reklama

Strażak Roku 2014 [REGULAMIN]

kosZaktualizowano 
Regulamin w plebiscycie na Strażaka Roku 2014 i Jednostkę Straży Pożarnej Roku 2014

Regulamin plebiscytu pod nazwą „Strażak Roku 2014”

Art. 1

Plebiscyt dla czytelników „Dziennika Łódzkiego” oraz użytkowników serwisuDziennikLodzki.pl - pod nazwą „Strażak Roku 2014” organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 41, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM.
Plebiscyt organizowany jest przez Oddział Plebiscyt organizowany jest przez Oddział Prasa Łódzka Polskapresse Sp. z o.o.
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 41; Oddział Prasa Łódzka, 90-532 Łódź, ul. ks. hm. Ignacego Skorupki 17/19,
– Wydawcę „Dziennika Łódzkiego”
Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez Organizatora.

Art. 2

Celem Plebiscytu jest wyłonienie najlepszego strażaka województwa łódzkiego oraz najlepszej jednostki straży pożarnej zdaniem czytelników Dziennika łódzkiego spośród listy zgłoszonych kandydatów w 4 kategoriach:

 • Jednostka PSP
 • Jednostka OSP
 • Strażak Zawodowy
 • Strażak Ochotnik

Art. 3

Warunki uczestnictwa w plebiscycie
W plebiscycie może wziąć udział każdy, jednakże kandydaturę może zgłosić wyłącznie zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego DziennikLodzki.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie, z wyjątkiem pracowników i współpracowników „Polskapresse”, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

Art. 4

Zasady przeprowadzania Plebiscytu
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 14.03.2014 r. do 16.04.2014 r. i obejmuje zgłoszenia kandydatur nadesłane drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane wskazane jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego. Przy czym:
a. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.
b. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie do 24 godzin dołączona do listy kandydatów.
Prawidłowe zgłoszenia należy zarejestrować za pośrednictwem formularza umieszczonego w serwisie DziennikLodzki.pl.

2. W dniu 31 marca 2014 r. w „Dzienniku Łódzkim” oraz na stronie internetowej DziennikLodzki.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie. W tym dniu opublikowane zostaną kandydatury prawidłowo dodane przez formularz i zweryfikowane do końca 29 marca 2014 r. Zgłoszenia dodane po tym terminie będą automatycznie dodawane maks. w ciągu 24 godzin do listy i publikowane w serwisie internetowym DziennikLodzki.pl.

3. Głosowanie na strażaka Roku Dziennika Łódzkiego będzie odbywać się na trzy sposoby: za pomocą SMS-ów, poprzez wypełnianie formularza na stronie DziennikLodzki.pl oraz za pomocą przycisku aplikacji facebook.

4. Głosowanie za pomocą SMS Premium odbywać się będzie poprzez zakup e-wydania „Dziennik Łódzki” (dalej jako „e-wydanie”) i będzie trwało od 31 marca 2014 r. do 16 kwietnia 2014 r. (włącznie) na następujących warunkach.:
a. zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując PREFIX. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
b. Lista prefixów dostępna w załączniku nr 1 do regulaminu
c. w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania,
d. koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
e. jeden wysłany SMS to 15 punktów w plebiscycie na daną kandydaturę.
f. uczestnik plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów.

3. Głosowanie za pośrednictwem strony internetowej DziennikLodzki.pl (dalej jako „strona www”) odbywać się będzie poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 31 marca 2014 r. do 16 kwietnia 2014 r. na następujących warunkach.:
a. uczestnicy posiadające indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto
b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www nie muszą dokonywać rejestracji celem zalogowania się do strony www,
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu
e. dla uczestników zalogowanych dzienny _limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 na jednym koncie _uczestnika.

3. Głosowanie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) odbywać się będzie poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 31 marca 2014 r. do 7 kwietnia 2014 r. na następujących warunkach.:
a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie dzienniklodzki.pl
c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
e. jedno kliknięcie to 3 punkty w plebiscycie na daną kandydaturę,
f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 głosy za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

4. W przypadku, jeżeli Plebiscyt polega na głosowaniu na konkretną kandydaturę o zwycięstwie decyduje największa suma liczby głosów.

