Wciąż modernizujemy nasze bloki energetyczne

Redakcja
Instalacja absorbera
Instalacja absorbera
Udostępnij:
Elektrownia Bełchatów jest największą w Polsce i w Europie elektrownią opalaną węglem brunatnym. Łączna moc osiągalna wynosi 5.400 MW. Bełchatowska elektrownia przywiązuje bardzo dużą wagę do ograniczania jej wpływu na środowisko naturalne, dlatego systematycznie prowadzi modernizacje bloków energetycznych.

Roczna produkcja energii elektrycznej w Elektrowni Bełchatów stanowi około 22 proc. produkcji krajowej. System ochrony środowiska w bełchatowskiej elektrowni obejmuje nie tylko ochronę powietrza, ale również ochronę wód, gospodarkę zasobami wodnymi i odpadami oraz ochronę przed hałasem.

- Wytyczne Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania - dyrektywa 2001/80/WE, oraz zmieniająca ją dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych - IED (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola), to aktualnie jeden z dwóch kluczowych aktów prawnych, obok pakietu klimatyczno-energetycznego, tworzących ramy dla funkcjonowania przemysłu w Europie. To także jeden z istotniejszych unijnych aktów prawnych z dziedziny ochrony środowiska - mówi Waldemar Szulc, wiceprezes zarządu ds. wytwarzania PGE GiEK, spółki, której częścią jest Elektrownia Bełchatów.

Mając na względzie powyższe otoczenie prawne, w 2003 r. podjęto działania mające na celu dostosowanie wszystkich bloków Elektrowni Bełchatów do wymagań środowiskowych wynikających z dyrektywy IED, która zacznie obowiązywać od początku przyszłego roku.

Podstawowe założenie modernizacji rozpoczętej w 2007 r. na bloku nr 3 to obniżenie emisji tlenków azotu i tlenku węgla do poziomu poniżej 200 mg/ Nm3, zgodnie z normami unijnymi. - Kolejnym istotnym założeniem jest wydłużenie żywotności urządzeń, do 320 tysięcy godzin pracy - wyjaśnia Piotr Tokarczyk, pełniący obowiązki Głównego Inżyniera ds. modernizacji bloków w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. - W efekcie uzyskujemy podniesienie mocy bloku o 20 MW, czyli do poziomu 390 MW oraz obniżenie jednostkowego zużycia ciepła i podniesienie sprawności instalacji - dodaje Piotr Tokarczyk.

W trosce o czystość powietrza w bełchatowskiej elektrowni zamontowane są elektrofiltry, służące do odpylania spalin. - Obniżaniu wielkości emisji pyłu sprzyja też zastosowanie mokrych instalacji odsiarczania spalin - zaznacza Waldemar Szulc, wiceprezes zarządu ds. wytwarzania PGE GiEK S.A. Urządzenia odpylające podlegają systematycznym modernizacjom, a ich skuteczność utrzymuje się na stałym poziomie około 99, 9 proc.

Bardzo istotne jest ograniczanie emisji tlenków azotu (NOx), które niezwykle trudno wyeliminować ze spalin. W celu ograniczenia emisji związków azotu wprowadzono w Elektrowni Bełchatów metody ograniczania emisji NOx polegające na usprawnieniu procesu spalania. - Zmodernizowano układy automatycznej regulacji i elementy wykonawcze urządzeń ciągów technologicznych odpowiedzialnych za realizację zoptymalizowanych parametrów pracy kotłów - mówi Piotr Tokarczyk. W wyniku tych działań na blokach 3,4,5,6,7,8,11,12 osiągnięto redukcję NOx o około 40 proc. Na przestrzeni lat 2015 - 2016 planuje się zastosowanie tych palników na pozostałych modernizowanych blokach energetycznych bełchatowskiej elektrowni.

Równie ważne jak ograniczanie emisji NOx jest także zmniejszenie emisji dwutlenku siarki (SO2). Troska o środowisko oraz wyeksploatowanie się poszczególnych części instalacji odsiarczania spalin (najstarsze urządzenia mają za sobą już 150.000 godzin pracy) przyśpieszyły decyzję o ich modernizacji i rewitalizacji. - We wszystkich instalacjach odsiarczania spalin stosowana jest popularna w polskiej energetyce metoda mokra wapienno-gipsowa - informuje wiceprezes Waldemar Szulc. - Jednym ze sposobów dotrzymania standardów w zakresie emisji SO2 jest także spalanie węgla o jak najmniejszej zawartości siarki. Prekursorem budowy instalacji odsiarczania spalin jest Elektrownia Bełchatów. Pierwsza IOS w Polsce została zainstalowana właśnie w Bełchatowie w 1994 roku - dodaje.

Już w 2004 r. opracowano projekt dostosowania instalacji odsiarczania spalin bloków 8, 10, 11, 12, a następnie 5 i 6 dla osiągnięcia wymaganych poziomów SO2 zgodnych z wymogami Unii Europejskiej po 2008 r. - Podyktowane to było planowanym zastosowaniem węgla o wyższej zawartości siarki z nowej odkrywki Szczerców oraz koniecznością dotrzymania emisji SO2 poniżej 400 mg/Nm3 - podkreśla Stanisław Papuga, dyrektor techniczny PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. - Zasadniczym celem modernizacji absorberów nr 8, 10, 11 i 12 było uzyskanie sprawności odsiarczania powyżej 95 proc. oraz emisji SO2 poniżej 400 mg/Nm3. Skuteczność modernizacji instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Bełchatów zakończyła się pełnym sukcesem - dodaje Stanisław Papuga.

Zmieniające się dynamicznie przepisy ochrony środowiska w zakresie ograniczenia dwutlenku siarki wymusiły na elektrowni kolejne działania inwestycyjne. W 2011 r. przystąpiono do dostosowania Instalacji Odsiarczania Spalin na blokach 3-12 do wymogów mającej wejść w życie Dyrektywy IED. Zgodnie z jej zapisami wszystkie IOS po 1 stycznia 2016 r. muszą dotrzymać emisję SO2 na wylocie z IOS poniżej 200 mg/Nm3. W związku z powyższym w 2013 r. wybudowano i przekazano do eksploatacji instalację dawkowania kwasu organicznego dla IOS bloków nr 3-12, a w 2014 r. zmodernizowano ostatnie dwie IOS bloków nr 5 i 6.

Tym samym zakończono modernizację wszystkich instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Bełchatów, kończąc proces dostosowania ich do norm unijnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016r. tj. dotrzymania emisji SO2 poniżej 200 mg/Nm3.

Obecnie w Elektrowni Bełchatów zainstalowanych jest 13 wysokosprawnych, spełniających wszystkie wymagania środowiskowe instalacji odsiarczania spalin opartych o metodę wapienno-gipsową, z czego 11 jest zabudowanych na blokach 1 do 12, a dwie na bloku 858 MW.

Warto podkreślić, że produktem ubocznym odsiarczania spalin metodą mokrą wapienno-gipsową jest gips syntetyczny. Gips z IOS w Elektrowni Bełchatów charakteryzuje się bardzo dobrymi parametrami fizykochemicznymi. Coraz więcej firm rozpoczyna w Polsce produkcję gipsu budowlanego i różnego rodzaju prefabrykatów budowlanych właśnie w oparciu o gips syntetyczny z instalacji odsiarczania spalin.

Zakupy róbmy racjonalnie a nie emocjonalnie KOMENTARZ

Wideo

Dodaj ogłoszenie