1. Dziennik Łódzki
 2. Komunikaty
 3. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UPADŁOŚCIOWEJ
Wróć do listy komunikatów

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY UPADŁOŚCIOWEJ

Syndyk masy upadłości Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie w upadłości zawiadamia o sprzedaży z wolnej ręki w trybie konkursu ofert, za najwyższą zaoferowaną cenę, nie niższą, niż: 9.834.882,00 złotych (słownie złotych: dziewięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa) przedsiębiorstwa upadłego na które składa się:

 1. nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Ozorkowie przy ulicy Cegielnianej 27, na którą składa się sześć nieruchomości wieczystoksięgowych tj.:
 2. a) prawo własności działki gruntu nr 340/1, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr LD1G/00017024/4
 3. b) prawo użytkowania wieczystego działek gruntu: dz. nr 340/3, 340/4, 340/5, 340/6 wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr LD1G/00037072/1
 4. c) prawo własności 11/12 części działki gruntu 340/7 oraz prawo użytkowania wieczystego 1/12 działki gruntu 340/7 wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr LD1G/00011041/7
 5. d) prawo własności 1/2 części działki gruntu 340/8 oraz prawo użytkowania wieczystego 1/2 działki gruntu 340/8 wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr LD1G/00013216/9
 6. e) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu 340/9 wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr LD1G/00013851/2
 7. f) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu 340/10 wraz z prawem własności budynków i budowli znajdujących się na tej nieruchomości, dla którego prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr LD1G/00013844/0

o łącznej wartości oszacowania ww. nieruchomości w wysokości 12.000.000,00 złotych,

 1. ruchomości, określone w regulaminie konkursu ofert, o łącznej wartości oszacowania: 7.085.860,00 złotych,
 2. prawa majątkowe, określone w regulaminie konkursu ofert, o łącznej wartości oszacowania: 583.904,00 złotych,

to jest składników o łącznej wartości: 19.669.764,00 złotych, za cenę nie niższą, niż 50% wartości oszacowania tego majątku, to jest za cenę nie niższą, niż: 9.834.882,00 złotych (słownie złotych: dziewięć milionów osiemset trzydzieści cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt dwa), przy zachowaniu następujących warunków:

1) uczestnikami konkursu mogą być krajowe i zagraniczne osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych; do podmiotów zagranicznych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 1061)

2) oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim i zawierać:

 1. firmę i siedzibę (w przypadku osób fizycznych - imię, nazwisko i adres zamieszkania, nr pesel oferenta)
 2. w przypadku oferentów niebędących osobami fizycznymi aktualny wypis z właściwego rejestru dokumentujący prawo do składania wiążących oświadczeń woli w imieniu danego podmiotu, przez osobę, która podpisała ofertę, a jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik, to również pełnomocnictwo podpisane zgodnie z zasadą reprezentacji. Pełnomocnictwo do udziału w konkursie ofert oraz do złożenia oświadczeń wymaganych niniejszym regulaminem powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem notarialnie poświadczonym. Pełnomocnictwa udzielone adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.
 3. wskazanie składnika majątkowego, którego oferta dotyczy wraz oferowaną cenę nabycia w wartości netto wyrażoną kwotowo i słownie, która nie może być niższa, niż wskazana cena wywoławcza,
 4. zobowiązanie nabywcy do pokrycia kosztów, podatków i opłat związanych z zawarciem umowy,
 5. oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży, akceptuje go, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń oraz zrzeka się dochodzenia w przyszłości jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu, a ponadto także, że nie istnieją żadne przyczyny tak faktyczne, jak i prawne, które ograniczałyby lub uniemożliwiały zawarcie umowy w przypadku wyboru jego oferty,
 6. oryginalny podpis oferenta będącego osobą fizyczną lub podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta nie będącego osobą fizyczną na ofercie i oświadczeniach,
 7. oświadczenie, że oferent posiada środki na dokonanie zapłaty oferowanej ceny oraz zapewnienie jednorazowej zapłaty ceny nabycia w takim czasie, by jej pełne otrzymanie mogło być skwitowane przez syndyka w akcie notarialnym,
 8. oświadczenie o gotowości przystąpienia do zawarcia umowy w przypadku wygrania konkursu ofert, w miejscu i czasie wskazanym przez syndyka,
 9. oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem sprzedaży (konkursu ofert) i przyjęciu go bez zastrzeżeń,
 10. dowód wpłaty wadium,
 11. wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma być zwrócone wadium w razie nieprzyjęcia oferty,
 12. wszelkie zezwolenia i zgody, jeżeli ze względu na osobę nabywcy są one wymagane prawem.

3) Oferta wraz z wymaganymi dokumentami winna być umieszczona w zamkniętej kopercie z czytelnym dopiskiem na kopercie „Oferta zakupu - OSM w Ozorkowie w upadłości” oraz nadesłana listem poleconym lub przesyłką kurierską (tj. bezwzględnie przesyłką rejestrowaną) na adres: Piotr Zaborniak Kancelaria Adwokacka Oddział w Piotrkowie Tryb., Sienkiewicza 13 lok. 2, 97- 300 Piotrków Trybunalski, w terminie do dnia 25 października 2021 roku (decyduje data doręczenia oferty na podany adres). Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu na wskazany adres.

4) Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wpłata wadium na rachunek bankowy o numerze 72 1020 3408 0000 4502 0465 0281 prowadzony dla upadłego - Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie w upadłości, w wysokości stanowiącej 10% ceny wywoławczej, a więc w kwocie 983.488,20 złotych (słownie złotych: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt osiem 20/100).

5) Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 26 października 2021 roku.

6) Cena sprzedaży nieruchomości brutto pomniejszona o wpłacone wadium, powinna być wpłacona i zaksięgowana na rachunku bankowym masy upadłości najpóźniej przed zawarciem umowy sprzedaży;

8) Dodatkowe warunki sprzedaży określa Regulamin konkursu ofert, który został wyłożony w siedzibie Upadłego - Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Ozorkowie w upadłości przy ulicy Cegielnianej 27 w Ozorkowie w dni robocze w godzinach 8.00 - 14.00.

Oględzin przedmiotu sprzedaży można dokonać w dni robocze, po uprzednim uzgodnieniu z syndykiem (tel. 725 309 313), który również udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży pocztą e-mail: [email protected] lub telefonicznie pod numerem tel. 725 309 313.