Wesele z Dziennikiem 2014 - Regulamin

kosZaktualizowano 
Regulamin plebiscytu "Wesele z Dziennikiem".

Regulamin określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu "Wesele z Dziennikiem" (zwanego dalej Plebiscytem).

Art. 1

Plebiscyt dla czytelników „Dziennika Łódzkiego”, Tygodników oraz użytkowników serwisu dzienniklodzki.pl pod nazwą „Wesele z Dziennikiem Łódzkim 2014” organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM.
Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez
Organizatora.

Art. 2

Celem plebiscytu jest wybranie w drodze glosowania najfajniejszej - zdaniem czytelników "Dziennika Łódzkiego" i internautów - pary narzeczonych województwa łódzkiego.

Art. 3

Warunki uczestnictwa w plebiscycie

W plebiscycie może wziąć udział każdy, jednakże kandydaturę może zgłosić wyłącznie zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego dzienniklodzki.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie, z wyjątkiem pracowników i współpracowników „Polskapresse”, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

Art. 4

Zasady przeprowadzania Plebiscytu

1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 14.11.2014 r. do 23.12.2014 r. i obejmuje zgłoszenia kandydatur nadesłane drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Zgłoszenie powinno zawierać wszystkie dane wskazane jako wymagane w treści formularza zgłoszeniowego (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, zdjęcie pary oraz 3-4 zdaniowy opis) Przy czym:

a. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.

b. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie 24 godzin dołączona do listy kandydatów.

Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć za pośrednictwem formularza do godz. 23:59 w dniu 12.12.2014r.

Zgłaszać można się również podczas Targów Ślubnych, 22-23 listopada w hali Expo w Łodzi przy stoisku Dziennika Łódzkiego oraz Pałacu Ksawerow.

2. 5.12.2014 r. w „Dzienniku Łódzkim” oraz na stronie dzienniklodzki.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.

3. Głosowanie odbywać się będzie:

4. za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania „Dziennika Łódzkiego” (dalej jako „e-wydanie”) i będzie trwało od 5.12.2014 do 23.12.2014r. na następujących warunkach.:
a. zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując WESELE. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
b. w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania,
c. koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
d. jeden wysłany SMS to 15 punktów w plebiscycie na daną kandydaturę.
e. uczestnik plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów.

5. za pośrednictwem serwisu DziennikLodzki.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 5.12.2014r. do 12.12.2014r. do godziny 15:00 na następujących warunkach.:
a. uczestnicy posiadające indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto
b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www nie muszą dokonywać rejestracji celem zalogowania się do strony www,
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,
d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu,
e. dla uczestników zalogowanych dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 na jednym koncie uczestnika, dla uczestników niezalogowanych dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 oddanych za pośrednictwem jednego adresu IP komputera.

6. za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 5.12.2014r. do 12.12.2014 do godziny 15:00 na następujących warunkach.:
a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie dzienniklodzki.pl,
c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
e. jedno kliknięcie to 3 punkty w plebiscycie na daną kandydaturę,
f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 głosów za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

7. W przypadku, jeżeli Plebiscyt polega na głosowaniu na konkretną kandydaturę o zwycięstwie decyduje największa suma liczby głosów (w przypadku głosowania na więcej niż jeden ze sposobów, np. za pośrednictwem SMS i strony internetowej) lub największą liczbę głosów (w przypadku głosowania na jeden sposób).

Art. 5

1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.

3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach

Art. 6

Ogłoszenie wyników plebiscytu

Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu dnia 9.01.2015 r. na łamach „Dziennika Łódzkiego”.

Art. 7

Nagrody w plebiscycie

1. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają nagrody w postaci:

I miejsce – Organizacja przyjęcia weselnego (wynajęcie Sali oraz menu) w Pałacu Ksawerów na 80 osób o wartości 20 000 zł oraz bon o wartości 1 500 zł na zakup garniturów w salonie Joyvi w Łodzi
II miejsce – Bon o wartości 2 000 zł na zakup obrączek w salonie Jubistyl oraz bon o wartości 1 500 zł na zakup garniturów w salonie Joyvi w Łodzi
III miejsce – Weekendowy wyjazd do Skansenu w Nagawkach (z wyżywieniem oraz dodatkowymi atrakcjami) o wartości 1 000 zł oraz bon na zakup garniturów w salonie Joyvi w Łodzi
IV miejsce – Bon na zakup garniturów w salonie Joyvi o wartości 1 000 zł
V miejsce – Bon na zakup garniturów w salonie Joyvi o wartości 500 zł

2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, laureat będzie zobowiązana zapłacić 10% od kwoty nagrody. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 8

1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 9

1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu, regulamin pozostaje do wglądu w Redakcji Dziennika Łódzkiego.
2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

Art. 10

1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
3. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

polecane: FLESZ: Podział Mandatów po wyborach parlamentarnych

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 7

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

J
JM

Gdzie znaleźć ostatnie komentarze - nie ma ich. Czyżby Dziennik Łódzki usunął wszystkie niewygodne dla niego komentarze z ostatnich dni.

g
g

U mnie też nie działa a te punkty które my dostajmy przechodzą na pierwsze trzy pary

S
Sławomir Ochocki

po perwsze wasz serwer ma jakies błedy oddaje jeden głos i potem nie moge głosować chora jazda bo niby wykorzystałem limit a tego nie zrobillem. i raczej to wielki walek zeby ktos zdobyl 2000 głosów w jeden dzień. uwazam ze ten konkurs to wielka lipa i szkoda na niego czasu pozdrawiam pary i współczuję

G
Gość

czy u reszty tez nie dziala glosowanie przez fb

A
Ania

Gdzie znajduje się galeria zdjęć uczestników?

U
Uszanujcie To

W związku z pojawieniem się zjawiska "kupowania lajków", wymiany lajków za lajki z fikcyjnymi użytkownikami, bootami itd. pary, które zgłosiły się do konkursu "Wesele z Dziennikiem 2014" , a dokładnie osoby, które polubiły "dane zdjęcie" powinny być zweryfikowane. Jeśli lajki nie zostaną potwierdzone, para powinna zostać wykluczona z konkursu! Celem konkursu powinno być uczciwe współzawodnictwo, równe szanse dla wszystkich par.

G
Gość

gdzie mozna wypelnic ten formularz na stronie?

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3