. do godziny 12:00 na następujących warunkach.:
a. uczestnicy posiadające indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto
b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www nie muszą dokonywać rejestracji celem zalogowania się do strony www,
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
d.
jedno kliknięcie to 1 pkt w plebiscycie na daną kandydaturę
e. dla uczestników zalogowanych
dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 na jednym koncie uczestnika**.

3. Głosowanie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) odbywać się będzie poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 20 czerwca 2014 r. do 4 lipca 2014 r. na następujących warunkach.:
a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie DziennikLodzki.pl
c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
e. jedno kliknięcie to 3 punkty w plebiscycie na daną kandydaturę,
f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 głosy za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

4. W przypadku, jeżeli Plebiscyt polega na głosowaniu na konkretną kandydaturę o zwycięstwie decyduje największa suma liczby głosów.

Art. 5

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
 2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
 3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach

Art. 6

Ogłoszenie wyników plebiscytu
Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu w dniu 14 lipca na łamach „Dziennika Łódzkiego” oraz w serwisie internetowym DziennikLodzki.pl

Art. 7

Nagrody w plebiscycie
1. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz następujące nagrody:

 • 1 miejsce – Laptop Dell INSPIRON 15R 3520
 • 2 miejsce – Tablet MODECOM FreeTab
 • 3 miejsce – Aparat cyfrowy Panasonic

2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 8

 1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
 3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 9

 1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, regulamin pozostaje do wglądu w redakcji Dziennika Łódzkiego.
 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
 3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

Art. 10

 1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
 2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
 3. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

Wideo

Dodaj ogłoszenie