Rolnik pyta, ekspert odpowiada. O dopłatach i nie tylko

opracowanie Lucyna Talaśka-Klich
Lucyna Talaśka-Klich
Na pytania dotyczące dopłat dla gospodarzy odpowiadają pracownicy toruńskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Grzegorz ze Śląska: - Interesuje mnie poddziałanie „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”. Chciałbym otworzyć małą przetwórnię warzyw w gospodarstwie. Czy będę mógł z tego skorzystać?

 

- Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1571 oraz z 2016 poz. 1191) pomoc na podjęcie działalności gospodarczej może zostać przyznana  m.in. rolnikowi będącemu osobą fizyczną, domownikowi lub małżonkowi rolnika, jeżeli:

 •  podlega w pełnym zakresie przepisom o ubezpieczeniu społecznym rolników, (gdzie przez pełen zakres należy rozumieć objęcie wszystkimi ubezpieczeniami, tj.: emerytalno- rentowym, wypadkowym, chorobowym i macierzyńskim);
 • jest zdolny do zrealizowania operacji oraz osiągnięcia i zachowania jej celu;
 • ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie  płatności, zwany dalej ,,numerem identyfikacyjnym”;
 • podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w tym produktów będących wynikiem tego przetwarzania, w zakresie:

- co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w wykazie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia wykonawczego, ale wyłącznie tych, które związane są z działalnością przetwórczą,

 - przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne. 

 

Warunek, dotyczący podejmowania wykonywania działalności gospodarczej jest spełniony, jeżeli w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, podmiot podejmujący wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, o których wspomniano powyżej, nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) w zakresie rodzajów działalności objętych wsparciem wymienionych w załączniki I do ww. rozporządzenia.

 

W załączniku znajdują się między innymi kody obejmujące przetwórstwo warzyw np.: 10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw oraz 10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw.

Należy zatem, na samym początku, ustalić, czy spełnia pan powyższe warunki, następnie pod jakim kodem PKD powinna być zarejestrowana planowana działalność i sprawdzić, czy mieści się ona w załączniku do rozporządzenia oraz ustalić czy zarówno planowany do przetworzenia surowiec, jak i produkt finalny mieszczą się w załączniku nr 1 do Traktatu. Ponadto należy pamiętać, że do uzyskania wsparcia konieczne jest spełnianie wszystkich pozostałych warunków zamieszczonych w powołanym wyżej rozporządzeniu.

_______________________________________________________

Piotr z Lubelszczyzny: - Czy osoby z listy dotyczącej kolejności przyznawania wsparcia na modernizację gospodarstw, które otrzymały mniej niż 1,5 punktu, mają szanse na przyznanie pomocy?

- Zgodnie z § 17 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia MRiRW z 21.08.2015, w przypadku obszaru związanego z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu, jeżeli przyznano mniej niż 1,5 punktu Agencja nie przyznaje pomocy.

 

Powyższe oznacza, że wnioski, które otrzymały mniej niż 1,5 punktu nie będą rozpatrywane a Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie o odmowie przyznania pomocy. Wnioskodawca będzie mógł ponownie ubiegać się o przyznanie pomocy dopiero w  momencie ogłoszenia kolejnego naboru, składając ponownie wniosek.

_______________________________________________________

Paweł z Kujaw: - Czy podczas najbliższego naboru na modernizację będzie można składać wnioski o wsparcie na maszyny rolnicze? Kiedy rozpocznie się ten nabór?

 

- Wszelkie informacje o planowanych naborach wniosków w ramach PROW 2014-2020 dostępne są w harmonogramie publikowanym na stronie internetowej ARiMR: www.arimr.gov.pl. Zgodnie z ww. harmonogramem na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” na I kw. 2017 r. zaplanowano uruchomienie naborów tylko w ramach obszarów a - rozwój produkcji prosiąt, b - rozwój produkcji mleka krowiego, c - rozwój produkcji bydła mięsnego.

