Regulamin konkursu

  Regulamin konkursu

  red

  Dziennik Łódzki

  Aktualizacja:

  Dziennik Łódzki

  Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa ogólne warunki konkursów organizowanych i współorganizowanych przez portal Dziennik Łódzki (www.dzienniklodzki.pl) nie objętych osobnym regulaminem.
  § 1
  Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem konkursów, zwanych dalej „Konkursami” w serwisie Dziennik Łódzki jest Polska Press Grupa Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, NIP 522-01-03-609. Ww. organizator odpowiada za Konkursy autorskie ogłaszane w serwisie (w których jest fundatorem Nagród) i dołącza do nich właściwy regulamin.

  2. Głównym organizatorem Konkursów współorganizowanych przez serwis Dziennik Łódzki i inne instytucje, jest jednostka, która w danym Konkursie jest fundatorem Nagród.

  §2
  Zasady Konkursów

  1.W Konkursach mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne (dalej „Uczestnicy”), będące użytkownikami portalu Dziennik Łódzki (www.dzienniklodzki.pl). Jest to jednoznaczne z akceptacją regulaminu ww. serwisu i zawartego w nim zapisu o wymogu pełnoletności użytkownika.

  W Konkursach nie mogą brać udziału pracownicy firmy Polska Press Sp. z o.o. oraz spółek zależnych.

  2. Osoby niepełnoletnie uczestniczące w Konkursie mogą otrzymać nagrody wyłącznie za pisemną zgodą ich opiekunów prawnych, dostarczoną Organizatorowi.

  3. Każdy z Uczestników może wziąć udział w jednym Konkursie tylko raz.

  4. Konkurs jest organizowany i przeprowadzany w serwisie www.dzienniklodzki.pl w okresie podanym każdorazowo na stronie Konkursu.

  5. Uczestnik Konkursu powinien:
  5.1. udzielić prawidłowej odpowiedzi na pytanie lub pytania konkursowe
  5.2. wykonać zadanie konkursowe opisanego na stronie Konkursu.

  6. W Konkursie biorą udział tylko Uczestnicy, którzy nadesłali prawidłowe odpowiedzi lub wykonali zadanie konkursowe.

  7. Spośród zgłoszeń Uczestników biorących udział w Konkursie, Komisja Konkursowa wybierze najlepsze rozwiązania w liczbie odpowiadającej liczbie nagród.

  8. Zwycięzcy Konkursu (dalej „Zwycięzcy”) zostaną powiadomieni o wygranej pocztą elektroniczną na wskazany wcześniej adres e-mail lub telefonicznie, w terminie określonym we właściwym Konkursie lub drogą telefoniczną

  9. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przesłanie Organizatorowi pocztą elektroniczną (mailem zwrotnym), na adres wskazany w powiadomieniu, danych potrzebnych do odbioru nagrody.

  §3
  Nagrody

  1. Rodzaj oraz liczba Nagród w Konkursie są wskazane każdorazowo na stronie Konkursu.

  2. Nagrody, które są odbierane przez Zwycięzców bezpośrednio w siedzibie portalu Dziennik Łódzki (Łódź, ul. Skorupki 17/19) zostaną przekazane po wypełnieniu i podpisaniu przez Uczestnika Konkursu, specjalnego protokołu odebrania nagrody dostępnego w siedzibie ww. redakcji.

  3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i użyteczność Nagród (w tym, jeżeli ma to zastosowanie, odpowiedzialności za wady rzeczy będących Nagrodami). Odpowiedzialność z tytułu gwarancji spoczywa na podmiocie wskazanym w treści gwarancji o ile do Nagrody dołączona jest karta gwarancyjna.

  4. Portal Dziennik Łódzki, jednocześnie organizator i współorganizator Konkursów: Polska Press Sp. z o.o. ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, NIP 522-01-03-609, nie ponosi odpowiedzialności za nagrody fundowane przez współorganizatorów wskazanych we właściwym Konkursie.

  5. Forma odbioru nagród wskazana jest każdorazowo na stronie Konkursu lub w mailu powiadamiającym o wygranej i sposobie odbioru nagrody bądź drogą telefoniczną.

  6. Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

  §4
  Kryteria Oceny

  1. Kryteria oceny są wskazywane na stronie właściwego Konkursu.

  2. Ocena i wybór Zwycięzców są ostateczne i niezaskarżalna.

  §5
  Postanowienia końcowe

  1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów w następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań serwisu Dziennik Łódzki.

  2. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia konkursu, wyłonienia i powiadomienia ewentualnych zwycięzców oraz przekazania ewentualnych nagród, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statystycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych. Podanie danych jest dobrowolne jednak konieczne do wzięcia udziału w konkursie.

  3. Polska Press Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polska Press Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska Press Sp. z o.o. na piśmie.

  4. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża nadto zgodę na otrzymywanie od Polska Press Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polska Press Sp. z o.o. adresy e-mail lub numery telefonów, informacji handlowej od Polska Press Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polska Press Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polska Press Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

  5. Nadesłanie odpowiedzi oznacza akceptację warunków Konkursu i Regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do organizatorów konkursu. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.

  6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikowania odpowiedzi niespełniających wymogów uwzględnionych we właściwym Konkursie.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo do niewydania nagrody w przypadku pozostającego w związku z Konkursem naruszenia przez Uczestników przepisów Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  8. Zwycięzca jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku od nagrody. Jeśli jednorazowa wartość wygranej nie przekracza kwoty 760 zł, a konkurs był organizowany i emitowany (ogłaszany) przez środki masowego przekazu takie jak prasa, radio, telewizja, przychód uzyskany przez podatnika w postaci nagrody będzie wolny od podatku.
  Podstawa prawna: ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

  9. W kwestiach nieuregulowanych znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia Kodeksu Cywilnego.

  10. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

  11. Niniejszy Regulamin dostępny jest do wglądu w serwisie internetowym Łódź Nasze Miasto oraz w siedzibie organizatora konkursu, w Warszawie przy ul. Domaniewska 45.

  12. Organizator przewiduje możliwość przedłużenia Konkursu oraz zmiany regulaminu, o czym Uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na adres wskazany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym.

  13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu bez powiadamiania Uczestników.

  Czytaj treści premium w Dzienniku Łódzkim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  W związku z ciszą wyborczą komentarze zostały wyłączone, zapraszamy z powrotem w niedzielę wieczorem.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo