Regulamin Konkursu „Twoje Finanse”

red
Paweł Relikowski/Polskapresse

REGULAMIN KONKURSU „TWOJE FINANSE”

Treść Regulaminu do pobrania w formie pliku PDF – u dołu strony.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu jest spółka Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-672 przy ul. Domaniewskiej 41 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000002408 z kapitałem zakładowym 42.000.000,00 złotych, NIP: 522-01-03-609 (zwana dalej:„Organizatorem”).

2. Konkurs „Twoje Finanse” jest organizowany na terytorium Polski.

3. Konkurs organizowany jest na łamach dzienników: Polska Metropolia Warszawska, Polska Dziennik Bałtycki, Polska Dziennik Łódzki, Polska Dziennik Zachodni, Polska Gazeta Krakowska,Polska Gazeta Wrocławska, Polska Głos Wielkopolski, Polska Kurier Lubelski oraz w serwisach internetowych www.polskatimes.pl, www.dziennikbaltycki.pl, www.dzienniklodzki.pl,www.dziennikzachodni.pl, www.gazetakrakowska.pl, www.gazetawroclawska.pl,www.gloswielkopolski.pl i www.kurierlubelski.pl.

4. Konkurs trwa od dnia 20 stycznia 2014 roku do dnia 30 maja 2014 roku.

5. Konkurs jest realizowany na zasadach określonych niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się, akceptacją i potwierdzeniem spełniania warunków Regulaminu oraz zobowiązaniem się do przestrzegania wszystkich jego postanowień.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z osobami będącymi pracownikami Organizatora). Organizator nie jest zobowiązany do uzyskania od Uczestnika Konkursu pisemnego oświadczenia dotyczącego spełnienia powyższego warunku, jednak ma on prawo weryfikować status Uczestnika we wskazanym powyżej zakresie.

§ 2. KOMISJA

1. Nadzór nad przeprowadzeniem Konkursu sprawuje Wewnętrzna Komisja Konkursowa (zwana dalej: „Komisją”) powołana przez Organizatora, w skład której wchodzą 3 (trzy) osoby wyznaczone przez Organizatora.

2. Decyzje podjęte przez Komisję są ostateczne i wiążące.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikami Konkursu mogą być tylko i wyłącznie osoby fizyczne spełniające łącznie wszystkie poniższe wymagania:

a) będące osobami pełnoletnimi,

b) posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

2. Aby wziąć udział w konkursie, należy zapoznać się z artykułami z cyklu „Twoje Finanse”, które będą ukazywać się w okresie od dnia 20 stycznia 2014 roku do dnia 5 maja 2014 roku i przesłać e-mailem lub pocztą wypełnioną ankietę lub wypełnić ją online pod adresem www wskazanym na stronie www.polskatimes.pl/twojefinanse.

Ankieta „Twoje finanse III”

1.
Miałeś możliwość zapoznać się z artykułami z cyklu „Twoje finanse”. O jakiej tematyce były to artykuły (jeżeli przeczytałeś obie części cyklu, zaznacz obie odpowiedzi i odpowiedz na wszystkie pytania w ankiecie)?

a. Finansów firmowych

b. Finansów osobistych

PYTANIE 2 i 3 DLA OSÓB, KTÓRE W PYTANIU 1 WSKAZAŁY ODPOWIEDŹ A


2.
Jak oceniłbyś artykuły z cyklu „Twoje Finanse” dotyczące finansów firmowych w skali od 1 do 5 (gdzie 5 oznacza zdecydowanie dobrą ocenę, a 1 zdecydowanie złą)? ...

3.
Oceń bardziej szczegółowo artykuły o tematyce finansów firmowych z cyklu „Twoje Finanse”. Używaj 5-stopniowej skali, gdzie 5 oznacza „zdecydowanie tak”, a 1 „zdecydowanie nie”.

Czy Twoim zdaniem artykuły...

Zdecydowanie takRaczej takAni tak, ani nieRaczej nieZdecydowanie nie
1. Są interesujące54321
2.Są zrozumiałe, napisane przystępnym językiem54321
3. Zawierają przydatne informacje i rady54321
4.Pozwoliły Ci dowiedzieć się więcej niż wiedziałeś dotychczas na ten temat54321
5.Uporządkowały Twoją wiedzę na ten temat54321
6.Miały atrakcyjną szatę graficzną54321
7.Są dla ludzi takich jak Ty54321
8.Są godne polecenia54321
9.Zachęcają do przeczytania kolejnych artykułów z dziedziny finansów firmowych54321

PYTANIE 4 i 5 DLA OSÓB, KTÓRE W PYTANIU 1 WSKAZAŁY ODPOWIEDŹ B

4. Jak oceniłbyś artykuły z cyklu „Twoje Finanse” dotyczące finansów osobistych w skali od 1 do 5 (gdzie 5 oznacza zdecydowanie dobrą ocenę, a 1 zdecydowanie złą)?...

_5. _Oceń bardziej szczegółowo artykuły o tematyce finansów osobistych z cyklu „Twoje Finanse”. Używaj 5-stopniowej skali, gdzie 5 oznacza „zdecydowanie tak”, a 1 „zdecydowanie nie”.

Czy Twoim zdaniem artykuły…

Zdecydowanie takRaczej takAni tak, ani nieRaczej nieZdecydowanie nie
1. Są interesujące54321
2.Są zrozumiałe, napisane przystępnym językiem54321
3. Zawierają przydatne informacje i rady54321
4.Pozwoliły Ci dowiedzieć się więcej niż wiedziałeś dotychczas na ten temat54321
5.Uporządkowały Twoją wiedzę na ten temat54321
6.Miały atrakcyjną szatę graficzną54321
7.Są dla ludzi takich jak Ty54321
8.Są godne polecenia54321
9.Zachęcają do przeczytania kolejnych artykułów z dziedziny finansów firmowych54321

6. Podaj 5 tematów z zakresu finansów osobistych lub firmowych, o których chciałbyś przeczytać na naszych łamach w przyszłości:
...
...
...
...
...

7. Imię i nazwisko:...
8. Telefon kontaktowy:...
9. Wiek:
1. poniżej 25 lat
2. 25-34 lata
3. 35-44 lata
4. 45-54 lata
5. 55 i więcej lat

3. Uczestnik może przysłać jedno zgłoszenie. Ankiety konkursowe należy nadsyłać e-mailem na adres twojefinanse@polskatimes.pl w tytule wpisując "Twoje Finanse" albo pocztą tradycyjną na adres: Redakcja "Polski", ul. Domaniewska 41, budynek Saturn, 02-672 Warszawa z dopiskiem "Twoje finanse". Ankietę można również wypełnić on-line pod adresem www wskazanym na stronie www.polskatimes.pl/twojefinanse. Zgłoszenia są przyjmowane od 20 stycznia 2014 roku do 16 maja 2014 roku.

4. W zgłoszeniu konkursowym należy umieścić oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, że zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu „Twoje Finanse” oraz akceptuję jego warunki. Oświadczam także, że wyrażam zgodę na publikację w tytułach prasowych i serwisach internetowych, o których mowa w §1 ust.3 powyżej na zasadach opisanych w w/w regulaminie konkursu, treści przesłanego zgłoszenia w całości lub we fragmentach”.

5. Zgłoszenie powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika, a Uczestnik gwarantuje że jest jego jedynym autorem. Nadto Uczestnik gwarantuje, że:

_a) _treść zgłoszenia jest zgodna z dobrymi obyczajami, w tym w szczególności nie zawiera informacji obraźliwych,

_b) _treść zgłoszenia nie narusza praw autorskich lub innych podobnych praw, a także dóbr osobistych jakiejkolwiek osoby trzeciej,

_c) _treść zgłoszenia nie zawiera informacji o charakterze reklamowym dotyczących innych podmiotów niż Organizator,

d) prace nie były wcześniej publikowane lub nagrodzone w innych konkursach.

6. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że Uczestnik zapoznał się z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na jego postanowienia, w tym w zakresie przetwarzania jego danych osobowych zgodnie z § 6 Regulaminu.

7. Przesyłając Organizatorowi zgłoszenie konkursowe Uczestnik udziela Organizatorowi jednocześnie zgody (licencja) na wielokrotne, nieodpłatne, w całości lub w części i nieograniczone w czasie i co do terytorium, wykorzystanie przesłanych tekstów na następujących polach eksploatacji:
_a. _utrwalenie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym utrwalenie (analogowe i cyfrowe) na nośnikach audiowizualnych, w szczególności na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych i innych nośnikach zapisu cyfrowego, w sieci multimedialnej (w tym Internet),
_b. _wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, rozpowszechnianie i publikowanie zdjęć, w tym nadawanie (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w całości lub we fragmentach dowolnie wybranych przez Organizatora - za pomocą prasy, wizji albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną i nadawanie kablowe, oraz za pośrednictwem satelity,
_c. _obrót zdjęciami oraz ich opracowaniami w kraju i za granicą, w tym także wynajęcie, wydzierżawienie, lub oddanie go do używania na podstawie innego stosunku prawnego,
_d. _wypożyczanie, najem, użyczenie lub wymiana nośników, na których utrwalono lub zwielokrotniono zdjęcia,
_e. _retransmisja zdjęć - w nieograniczonej ilości nadań, f. wprowadzenie do pamięci komputera i sieci multimedialnej w tym Internetu w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów,
_g. _wykorzystanie w utworach multimedialnych i na stronach internetowych Organizatora oraz wprowadzenie do obrotu przy użyciu Internetu i innych technik przekazu danych wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe,
_h. _publiczne i niepubliczne udostępnianie dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w szczególności jako SMS, MMS, WAP, w Internecie, telewizji interaktywnej, wideo na żądanie, audio na żądanie, w sieci Wi-Fi i Wi-Max.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Komisja konkursowa dopuszcza do konkursu zgłoszenia spełniające zasady regulaminowe.

