Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Święta z dobrą energią”

Akcja specjalna ŚWIĘTA Z DOBRĄ ENERGIĄ

Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Święta z dobrą energią” zwanego dalej „Konkursem Plebiscytowym PPG” lub „Konkursem Plebiscytowym”
Art.1 Informacje ogólne.
1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Święta z dobrą energią”.
2.Organizatorem Konkursu plebiscytowego PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwana dalej Organizatorem. Patronem Konkursu Plebiscytowego jest ENERGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy alei Grunwaldzkiej 472, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, z kapitałem zakładowym w kwocie 4.521.612.884,88 złotych (opłaconym w całości), posiadającą numer identyfikacji podatkowej (NIP) 957-095-77-22, REGON 220353024.
3.Patronem konkursu Plebiscytowego jest także serwis www.i.pl, którego wydawcą jest PL24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.
4.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Konkursu Plebiscytowego, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Plebiscytowego, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
5.Ocenę formalną i wstępną selekcję zgłoszeń przeprowadzi powołana przez Organizatora Kapituła Konkursu Plebiscytowego, która wyłoni kandydatów biorących udział w głosowaniu Czytelników i Internautów.
6.Konkurs Plebiscytowy polega na wyłonieniu w drodze głosowania Czytelników i Internautów zwycięzców spośród instytucji, podmiotów i organizacji, które realizują na swoim terenie programy wspierające seniorów, wpływające na oszczędzanie energii.
7.Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie w trzech etapach:
a)Pierwszy etap, zgłoszenie projektów, będzie trwać od dnia 02.12.2022 r. od godz. 00:00:00 do dnia 15.12.2022 r. do godz. 23:59:59.
b)Drugi etap, ocena formalna i wstępna selekcja zgłoszeń, będzie trwać od dnia 16.12.2022 r. do dnia 19.12.2022 r.
c)Trzeci etap, głosowanie czytelników i internautów, będzie trwać od dnia 20.12.2022 r od godziny 14:00:00 do dnia 08.01.2023 r. do godziny 12:00:00.
8.Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminów w Konkursie Plebiscytowym powiadamiając o tym Uczestników na stronach internetowych Serwisu.
9.Konkurs Plebiscytowy Plebiscyt prowadzony będzie niezależnie w poszczególnych województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.
10.Konkurs plebiscytowy będzie publikowany na łamach Dziennika Bałtyckiego, Dziennika Łódzkiego, Expressu Ilustrowanego, Dziennika Zachodniego, Echa Dnia, Gazety Codziennej Nowiny, Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego, Gazety Lubuskiej, Gazety Pomorskiej, Expressu Bydgoskiego, Nowości Dziennika Toruńskiego, Gazety Wrocławskiej, Głosu Koszalińskiego, Głosu Pomorza, Głosu Szczecińskiego, Głosu Wielkopolskiego, Kuriera Lubelskiego, Gazety Współczesnej, Kuriera Porannego, Nowej Trybuny Opolskiej, Polska Times i Tygodnika Ostrołęckiego nazwanych dalej „Gazetami”.
11.Konkurs plebiscytowy publikowany będzie również na stronach serwisów: www.dziennikbaltycki.pl, www.dzienniklodzki.pl, www.expressilustrowany.pl, www.dziennikzachodni.pl, www.echodnia.eu, www.gazetakrakowska.pl, www.dziennikpolski24.pl, www.gazetalubuska.pl, www.pomorska.pl, www.expressbydgoski.pl, www.nowosci.com.pl , www.gazetawroclawska.pl, www.gloswielkopolski.pl, www.gk24.pl, www.gp24.pl, www.gs24.pl, www.kurierlubelski.pl, www.poranny.pl, www.wspolczesna.pl, www.nowiny24.pl, www.nto.pl, www.i.pl, www.to.com.pl, www.olsztyn.naszemiasto.pl (nazywanych dalej „Serwisami”).
12.Organizator może podjąć decyzję o uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii powiadamiając o tym Uczestników na stronach internetowych Serwisu. Do takich głosowań zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
13.Organizator zastrzega, iż Konkurs Plebiscytowy nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość oddanych przez Głosujących głosów w Serwisach. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Konkurs Plebiscytowy.
14.Kandydatem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest posiadająca zdolność prawną instytucja, podmiot lub organizacja, która realizuje na swoim terenie programy wpływające na oszczędzanie energii . W przypadku zgłoszenia mniej niż dwóch zweryfikowanych pozytywnie kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym w danym województwie Organizator może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu konkursu plebiscytowego w danym województwie.
15. Zgłoszenie kandydata oraz odpowiednio, zgoda na kandydowanie i akceptacja niniejszego Regulaminu, są jednoznaczne z wyrażeniem zgody Organizatorowi nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanych materiałów konkursu plebiscytowego bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania, przy czym zgoda dotyczy możliwości wykorzystania materiałów na potrzeby Konkursu w Gazecie i w Serwisie przez ich publikację i powielanie, w tym również anonimowo. Zgoda obejmuje wszystkie znane pola eksploatacji, a w szczególności wykorzystanie, utrwalanie dowolną techniką, obróbkę, dowolne modyfikacje, łączenie z innymi utworami i powielanie wykonanych zdjęć na łamach Gazety i Serwisu.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie Plebiscytowym. Kandydaci.
