Regulamin plebiscytu pod nazwą „PRZEDSZKOLE NA MEDAL ”

red
Regulamin plebiscytu pod nazwą „PRZEDSZKOLE NA MEDAL ” edycja 2018 zwanego dalej „Plebiscytem”

Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „Przedszkole na Medal” edycja 2018 i jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu
3. Plebiscyt polega na wyborze Najlepszych zdaniem czytelników i internautów „Dziennika Łódzkiego”, „Expressu Ilustrowanego” nauczycieli przedszkola, przedszkoli oraz grup przedszkolnych.
4. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 23 marca 2018 roku do dnia 13 czerwca 2018 roku do godziny 21:59:59.
5. Organizator powołuje 3-osobową Komisję Plebiscytową w skład której wchodzą Małgorzata Mrozowska, Weronika Ignaczak i Joanna Stępnik
6. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
7. Plebiscyt będzie prowadzony na łamach „Dziennika Łódzkiego”, "Expressu Ilustrowanego”, a także na stronach serwisów www.dzienniklodzki.pl.pl, www.expressilustrowany.pl oraz www.naszemiasto.pl (zwane dalej „Serwisami”).
8. Warunkiem przeprowadzenia Plebiscytu w danej kategorii, w danym mieście lub powiecie, jest zgłoszenie do udziału w Plebiscycie co najmniej pięciu kandydatów - przedszkoli, nauczycieli przedszkola lub grup przedszkolnych. Organizator może podjąć decyzję o obniżeniu minimalnego limit kandydatów.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie
1. Plebiscyt ma charakter otwarty.
2. W Plebiscycie w kategorii Przedszkole Roku 2018 mogą być brane pod uwagę wyłącznie placówki oświatowe - przedszkola publiczne i niepubliczne działające na terenie woj. łódzkiego.
3. Przedszkole do udziału w Plebiscycie w kategorii Przedszkole Roku 2018 może zgłosić każdy.
4. W Plebiscycie w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2018 kandydatami mogą być nauczyciele (panie i panowie) pracujący w przedszkolach publicznych i niepublicznych z woj. łódzkiego, zgłoszeni do udziału w Plebiscycie.
5. Kandydatkę/ta do udziału w Plebiscycie w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2018 może zgłosić każdy.
6. W Plebiscycie w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2018 mogą brać udział aktualne grupy przedszkolne z przedszkoli działających na terenie woj. łódzkiego.
7. Grupę przedszkolną do udziału w Plebiscycie w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna Roku 2018 może zgłosić wyłącznie pracownik lub uprawniony przedstawiciel przedszkola.
8. Osoba zgłaszająca grupę przedszkolną do udziału w Plebiscycie, dokonując zgłoszenia oświadcza, że:
a) jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii grupy przedszkolnej i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii dla celów Plebiscytu,
b) udziela Organizatorowi Plebiscytu, na potrzeby realizacji Plebiscytu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora,
c) posiada wszelkie prawem przewidziane zgody rodziców lub opiekunów prawnych dzieci widocznych na fotografii do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku oraz imienia i nazwiska dziecka przez Organizatora Plebiscytu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) i pokryje Organizatorowi Plebiscytu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
d) autor wyraża zgodę na udostępnienie fotografii anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Plebiscytu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Plebiscytu. Autor oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
e) fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
9. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin, którym powierzono czynności związane z przeprowadzeniem Plebiscytu. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
10. W plebiscycie głos może oddać każdy.
11. Dokonanie zgłoszenia kandydatury do Plebiscytu oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację.
12. Organizator zastrzega, że uwzględniane są jedynie głosy wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego Internetu.
13. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności:
a. Biorą udział w Plebiscycie korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera);
b. Biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).
14.Głosować można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu
I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 9 maja 2018 roku od godz. 12.00 do dnia 13 czerwca 2018 roku do godz. 22.00.
2. Zgłoszenia kandydatur grup przedszkolnych, przedszkoli i nauczycieli przedszkola do udziału w Plebiscycie można dokonać na stronie internetowej w Serwisach dzienniklodzki.pl i expressilustrowany.pl od dnia 23 marca do dnia 20 maja 2018 r.
3. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) w przypadku zgłoszenia przedszkola do udziału w kategorii Przedszkole Roku 2018: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, nazwę lub numer przedszkola, adres lub uproszczony opis lokalizacji przedszkola, a także dodatkowe, nieobowiązkowe informacje: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail dyrektora, imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby zgłaszającej przedszkole.
b) w przypadku zgłoszenia nauczyciela przedszkola do udział w Plebiscycie w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2018: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, imię i nazwisko nauczyciela, nazwę i adres lub uproszczony opis lokalizacji przedszkola, a także dodatkowe, nieobowiązkowe informacje: numer telefonu i adres e-mail nauczycielki oraz imię i nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej nauczyciela
c) w przypadku zgłoszenia grupy przedszkolnej do udziału w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna 2018: wskazanie miasta lub powiatu (wybór z listy), miejscowość, nazwę grupy przedszkolnej, zdjęcie grupy, imię i nazwisko i numer telefonu osoby zgłaszającej grupę do udziału w Plebiscycie.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem, w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów. W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5. W dniu 24 maja 2018 r. na stronach internetowych serwisów www.dzienniklodzki.pl i www.expressilustrowany.pl zostanie opublikowana pełna lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
II. Głosowanie
1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 9 maja 2018 roku od godziny 12.00 do dnia 13 czerwca 2018 roku do godziny 21:59:59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Dziennika Łódzkiego (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
- w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna we wszystkich powiatach : GM. po kropce wpisując numer wybranego kandydata;
- w kategorii Przedszkole Roku we wszystkich powiatach : PM. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
- w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2018 we wszystkich powiatach : PW. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
Dodatkowo w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2018 oraz w kategorii Przedszkole Roku prowadzony będzie wojewódzki ranking głosowania, który obejmie kandydatów z całego województwa łódzkiego.
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to jeden głos w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu, pomimo, że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
2. Głosowanie będzie odbywało się w podziale na następujące miasta i powiaty: Łódź, Skierniewice i powiat skierniewicki, Piotrków Trybunalski i powiat piotrkowski, powiaty: bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski i zgierski.
4. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium.
3. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów zajmą one ex aequo miejsce wynikające z uzyskanej liczby głosów.

Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu
1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 13 czerwca 2018 roku na stronie internetowej: www.dzienniklodzki.pl

Art. 5
Nagrody w Plebiscycie
1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Zwycięzcy w kategorii Przedszkole Roku 2018 :
I miejsce:
a.pokaz edukacyjny dla przedszkolaków
b. zestaw gier, zabawek edukacyjnych i książeczek
c. zestawy puzzli
d.dyplom
e.voucher na promocję przedszkola na łamach "Dziennika Łódzkiego" lub "Expressu Ilustrowanego" o wartości 3000 złotych brutto
f.prezentację w tygodniku Dziennika Łódzkiego
II miejsce:
a.zestaw gier, zabawek edukacyjnych i książeczek
b.zestawy puzzli
c.dyplom
d.voucher na promocję przedszkola na łamach "Dziennika Łódzkiego" lub "Expressu Ilustrowanego" o wartości 2000 złotych brutto
e.prezentację w tygodniku Dziennika Łódzkiego
III miejsce:
a.zestaw gier, zabawek edukacyjnych i książeczek
b.zestawy puzzli
c.dyplom
d.voucher na promocję przedszkola na łamach "Dziennika Łódzkiego" lub "Expressu Ilustrowanego" o wartości 1000 złotych brutto
e.prezentację w tygodniku Dziennika Łódzkiego
Zwycięzcy w rankingu wojewódzkim w kategorii Przedszkole Roku
Pięć przedszkoli, które zdobędą najwięcej głosów w województwie, biorąc pod uwagę wyniki głosowań prowadzonych osobno w Łodzi i we wszystkich powiatach otrzyma:
a.bon o wartości 1000 zł brutto na sprzęt elektroniczny
b.zestaw środków czystości o wartości 200 zł brutto
c.prezentację w Dzienniku Łódzkim i Expressie Ilustrowanym
3. Zwycięzcy w kategorii Najsympatyczniejsza Grupa Przedszkolna:
I miejsce:
a.TRÓJWYMIAROWA SESJA ZDJĘCIOWA GRUPY
b.realizacja profesjonalnego filmu o grupie przedszkolnej
c.zestaw 3 gier planszowych dla grupy
d.prezentacja grupy w tygodniku Dziennika Łódzkiego
e.kubek ze zdjęciem grupy dla każdego dziecka z grupy
f.zaproszenie wstępu do atrakcji turystycznej (jeden bilet ulgowy dla każdego dziecka w grupie)
II miejsce:
a.zestaw 3 gier planszowych dla grupy
b.zaproszenie wstępu do atrakcji turystycznej (jeden bilet ulgowy dla każdego dziecka w grupie)
c.prezentację w tygodniku Dziennika Łódzkiego
III miejsce:
a.zestaw 3 gier planszowych dla grupy
b.zaproszenie wstępu do atrakcji turystycznej (jeden bilet ulgowy dla każdego dziecka w grupie)
c.prezentację w tygodniku Dziennika Łódzkiego
4. Zwycięzcy w kategorii Nauczyciel Przedszkola Roku 2018 w etapie powiatowym :
a.voucher o wartości 550 zł brutto na zabiegi kosmetologiczne
b.zestaw kosmetyków
c.podwójne zaproszenie na wydarzenie kulturalne
d.prezentację w tygodniku Dziennika Łódzkiego
e.dyplom
5. Nauczyciele, którzy w każdym mieście i powiecie zajmą drugie i trzecie miejsce, otrzymają:
a.zestaw kosmetyków
b.podwójne zaproszenie na wydarzenie kulturalne
c.dyplom
d.prezentację w tygodniku Dziennika Łódzkiego
Zwycięzcy w rankingu wojewódzkim w kategorii Nauczyciele Przedszkolni Roku:
Trzech nauczycieli, którzy zdobędą najwięcej głosów w województwie, biorąc pod uwagę wyniki głosowań prowadzonych osobno w Łodzi i we wszystkich powiatach otrzyma:
a.2-dniowy pobyt wypoczynkowy 2 osób składający się z: noclegu, wyżywienia (śniadanie, obiad, kolacja)
b.prezentację w Dzienniku Łódzkim i Expressie Ilustrowanym
Nauczyciele, którzy w rankingu wojewódzkim zajmą miejsce od 4 do 7 otrzymają:
a.2-dniowy pobyt wypoczynkowy dla 2 osób składający się z: noclegu, wyżywienia (kolacji, śniadania i obiadu) prezentację w Dzienniku Łódzkim i Expressie Ilustrowanym
