1/10
28 czerwca odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenta RP....
fot. Karolina Misztal

28 czerwca odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenta RP. Czasu zostało niewiele, a kalendarz wyborczy przyspieszył. Gdzie do kiedy można starać się o zaświadczenie do głosowania poza miejscem zameldowania? Kto może głosować klasycznie, a kto korespondencyjnie i kiedy mija czas złożenia wniosków. Czy można głosować gdy się w obowiązkowej kwarantannie? Terminy i wyjaśnienia, a także instruktaż jak to zrobić w Łodzi (adresy, kontakty) na kolejnych slajdach galerii zdjęć.

CZYTAJ DALEJ NA NASTĘPNYM SLAJDZIE

2/10
Prawo udziału w głosowani w wyborach Prezydenta...
fot. Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press

Prawo udziału w głosowani w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:
1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat;
2) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
3) nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału
Stanu.
Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców. Można być wpisanym tylko do jednego spisu. Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin na podstawie stałego rejestru wyborców.Każdy wyborca może głosować w lokalu wyborczym lub korespondencyjnie.

3/10
Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania...
fot. Fot. Piotr Krzyzanowski/Polska Press Grupa

Głosowanie w miejscu stałego zamieszkania

Wyborca zameldowany na pobyt stały na obszarze gminy, który nie złożył wniosku o wpisanie do stałego rejestru wyborców w innym miejscu, oraz wyborca wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek, zostanie wpisany z urzędu do spisu wyborców sporządzanego dla obwodu głosowania właściwego dla jego miejsca
zamieszkania

4/10
Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania....
fot. Wojciech Wojtkielewicz

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania.
➢ Głosowanie w miejscu pobytu czasowego, po dopisaniu do spisu wyborców na wniosek. Wniosek może złożyć wyborca:
− czasowo przebywający poza miejscem zameldowania na pobyt stały (w tym wyborca zameldowany na pobyt czasowy),
− wpisany do rejestru wyborców na własny wniosek czasowo przebywający poza miejscem wpisania do rejestru,
− nigdzie niezamieszkały może wziąć udział w głosowaniu w miejscu czasowego pobytu, jeżeli najpóźniej do dnia 23 czerwca 2020 r., złoży w urzędzie gminy, na obszarze której czasowo przebywa, pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. We wniosku podaje się:
− nazwisko i imiona,
− imię ojca,
− datę urodzenia,
− numer ewidencyjny PESEL,
− adres stałego zamieszkania (adres, pod którym wyborca ujęty jest w rejestrze
wyborców),
− adres, pod którym wyborca czasowo przebywa.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.
W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania (II tura) wyborca, który nie dokonał zgłoszenia do dnia 23 czerwca 2020 r., może po dniu pierwszego głosowania dokonać takiego zgłoszenia najpóźniej do dnia 7 lipca 2020 r.

5/10
Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową...
fot. brak

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania, policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym, którzy chcą wziąć udział w głosowaniu w miejscu odbywania służby, powinni złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie w danej miejscowości.
Wniosek składa się w urzędzie gminy od dnia 8 czerwca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2020 r.. Osoby, które przybyły do miejsca zakwaterowania po tym terminie, mogą złożyć wniosek do dnia 26 czerwca 2020 r.
Wyborca dopisany do spisu wyborców na własny wniosek zostanie z urzędu skreślony ze spisu w miejscu stałego zamieszkania.

6/10
Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania...
fot. Waldemar Wylegalski

Głosowanie na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania
Wyborca, który zamierza zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców do dnia 26 czerwca 2020 r. Może on zostać złożony pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zaświadczenie o prawie do głosowania wyborca odbiera za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.
W przypadku upoważnienia innej osoby do odbioru zaświadczenia wyborca sporządza wniosek o wydanie zaświadczenia i upoważnienie (może to być jeden dokument), w którym wskazuje swoje imię (imiona) i nazwisko oraz numer PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odebrania zaświadczenia.
Wyborca otrzyma dwa zaświadczenia: zaświadczenie o prawie
do głosowania w dniu pierwszego głosowania oraz zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). W przypadku przeprowadzania ponownego głosowania wyborca zmieniający miejsce pobytu po dniu pierwszego głosowania, a przed ponownym głosowaniem, może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania w dniu
ponownego głosowania. Wniosek o wydanie takiego zaświadczenia składa się po dniu pierwszego głosowania w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie wyborców, nie później jednak do dnia 10 lipca 2020 r..

7/10
Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy...
fot. brak

Głosowanie w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, a także w domach studenckich
Wyborcy, którzy będą przebywać w dniu wyborów w takich placówkach, zostaną wpisani do spisów wyborców sporządzonych dla obwodów głosowania utworzonych w tych jednostkach i będą mogli głosować w tych obwodach.
Dyrektor jednostki zobowiązany jest powiadomić osoby przebywające w jednostce o umieszczeniu ich w spisie wyborców.
Wyborcy wpisani do spisu wyborców w wyżej wymienionych jednostkach zostaną z urzędu skreśleni ze spisu w miejscu stałego zamieszkania. Wyborcy, którzy przybędą do wyżej wymienionych jednostek w dniu wyborów, będą mogli głosować w obwodach utworzonych w tych jednostkach tylko na podstawie zaświadczeń o prawie do głosowania.

8/10
Głosowanie korespondencyjne....
fot. Robert Wozniak

Głosowanie korespondencyjne.

Głosować korespondencyjnie może każdy wyborca. Głosowanie korespondencyjne jest wyłączone w przypadku głosowania
w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich lub zespołach domów studenckich, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, a także w przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania. Nie może głosować korespondencyjnie również wyborca, który otrzymał
zaświadczenie o prawie do głosowania.
Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza
komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w gminie w której wpisany jest do spisu wyborców, do dnia 16 czerwca 2020 r.. Wyborca podlegający w dniu wyborów obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 23 czerwca 2020 r., natomiast jeżeli rozpoczął
podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym dniu, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 26 czerwca 2020 r.
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów).

Kontynuuj przeglądanie galerii
Dalej

Polecamy

Upiorne stroje „neutralnych” Rosjan dopuszczonych na igrzyska. Kpina z MKOl [ZDJĘCIA]

Upiorne stroje „neutralnych” Rosjan dopuszczonych na igrzyska. Kpina z MKOl [ZDJĘCIA]

,,Z najwyższego punktu widzenia'': Coś się kończy, coś się zaczyna

,,Z najwyższego punktu widzenia'': Coś się kończy, coś się zaczyna

PŚ w short tracku. Historyczne podium Polek w rywalizacji sztafetowej w Pekinie!

PŚ w short tracku. Historyczne podium Polek w rywalizacji sztafetowej w Pekinie!

Zobacz również

ŁKS Łódź powstrzymał Legię Warszawa. Mecz zakończył się remisem 1:1 ZDJĘCIA

ŁKS Łódź powstrzymał Legię Warszawa. Mecz zakończył się remisem 1:1 ZDJĘCIA

Nie tylko 800 plus. Jakie dodatki na dziecko będą przysługiwały rodzicom w 2024 roku

Nie tylko 800 plus. Jakie dodatki na dziecko będą przysługiwały rodzicom w 2024 roku