Transformacja łódzkich elektrociepłowni. Wyzwania klimatyczne a produkcja ciepła systemowego

Materiał informacyjny VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A.
Udostępnij:
Warto wiedzieć, jakie zmiany są konieczne do wprowadzenia, aby w pełni wykorzystać atuty ciepła systemowego w ograniczaniu zjawiska niskiej emisji (smogu) w Łodzi i równocześnie zagwarantować ciągłość i bezpieczeństwo dostaw w okresie przejściowym, w którym do 2030 roku odejdziemy od wykorzystywania węgla jako paliwa w łódzkich elektrociepłowniach.

Skąd się bierze ciepło w naszych mieszkaniach, domachi miejscach pracy

Droga ciepła systemowego dostarczanego do odbiorcy końcowego rozpoczyna się w elektrociepłowni. Wytwarzanie ciepła systemowego może odbywać się w drodze różnych procesów: spalania węgla, gazu, biomasy, przetwarzania energii słonecznej czy wiatrowej, geotermii i wykorzystania paliw alternatywnych.

Najbardziej efektywną metodą produkcji ciepła jest jego wytwarzanie w kogeneracji, czyli jednocześnie z produkcją energii elektrycznej, co pozwala zmniejszyć zużycie paliwa nawet o 30 % i emisję dwutlenku węgla. Tak właśnie jest w Łodzi.

Obecnie w elektrociepłowniach EC3 i EC4 zarządzanych przez łódzką spółkę Veolii paliwami wykorzystywanymi do produkcji ciepła i energii elektrycznej są węgiel i biomasa. Wprowadzenie w 2011 roku jako paliwa biomasy pozwoliło z jednej strony zmniejszyć zużycie węgla, z drugiej spowodowało ograniczenie emisji dwutlenku węgla z łódzkich elektrociepłowni o 15 %. Równocześnie prowadzone są działania modernizacyjne, mające zapewnić nie tylko zmniejszenie wpływu elektrociepłowni na środowisko, ale również efektywne wykorzystanie istniejących zasobów. Przykładem może tu być modernizacja sieci ciepłowniczej (ok. 70 % łódzkiej sieci ciepłowniczej), dzięki której ograniczane są nie tylko straty ciepła na przesyle, ale również, dzięki wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych, dostawy są na bieżąco dostosowywane do rzeczywistych potrzeb odbiorców (tzw. Inteligentna Sieć Ciepłownicza). Dodatkowo, prowadzony w sposób systemowy i ciągły proces modernizacji i wymiany starych fragmentów sieci wpływa na zmniejszenie liczby awarii i wprowadza nowe możliwości monitorowania jej stanu. To część nowoczesnej infrastruktury miasta przyszłości (Smart City - patrz infografika).

Sieć ciepłownicza zamiast kopciucha

Główną przyczyną niebezpiecznego dla zdrowia zjawiska tzw. niskiej emisji jest ogrzewanie domów słabej jakości paliwami i wszelkiego rodzaju odpadami oraz korzystanie z przestarzałych technologicznie pieców. W odróżnieniu od małych przedsiębiorstw i mieszkań emisje z dużych zakładów przemysłowych są kompleksowo uregulowane na poziomie całej Unii Europejskiej poprzez tzw. Konkluzje BAT (Najlepsze Dostępne Techniki) i standardy emisyjne, które są rygorystycznie ograniczone i kontrolowane.

Za smog odpowiadają przede wszystkim przestarzałe piece i transport. Sektor energetyki ma obecnie znikomy wpływ na zanieczyszczenie polskich miast. Odpowiada zaledwie za 5 % emisji tzw. pyłów zawieszonych wchodzących w skład smogu. Dzieje się tak dzięki systematycznym modernizacjom przeprowadzanym w elektrociepłowniach, takich jak EC3 i EC4, oraz rozwojowi sieci ciepłowniczych.

Likwidacja, a przynajmniej znaczące ograniczenia niskiej emisji, jest w wielu wypadkach w zasięgu ręki, a właściwie sieci ciepłowniczej, do której wystarczy podłączyć budynek i korzystać z ciepła systemowego, najlepiej wyprodukowanego w kogeneracji. Poza względami środowiskowymi ciepło systemowe z sieci to gwarancja i bezpieczeństwo dostaw nieprzerwanie przez cały rok.

Veolia Energia Łódź systemowo walczy z niską emisją, współpracując z Urzędem Miasta Łodzi w projekcie rewitalizacji obszarowej. Opracowuje koncepcje zasilania poszczególnych obszarów rewitalizowanych, projektuje i buduje sieci ciepłownicze, umożliwiając zasilenie wyremontowanych budynków ciepłem systemowym. Dzięki przyłączeniom budynków w centrum miasta do sieci ciepłowniczej stopniowo poprawia się jakość życia mieszkańców, m.in. poprzez poprawę bezpieczeństwa w gospodarstwach domowych, eliminowanie np. zagrożeń pożarowych.

Im bardziej rozbudowana sieć ciepłownicza, tym skuteczniej możemy zadbać o czyste powietrze w mieście, ograniczając niebezpieczną niską emisję.