Art. 5

[lista]

 1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
 2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.
 3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach

Art. 6

Ogłoszenie wyników plebiscytu
Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu w dniu 18 kwietnia na łamach „Dziennika Łódzkiego” oraz na stronie internetowej DziennikLodzki.pl

Art. 7

Nagrody w plebiscycie
1. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz następujące nagrody:
a. Jednostka PSP - Statuetka dla jednostki + wartościowa nagroda dla strażaków z jednostki o wartości min. 4000 brutto
b. Jednostka OSP – Statuetka dla jednostki +Telewizor o wartości 4 200 zł brutto
c. Strażak Zawodowy PSP

 1. miejsce – Statuetka + Laptop Sony Vaio o wartości 2 500 zł brutto
 2. miejsce - Ekspres do kawy Dolce Gusto o wartości 450 zł brutto
 3. miejsce – Tablet – o wartości 250 zł brutto

d. Strażak Ochotnik OSP

 1. miejsce – Statuetka + Laptop Sony Vaio o wartości 2 500 zł brutto
 2. miejsce - Ekspres do kawy Dolce Gusto o wartości 450 zł brutto
 3. miejsce – Tablet – o wartości 250 zł brutto

2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 8

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 9

 1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, regulamin pozostaje do wglądu w redakcji Dziennika Łódzkiego.
 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
 3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

Art. 10

 1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
 2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

3. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

FLESZ: Elektryczne samoloty nadlatują.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 10

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

O
Opocznianin

Wszyscy chlapacze poniżej najeżdżają na DR ale chyba już zapomnieli, że "straż to już nie tylko lanie wody" !!!! Ilu z Was zrealizowało projekty aby ściągnąć samochody i sprzęt do jednostki, ilu szuka sponsorów, ilu tak działa w straży, że ma niezależność prawną i finansową, ilu organizuje świetlice środowiskowe czy grupy medyczne ??? Co... aż tak dużo zasług macie, że zabrakło Wam miejsca w opisie na ich wypunktowanie ???!!! Więcej pokory dla tych, którzy coś robią - a zamiast krytykować, bierzcie przykład. GRATKI dla zwycięzcy ;)

o
ochotnik za darmo

tak... tak... to na pewno był strach że nie da rady !!! szczególnie że osiągnął lepszy wynik w OSP niż zwycięzca z PSP.

n
nilu

Żeby wygrać trzeba coś sobą reprezentować - opisy i tak w 100% nie oddają zaangażowania ale widząc dwie linijki tekstu z których wynika że ktoś tylko "jest" w OSP -to sorry ale do piaskownicy. Oceniana była działalność w OSP i tu wygrany naprawdę ma się czym pochwalić a co do sposobu głosowania to w całości zgadzam się z poprzednikiem, że powinna być zasada 1 nr telefonu = 1 głos (ale zasad regulaminu konkursu już się nie zmieni).

t
tak jest prawda

Jako, że jest już po plebiscycie "Strażaka Roku" organizowanego przez Dziennik Łódzki chciałbym serdecznie podziękować za oddane głosy na moją kandydaturę, jak również wyrazić swoją opinię na temat plebiscytu.
Otóż jak tytuł mówi, powinni brać w nim udział strażacy, którzy na to zasługują, bo STRAŻAKIEM SIĘ K**** JEST, A NIE BYWA - to jest pierwsza sprawa. Jak patrzę na kandydatów i ich opisy - to co najmniej połowa z nich powinna nie być brana pod uwagę. Gdzie są WASZE zasługi ? Chyba ślepy jestem Jeśli ktoś ma przeszkolenie sprzed X lat i nie chce się aktualnie szkolić lub wiek mu na to nie pozwala, to co z niego KUR*A za strażak ?!
Ponadto uważam, że DŁ - zarobił na wszystkich głosujących niezłą sumkę - dlatego też podziwiam osoby, które wydały swoje pieniądze tylko po to, żeby doładować konto i napierdalać sms-y jeden za drugim
Jedynym prostym i jakże mądrym rozwiązaniem byłaby zamiana regulaminu - JEDEN NUMER JEDEN SMS - masz pieniądze, a wysyłaj ich nawet z 200, ale głos liczy się tylko jeden. Niestety tego nikt nie zrobi, bo przecież wtedy zarobek za smsy byłby dużo mniejszy.
Do tego dochodzą osoby, które występują w umundurowaniu PSP w kategorii "strażak ochotnik" - ok... rozumiem, można być przecież w OSP i pracować zawodowo jako strażak, ale po ch*j startować w kategorii dla ochotników ? To również powinno być uwzględnione w regulaminie konkursu, ale niestety nie jest.
Gratuluję wszystkim, którzy zostali zgłoszeni, bo ochotników jest w naszym województwie tysiące, jednostek kilkaset, a może i kilka tysięcy, dlatego też WSZYSCY jesteście ZWYCIĘZCAMI.
Dziękuję za uwagę