________________________________________________________

Stefan z Kujaw: - Czy wniosek złożony tej wiosny, dotyczący modernizacji gospodarstw można jeszcze poprawić? Chodzi o to, że chciałbym otrzymać pomoc na maszynę innego rodzaju (zamiast opryskiwacza - kombajn do buraków).

 

- Zgodnie z par. 15 ust. 3 rozporządzenia MRiRW z  21.08.2015 r., złożony wniosek o przyznanie pomocy nie może być zmieniany przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w zakresie zestawienia rzeczowo - finansowego operacji, z wyłączeniem zmian wynikających z wezwań Agencji. To oznacza, że Wnioskodawca, który wnioskował o przyznanie pomocy do zakupu opryskiwacza, nie będzie mógł na własną prośbę dokonać jego zamiany na inną maszynę, np. na kombajn do buraków.

________________________________________________________

Grzegorz z Małopolski:

- Czy korzystając z pomocy na przywracanie produkcji po klęskach żywiołowych można wliczyć także koszty wynajęcia firmy budowlanej, która przebuduje zniszczone pomieszczenia gospodarskie? I tak na przyszłość - czy każdy wydatek musi być udokumentowany fakturami? Jeśli np. będzie pomagał mi sąsiad z pobliskiej wsi, który ma uprawnienia budowlane, ale nie ma firmy więc nie wystawi mi faktury, to czy płacąc mu mogę sobie te koszty odliczyć?

 

- Zgodnie z projektem rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pomoc na odbudowę potencjału produkcyjnego gospodarstwa zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych przyznaje się w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się m. in. koszty budowy, przebudowy lub remontu budynków lub budowli wykorzystywanych wyłącznie do produkcji rolnej. Należy przy tym zastrzec, iż pomoc nie obejmuje kosztów odtworzenia uszkodzonego lub zniszczonego budynku, który podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827 oraz z 2015 r. poz. 1691, 1844 i 2287). Mając na uwadze powyższe regulacje należy pamiętać, iż nie wszystkie budynki będą mogły być odtworzone z dofinansowaniem w ramach tej formy wsparcia.

 

W sytuacji, gdy planowana inwestycja, zgodna z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, wiązałaby się z wykonaniem robót budowlanych wnioskodawca, przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy, powinien zdecydować, jakim systemem będzie wykonywał roboty budowlane, tj. zlecając ich wykonanie, czy też wykonując roboty budowlane z udziałem pracy własnej. Od systemu realizacji robót budowlanych zależy, jaką metodą kalkulacji powinien być wykonany kosztorys inwestorski, na podstawie którego odbywa się określenie wartości kosztów kwalifikowalnych robót budowlanych zaplanowanych do wykonania w ramach operacji.

 

Odnosząc się do kwestii wypłaty przez ARiMR środków finansowych, uprzejmie informuję, iż każdorazowo podstawą wypłaty wsparcia jest udokumentowanie przez beneficjenta zrealizowania operacji (lub jej etapu), w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z nią związanych poprzez przedstawienie faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej oraz dokumentów potwierdzających płatność. 

_______________________________________________________

Jerzy z Dolnego Śląska:: - Mam prawie 30 krów, a planuję rozwój stada, więc niebawem będę miał ich jeszcze więcej. Czy to prawda, że nie dostanę dopłat do wszystkich krów?

 

- Tak, w kampanii 2016 płatność przysługuje maksymalnie do 30 sztuk krów. Płatność do krów przysługuje do samic gatunku bydło domowe (Bos taurus), na terenie całego kraju, niezależnie od kierunku produkcji, pod warunkiem, że:

 • wiek krów w dniu 15 maja roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej płatności, przekracza 24 miesiące,
 • rolnik posiada samice tego gatunku przez okres 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tej płatności,
 • liczba krów objętych wnioskiem o przyznanie tej płatności wynosi co najmniej 3 sztuki.