Nowa Energia dla Łodzi, czyli zero węgla

Veolia Energia Łódź podejmuje działania mające na celu zapewnienie efektywnego funkcjonowania w zmieniających się warunkach rynkowych. Jednym z kluczowych elementów strategii Veolii Energii Łódź jest dywersyfikacja paliw stosowanych w procesie produkcji.

Zgodnie z misją i strategią Grupy Veolia, mając na uwadze wyzwania środowiskowe, jakie są stawiane przed sektorem energetycznym, firma konsekwentnie realizuje swoją strategię, która zakłada dekarbonizację łódzkiego systemu ciepłowniczego i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz paliw alternatywnych w procesie produkcji ciepła systemowego i energii elektrycznej w łódzkich elektrociepłowniach.

W nawiązaniu do wyzwań środowiskowych, ogłoszonych w „Ekopakcie dla Łodzi” Veolia przygotowała projekt Nowa Energia dla Łodzi, dzięki któremu będzie możliwe systematyczne ograniczanie spalania węgla w łódzkich elektrociepłowniach, aż do jego pełnego wyeliminowania w 2030 roku, co będzie skutkować redukcją emisji dwutlenku węgla o 65 %. Równocześnie firma angażuje się w działania pośrednio związane z podstawową działalnością, a mające wpływ na środowisko, w którym działamy. Wspieramy inicjatywy związane z rozwojem elektromobilności, zagospodarowaniem terenów zielonych i nowymi nasadzeniami czy edukacją ekologiczną. W ramach tych inicjatyw wspólnie z Urzędem Miasta Łodzi, firmą Airly i łódzkimi spółdzielniami mieszkaniowymi stworzyliśmy sieć 40 czujników monitorujących jakość powietrza w Łodzi. Wspólnie z UMŁ i Fundacją Normalne Miasto Fenomen realizowany jest również projekt Towarower, dofinansowany przez Veolię, w którym elektryczne rowery cargo wykorzystywane są w działalności małych przedsiębiorstw usługowych.

Odpowiedzialnie z odpadami

Misja Veolii „Odnawiamy zasoby świata” opiera się na wizji świata, w którym nie marnuje się zasobów i wykorzystuje się je w sposób zrównoważony. Odpady również mają wartość, a, kiedy są ponownie wykorzystywane i efektywnie zarządzane, są przyjaznym dla środowiska źródłem energii.

W obecnych warunkach rosnących problemów związanych z gospodarką odpadami Veolia przygotowała projekt rozbudowy elektrociepłowni EC4 o Zakład Odzysku Energii (ZOE), czyli nowoczesną instalację termicznego przekształcania odpadów na paliwo alternatywne, tzw. pre-RDF (skrót od ang. Refuse Derived Fuel). Pre-RDF, obok biomasy, może stanowić dla elektrociepłowni substytut węgla kamiennego. Wykorzystanie pre-RDF, czyli frakcji resztkowej powstałej w procesach odzysku i recyklingu odpadów komunalnych, której nie można składować, uzupełni miks paliwowy, z którego będzie mogła korzystać elektrociepłownia w procesie odchodzenia od spalania węgla.

Dywersyfikacja paliwowa w Veolii Energii Łódź obejmie również w przyszłości zastąpienie węgla gazem i biomasą w postaci tzw. czarnego peletu. Wszystkie projekty, dzięki którym w procesie produkcji energii ograniczone zostanie wykorzystanie węgla, pozwolą uzyskać rzeczywiste efekty środowiskowe dekarbonizacji. Zagwarantuje to spełnienie wymagań środowiskowych i poprawi efektywność zarządzanych instalacji i urządzeń.

Efektywnie produkowaći edukować

Ważnym wymiarem działalności na rzecz efektywności energetycznej jest kształtowanie postaw i nawyków odbiorców energii elektrycznej i ciepła. Efektywne korzystanie z energii jest ważnym elementem odpowiedzialności każdego z nas za aktualny stan i przyszłość naszej planety. Każdego dnia w każdej sferze naszego życia dzięki zmianie nieistotnych z pozoru zachowań możemy oszczędzać ciepło i energię elektryczną oraz redukować emisję gazów cieplarnianych, a przez to mieć swój wkład w ochronę środowiska naturalnego (więcej na: www.energiadlalodzi.pl/jak-placic-mniej/jak-oszczedzac-energie).

Świadome korzystanie z zasobów to także poszukiwanie na poziomie konsumenta nie tylko oszczędności, ale również wykorzystanie indywidualnych możliwości produkcji energii ze źródeł odnawialnych (OZE). W najbliższych latach rola prosumenta będzie coraz bardziej istotna. Veolia ją również dostrzega, zarówno wspierając rozwój tego rodzaju źródeł, jak i tworząc warunki do integracji ich możliwości z naszą siecią. Pilotażowe rozwiązania, wdrażane z naszymi partnerami, pozwalają na osiągnięcie wymiernych oszczędności i efektywne, dostosowane do rzeczywistych potrzeb wykorzystanie ciepła systemowego i energii elektrycznej.

Zmiany klimatyczne i wyzwania, jakie wynikają z dążenia do ich ograniczenia, stawiają zarówno przed producentem, jak i odbiorcą ciepła systemowego pytania o jak najbardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie dostępnych zasobów.

Transformacja łódzkich elektrociepłowni. Wyzwania klimatyczne a produkcja ciepła systemowego
Dodaj ogłoszenie