2. W czasie trwania konkursu Komisja wybierze 5 laureatów, których zgłoszenia w całości lub we fragmentach mogą zostać publikowane na łamach gazet oraz serwisów internetowych, o których mowa w §1 ust.3.

3. Każdy z laureatów otrzyma nagrodę rzeczową, tablet o wartości ok. 2000,00 zł (dwóch tysięcy złotych 00/100 gr) brutto.

4. Laureatom Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani do otrzymania ich ekwiwalentu (rzeczowego lub pieniężnego).

§ 5. ZASADY WYDAWANIA NAGRÓD

1. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród drogą telefoniczną, na numer podany w zgłoszeniu, w terminie 2 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Organizator podejmie 3 próby dodzwonienia się do Laureata (do 7 sygnałów wolnych), w razie nieodebrania połączenia nagroda zostanie przekazana kolejnej osobie wybranej przez Komisję Konkursową.

2. Nagroda zostanie wydana zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176), przy czym koszt podatku pokrywa Laureat Konkursu, co jest warunkiem otrzymania nagrody.

3.
Nagrody zostaną przekazane Laureatom osobiście w siedzibie Organizatora (w centrali w Warszawie lub jednym z oddziałów na terenie kraju) po uiszczeniu 10% podatku od nagród na rachunek bankowy lub do kasy Organizatora bądź przesłania przesyłką kurierską pobraniową. Wysokość pobrania będzie równa należnemu podatkowi od wygranej.

4. Laureat Konkursu jest zobowiązany odebrać nagrodę w terminie do 30 maja 2014 roku.

5. Laureata Konkursu nie może przenieść prawa do odbioru przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.

6. W przypadku rezygnacji z odbioru nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do wypłaty jej równowartości, ani pokrycia jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Laureata Konkursu.

7. Informacje o Laureatach Konkursu zostaną opublikowane do dnia 15 czerwca 2014 r. na łamach dzienników i w serwisach na łamach których odbywa się konkurs, w formie określonej w par. 6 ust. 3, na co Uczestnik wyraża zgodę.

§ 6. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zebranych w trakcie trwania Konkursu jest Polskapresse Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.

2.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi Uczestnikowi uczestnictwo w Konkursie.

3. Podane przez Uczestnika w zgłoszeniu, o którym mowa w §3 ust.5 powyżej dane osobowe przetwarzane będą przez Polskapresse Sp. z o.o. w celach organizacji i przeprowadzenia Konkursu, w tym oznaczenia autora zgłoszenia, wyłonienia i powiadomienia zwycięzców Konkursu, przekazania nagród, poinformowania o przebiegu i rozstrzygnięciu Konkursu także tym poprzez zamieszczenie imienia i pierwszej litery nazwiska Uczestnika w prasie lub na stronach internetowych).

4. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także do wyrażenia sprzeciwu co do ich przetwarzania i woli zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych w ogóle, co może się jednak wiązać z rezygnacją z udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Polskapresse Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.

5. Administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach związanych z realizacją Konkursu innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu Uczestnicy mogą zgłaszać w formie listu poleconego na następujący adres: Polskapresse sp. z o.o. ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs „Twoje Finanse” oraz zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również zawierać dokładną przyczynę i opis reklamacji.

2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję w terminie 14 dni od daty ich otrzymania włączając w to zawiadomienie Uczestnika o wyniku reklamacji. Komisja rozpatrując reklamacje stosować się będzie do postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnik o decyzji Komisji zostanie powiadomiony pocztą na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Pytania lub uwagi dotyczące Konkursów należy kierować do Organizatora na adres mailowy: konkursy@polskapresse.pl.

2. Regulamin zostanie udostępniony na stronach internetowych www.polskatimes.pl, www.dziennikbaltycki.pl, www.dzienniklodzki.pl, www.dziennikzachodni.pl, www.gazetakrakowska.pl, www.gazetawroclawska.pl, www.gloswielkopolski.pl i www.kurierlubelski.pl

3. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu powiadomienia Uczestników o zmianie regulaminu przez zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronach internetowych www.polskatimes.pl, www.dziennikbaltycki.pl, www.dzienniklodzki.pl, www.dziennikzachodni.pl, www.gazetakrakowska.pl, www.gazetawroclawska.pl, www.gloswielkopolski.pl i www.kurierlubelski.pl, jednak bez wpływu na prawa już nabyte.

4. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działanie lub zaniechanie podmiotów trzecich.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.

Wideo

Materiał oryginalny: Regulamin Konkursu „Twoje Finanse” - Polska Times

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3