 

Natomiast w kampanii 2017, płatność do krów będzie przyznawana wszystkim rolnikom utrzymującym co najmniej 3 szt. zwierząt kwalifikujących się do wsparcia i będzie wypłacana maksymalnie do 20 szt. (zmniejszenie z dotychczasowych 30 szt.).

________________________________________________________-

Adam z Wielkopolski: - Czy w przyszłym roku będą dopłaty do grochu? Jeśli tak, to do jakiego? I czy to prawda, że za rośliny białkowe, do przyorania, nie będzie dopłat?

 

- Zgodnie z projektem zmian rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu proponuje się wyłączenie ze wsparcia w ramach płatności związanej do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych roślin motylkowatych drobnonasiennych (esparcety siewnej, koniczyny czerwonej, koniczyny białej, koniczyny białoróżowej, koniczyny perskiej, koniczyny krwistoczerwonej, komonicy zwyczajnej, lucerny siewnej, lucerny mieszańcowej, lucerny chmielowej, nostrzyka białego oraz seradeli uprawnej); warzywnych roślin strączkowych (bób, ciecierzyca, fasola zwykła, fasola wielokwiatowa, groch siewny cukrowy, groch siewny łuskowy, soczewica jadalna) oraz roślin strączkowych o małym znaczeniu gospodarczym, o głównym przeznaczeniu na zieloną masę lub niskim poziomie plonowania (lędźwian, wyka kosmata, wyka siewna). Proponowana zmiana ma na celu ukierunkowanie wsparcia w sektorze roślin wysokobiałkowych w szczególności na uprawy, z których pozyskiwane są nasiona do produkcji pasz.

 

Zgodnie z planowaną zmianą gatunkami roślin wysokobiałkowych, do których będzie mogła być przyznana płatność związana do powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych są:

 • 1) bobik (Vicia faba minor L.);
 • 2) groch siewny (Pisum sativum L. (partim)), w tym peluszka (Pisum arvense L.), z wyłączeniem grochu siewnego cukrowego i grochu siewnego łuskowego;
 • 3) łubin biały (Lupinus albus L.);
 • 4) łubin wąskolistny (Lupinus angustifolius L.);
 • 5) łubin żółty (Lupinus luteus L.);
 • 6) soja zwyczajna (Glycine max (L.) Merrill).

_______________________________________________________

Jan z Pomorza: - Kiedy poznamy stawki dopłat bezpośrednich, które będą przysługiwały w przyszłym roku?

 

- Stawki płatności nie są stałe i nie są jeszcze znane wysokości płatności w 2016 roku. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określa corocznie, w drodze rozporządzenia stawki płatności bezpośrednich. Stawki poszczególnych płatności oblicza się poprzez podzielenie określonej dla danej płatności rocznej puli środków finansowych przez kwalifikującą się w danym roku do danego rodzaju płatności liczbę hektarów albo zwierząt.

 

Państwa członkowskie dokonują przeliczenia na walutę krajową kwoty pomocy wyrażonej w euro na podstawie ostatniego kursu walutowego ustalonego przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana.  W 2015 roku stawki płatności były ogłoszone w połowie października.

_________________________________________________________

Adam z Mazowsza: -  Co to znaczy, że „dopłata ma degresywny charakter”? Zostanie zmniejszona? W ostatnim roku trudno mi było wyliczyć, ile dopłat łącznie dostaliśmy, bo były zaliczki. Gdzie mogę to sprawdzić? Czy w biurze powiatowym mogą mi to wyjaśnić?

 

- Degresywność oznacza zmniejszenie płatności w zależności od łącznej powierzchni gruntów objętych pomocą. Degresywności na poziomie gospodarstwa, w zależności od łącznej powierzchni działek rolnych lub ich części objętych pomocą podlegają np. płatności ONW. Płatność jest przyznawana w zależności od powierzchni obszarów ONW w gospodarstwie:

 • do 25 ha - 100 proc.  płatności ONW;
 • 25,01 - 50 ha - 50 proc. płatności ONW;
 • 50,01 - 75 ha - 25 proc.  płatności ONW;
 • powyżej 75 ha - płatność nie będzie przyznawana.