Nauczyciele, którzy w rankingu wojewódzkim zajmą miejsce od 8 do 10 otrzymają:
a.bon o wartości 700 zł brutto na sprzęt elektroniczny
b.prezentację w Dzienniku Łódzkim i Expressie Ilustrowanym
6. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2016, poz.2032. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7. Organizator może przyznać zwycięzcom dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez uczestnika.

Art. 6
Reklamacje
1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres
POLSKA PRESS ODDZIAŁ W ŁODZI 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 17/19
lub na adres email: [email protected] z dopiskiem REKLAMACJA.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7
Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych w związku z przeprowadzeniem Plebiscytu. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest organizacja i przeprowadzenie Plebiscytu przez Organizatora. Dalszą podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności realizacji ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w tym księgowych i podatkowych, a także na dochodzeniu praw i obrony przed roszczeniami.
3. Dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców danych: pracownicy i współpracownicy Organizatora, podmioty przetwarzające w imieniu Organizatora.
4. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
5. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, usunięcia. Od dnia 25 maja 2018 roku dodatkowo prawo do przeniesienia danych oraz ograniczenia przetwarzania.
6. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora lub podmiotów trzecich właściciel danych ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Organizator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jego danych osobowych innemu administratorowi danych. Od 25 maja 2018 roku właściciel danych posiada prawo do wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu. Jeżeli taki sprzeciw jest uzasadniony, Organizator nie będzie przetwarzać danych osobowych, chyba że wykaże zasadne powody takiego przetwarzania, mające pierwszeństwo przed interesami właściciela danych. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego na podstawie uzasadnionego interesu Organizatora, właściciel danych ma prawo od 25 maja 2018 roku w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
7. Od dnia 25 maja 2018 roku właściciel danych ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora oraz na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatorowi adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może w każdym czasie cofnąć zgodę i zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy [email protected] w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu lub stop + adres e-mail. Numer ten lub adres e-mail w ciągu 72 godzin zostanie usunięty odpowiednio z listy numerów lub listy adresów e-mail, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na ważność czynności dokonanych na podstawie zgody dokonanych przed jej cofnięciem.
9. Dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń właściciela danych związanych z udziałem w Plebiscycie.
10. Od dnia 25 maja 2018 roku Organizator wyznaczy inspektora ochrony danych osobowych, z którym będzie można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki
Dodaj ogłoszenie