J
JRG LODZ

Jestem strażakiem Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi od kilkunastu lat a na co dzień strażakiem Ochotniczej Straży Pożarnej i jestem zdziwiony że dowódca Psp Opoczno startuje w konkursie na najlepszego strażaka ochotnika... w woli wyjaśnienia...nie oficjalnie każdy strażak Psp traktuje kolegów z osp jako pomoc oraz słabiej wyszkolony personel (oczywiście nie wszystkich trzeba jedna miarka mierzyc), dla porównania start w plebiscycie dowódcy jrg w konkursie na strażaka ochotnika można porównać tak jak start dyrektora firmy bosch w konkursie najlepszy pracownik produkcji a nie najlepsza kadra kierownicza...takie oto mam zdanie.

G
Gość

Dajcie spokoj jakie sumienie ?? Ktos kto startuje w konkursie na Strażaka OSP i ubiera sie w mundur psp i nie posiada praktycznie ani jednego zdjecia z powiazania w OSP. Jest bez szacunku,sumienia i krzty honoru. Bał sie ze w konkursie na Strażaka psp nie da rady to wlazl z butami do ludzi ktorzy wyzej wymienionymi cechy osobowosci cenia bardziej niz dobra materialne!! Jedyne co moge powiedzieć to WSTYD proszę Pana WSTYD!!!! Wszystkim Strażakom z OSP gratuluje zdobytych wyników i to WY jestescie zwycięzcami tego "PLEBISCYTU"

s
strażak ochotnik

Bacznie śledzę głosowanie na strażaka ochotnika 2014 i jestem zdumiony tym że na pierwszym miejscu jest Pan który stoi w mundurze PSP z napisem dowódca jednostki JRG, oczywiście z opisu wynika że jest też również strażakiem ochotnikiem. I tu nasuwa się myśl ... albo ten człowiek jest tak kiepskim strażakiem PSP ,że wystartował w konkursie na najlepszego strażaka ochotnika bo nie miał by szans w kategorii strażak PSP 2014 albo ktoś z komisji pomylił się... ponadto pozostali strażacy ochotnicy nie maja przywileju startowac w konkursie na najlepszego strażaka PSP 2014, co wypacza według mnie wyniki plebiscytu... Regulamin powinien eliminowac takich ludzi, nazwa plebiscytu brzmi NAJLEPSZY STRAŻAK OCHOTNIK 2014 i startowac powinni tylko ludzie którzy nie pracuja w PSP lub pracowali...
Panie Dariuszu mam nadzieje że jest Pan dumny ze zwycięstwa które okupił Pan spora liczbą sms , tylko czy sumienie pozwoli cieszyc się tym zwycięstwem w pełni... wygrał Pan z ludzmi którzy traktuja OSP jako pasję i łączą to z życiem zawodowym które nie jest związane z pracą w Państwowej Straży Pożarnej...

I
Izabella Rytczak

DLACZEGO ZA KAŻDYM RAZEM WYSKAKUJE ŻE LICZBA GŁOSÓW ZOSTALA WYCZERPANA SKORO JESZCZE NIE ODDALAM ŻADNEGO.CO JEST PRZYCZYNĄ TEGO FAKTU?

G
Gość

Dlaczego nie mogę oddać głosu na JRG Kutno ?!

G
Gość

Witam. Mam pytanie: dlaczego nie mogę oddawać swoich głosów na PSP Kutno, które obecnie jest na trzecim miejscu ? Gdy chcę oddać głos wyskakuje komunikat o tym, że liczba głosów na dany dzień została wykorzystana, a przecież nie oddawałem jeszcze dziś ani jednego głosu ... Gdy natomiast oddałem swój głos na przykładową jednostkę PSP w Rawie Mazowieckiej, głos został przyjęty. Czyżby coś było zablokowane ?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3