Ponadto, w celu weryfikacji czy wszystkie płatności wraz z zaliczką zostały przekazane już na pana konto należy udać się osobiście do Biura Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, w którym obsługiwany był wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich.

_________________________________________________________

Łukasz z Pomorza:  - Mam problem z dzikami, które niszczą mi uprawy. Jeśli np. z kukurydzy nic nie zbiorę, to czy powinienem powiadomić o tym ARiMR?

 

- W sytuacji, gdy rolnik nie jest w stanie spełnić kryteriów kwalifikowalności lub innych obowiązków w wyniku działania siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności, zachowuje on prawo do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w odniesieniu do obszaru lub zwierząt, które były kwalifikowalne w chwili wystąpienia siły wyższej lub nadzwyczajnych okoliczności do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. Pojęcie siły wyższej należy rozumieć jako nadzwyczajne i nieprzewidywalne okoliczności niezależne od podmiotu, który się na nie powołuje, których następstw nie można było uniknąć mimo zachowania należytej staranności. Zniszczenie upraw przez dzikie zwierzęta może zostać uznane jako okoliczność nadzwyczajna.

 

W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej, rolnik powinien złożyć do biura powiatowego ARiMR pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, opatrzone czytelnym podpisem i datą złożenia, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w którym rolnik lub upoważniona przez niego osoba są w stanie dokonać takiej czynności oraz dostarczyć dowód/dy potwierdzający/e wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności lub siły wyższej.

________________________________________________________

Danuta z woj. zachodniopomorskiego: - Jeśli nasz sąsiad zniszczył miedzę i - pomimo apeli, by tego nie robił - przyoruje część naszego pola, czy pracownicy ARiMR, którzy przeprowadzają kontrole w terenie, mogą za to nas ukarać? Wszak powierzchnia naszych pól, choć nieznacznie, ale się zmienia. Co powinniśmy zrobić? Przecież nie możemy podawać mniej „na wszelki wypadek”. 

 

- W przypadku zaistnienia takich okoliczności sugerujemy zgłoszenie tego faktu do właściwego miejscowo Kierownika Biura Powiatowego ARiMR. Należy pamiętać, że rolnik podpisując wniosek o przyznanie płatności zobowiązuje się do niezwłocznego informowania na piśmie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o każdym fakcie, który może mieć wpływ na nienależne lub nadmierne przyznanie płatności lub pomocy finansowej, objętych wnioskiem o przyznanie płatności, a także o każdej zmianie, która nastąpi w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia przyznania płatności lub pomocy finansowej, objętych wnioskiem o przyznanie płatności, w szczególności gdy zmiana dotyczy: wykorzystywania gruntów rolnych, wielkości powierzchni upraw, przeniesienia posiadania gospodarstwa rolnego.

________________________________________________________

Roman z Podlasia: - Mam stary sad (prawie dwa ary) i około 3 hektarów gruntów, które chciałbym przeznaczyć pod ekologiczną produkcję. Czy po przestawieniu na ekologię mogę liczyć na dodatkowe dopłaty?

 

- Produkcja ekologiczna jest wspierana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Rolnictwo ekologiczne”. Jego celem jest wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego.

 

W celu przestawienia na produkcje ekologiczną rolnik powinien zgłosić się w pierwszej kolejności do Jednostki Certyfikującej w rolnictwie ekologicznym, w celu objęcia systemem kontroli (lista jednostek znajduje się na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Rolnik w celu otrzymania płatności w ramach działania Rolnictwo ekologiczne, zobowiązany jest do realizacji 5-letniego zobowiązania ekologicznego w ramach dostępnych pakietów i ich wariantów oraz do przestrzegania w tym okresie warunków oraz wymogów określonych dla poszczególnych pakietów i wariantów. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami przyznawania pomocy oraz instrukcją wypełniania wniosku zamieszczonymi na stronie www.arimr.gov.pl

________________________________________________________

Patryk z Wielkopolski: -  Moja rodzina uprawiała kiedyś buraki cukrowe, ale było to dawno. Ostatnio nie mieliśmy już buraków kwotowych. Czy to prawda, że jeśli wysieję buraki, to mogę dostać do nich dopłatę? Czy będę musiał mieć np. umowę z jakąś cukrownią?

 

- Płatność związana do powierzchni uprawy buraków cukrowych jest przyznawana rolnikowi do powierzchni gruntów, na której są uprawiane buraki kwotowe, lecz nie większej niż powierzchnia określona w umowie dostawy.

 

Minimalna powierzchnia działki rolnej deklarowanej do tej płatności wynosi 0,1 ha. Do wniosku należy dołączyć umowę dostawy lub jej kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika Agencji albo producenta cukru albo grupę producentów rolnych albo uznaną organizację producentów albo uznane zrzeszenie organizacji producentów. Niemniej jednak w związku ze zniesieniem kwotowania produkcji cukru od 2017 r. w Unii Europejskiej,  zasady przyznawania tej płatności ulegną zmianie, należy śledzić informację w tym zakresie umieszczane na stronach www.arimr. gov.pl i www.minrol.gov.pl. 

____________________________________________________________

Piotr z Dolnego Śląska: - Jeśli mieszankę wysieję na przykład w połowie listopada (chodzi mi o międzyplon ścierniskowy) czy ARiMR zaliczy mi to jako obszar proekologiczny? Przecież zmieniają się warunki uprawy, zimy są coraz krótsze i już zbierałem plon z roślin wysianych na początku grudnia. Czy mogę wystąpić do agencji o przesunięcie terminu siewu międzyplonu?

 

 - Za obszar proekologiczny (EFA) można uznać utworzone poprzez wysianie mieszanki składającej się co najmniej z dwóch gatunków roślin z następujących grup roślin uprawnych: zboża, oleiste, pastewne, bobowate drobnonasienne, bobowate grubonasienne, miododajne - z wyłączeniem mieszanki złożonej wyłącznie z gatunków zbóż. Jednocześnie mieszanek tych nie utrzymuje się jako uprawy w plonie głównym w roku następującym po roku jej wysiania. Mieszankę należy wysiać w terminie:

 • od 1 lipca do 20 sierpnia i utrzymywać co najmniej do 1 października - w przypadku międzyplonu ścierniskowego albo
 • od 1 lipca do 1 października i utrzymywać co najmniej do 15 lutego - w przypadku międzyplonu ozimego.

 

Jeżeli z powodu warunków agrometeorologicznych nie można dokonać wysiewu międzyplonu ścierniskowego do 20 sierpnia, rolnik ma możliwość zmiany elementu proekologicznego zadeklarowanego we wniosku o przyznanie płatności na inny obszar proekologiczny, np. na międzyplon ozimy, który należy wysiać od 1 lipca do 1 października i utrzymywać co najmniej do 15 lutego.

 

Rolnik może także dokonać zmiany gatunku roślin wysiewanych w mieszankach jako międzyplony lub zmiany działki, na której będzie utrzymywany międzyplon deklarowany jako EFA.Zmiany elementów proekologicznych są możliwe, jeżeli:

 • -procent powierzchni zadeklarowanej jako EFA po zmianie nie jest wyższy niż we wniosku o przyznanie płatności na 2016 r. (np. jeśli beneficjent zadeklarował 5 proc. EFA, zmiana jest możliwa do osiągnięcia 5 proc.);
 • dotyczą działek będących w posiadaniu rolnika, zadeklarowanych przez niego we wniosku o przyznanie płatności za 2016 r. 

Najnowsze informacje o epidemii koronawirusa

Wideo

Materiał oryginalny: Rolnik pyta, ekspert odpowiada. O dopłatach i nie tylko - Gazeta Pomorska

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3