1.Konkurs Plebiscytowy ma charakter otwarty.
2.Kandydatem w Konkursie Plebiscytowym mogą być posiadająca zdolność prawną instytucja, podmiot lub organizacja, która realizuje na swoim terenie programy wpływające na oszczędzanie energii, zgłaszająca projekty, których celem jest pomoc seniorom w przystosowaniu się do rosnących kosztów utrzymania. Środki przeznaczone na realizację projektów powinny być proporcjonalne do planowanych efektów, a propozycje nie powinny zakładać powielania istniejących już działań lub infrastruktury, chyba że istniejące rozwiązania nie zaspokajają potrzeb mieszkańców w rzeczowym zakresie.
3.Kandydaturę do Konkursu Plebiscytowego może zgłosić wyłącznie osobiście reprezentant Kandydata, który posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na dokonanie zgłoszenia projektu w ramach Konkursu Plebiscytowego.
4.Osoba dokonująca zgłoszenia, dokonując zgłoszenia oświadcza, że Kandydat:
a.Jest wyłącznym autorem przesłanego w ramach zgłoszenia materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii/wideo, co czyni, w tym gwarantuje, że osoba/osoby przedstawiona/e na zdjęciu fotografii/wideo wyraziła/y zgodę na korzystanie z jej/ich wizerunku w sposób konieczny do przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego, ogłoszenia zwycięzców oraz korzystania z licencji na zdjęcie zgodnie z jej treścią opisaną w niniejszym Regulaminie. Pokryje też Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
b.Udziela Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego, na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora,
c.wyraża zgodę na udostępnienie materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Konkursu Plebiscytowego do wprowadzania zmian materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia), w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia) na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego. Osoba dokonująca zgłoszenia oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z materiału wizualnego (wideo, prezentacja, fotografia).
d.Materiał wizualny (wideo, prezentacja, fotografia) i jego/ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych – w szczególności dotyczy to treści powszechnie uznawanych za wulgarne i obraźliwe, zawierających nagość, pornografię, erotykę, obscenicznych, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.
5.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Plebiscytowym uczestników, Kandydatów i osób głosujących, które naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.
6.Kandydatom przysługuje w każdym czasie, do momentu zakończenia trwania Konkursu Plebiscytowego prawo żądania wycofania swojego zgłoszenia z Konkursu Plebiscytowego, które należy przesłać na adres email: [email protected]. W takim przypadku Organizator usunie zgłoszenie najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Zgłoszenia.
1.Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisach do dnia 15.12.2022 r. do godziny 23:59:59.
2.Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Konkursie Plebiscytowym oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Plebiscycie powinny zawierać:
a.Imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenie
b.Numer kontaktowy do osoby dokonującej zgłoszenia
c.Nazwa Instytucji zgłaszającej projekt
d.Miejscowość działalności instytucji
e.Tytuł i opis projektu
3.Ocenę formalną i wstępną selekcję zgłoszeń przeprowadzi powołana przez Organizatora Kapituła Konkursu Plebiscytowego, która wyłoni kandydatów biorących udział w głosowaniu Czytelników i Internautów.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem oraz prawem.
5.Udział w Plebiscycie wymaga zaakceptowania przez Zgłaszającego niniejszego Regulaminu w formularzu zamieszczonym w artykule dotyczącym Plebiscytu, znajdującym się w Serwisie.
6.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku takiego zgłoszenia zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może też dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 6 Regulaminu poniżej.
7.W dniu 20.12.2022 r. na stronie internetowej w Serwisach zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie. Kandydatury zgłoszone w terminie późniejszym będą weryfikowane i zamieszczane na liście na bieżąco.
Art. 4 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Głosowanie i wybór laureatów.
a.Głosowanie w Konkursie Plebiscytowym będzie odbywało się na stronie wybranego Serwisu, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
b.Głos oddany za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
c.Do dnia zakończenia głosownia w Konkursie Plebiscytowym na numer telefonu zgłoszonego kandydata oraz osób głosujących mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu Plebiscytowego i statusie kandydata, nie zawierające informacji handlowych.
d.Głosujący w Konkursie Plebiscytowym w serwisie może oddać maksymalnie 10 głosów dziennie.
e.W obliczeniu wyników Konkursu Plebiscytowego biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu Plebiscytowego; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Konkursu Plebiscytowego.
f.Głosować w Plebiscycie mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
g.O zwycięstwie w Konkursie Plebiscytowym w każdym z województw zdecyduje największa liczba głosów, oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie.
h.Poprzez udział w głosowaniu rozumiany jako oddanie głosu w wybranym Serwisie, głosujący akceptuje treść Regulaminu oraz zasady przetwarzania danych osobowych zgodnie z klauzulą obowiązku informacyjnego stanowiącą załącznik do Regulaminu.
i.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów, o zwycięstwie w konkursie zdecyduje Komisja Plebiscytowa, biorąc pod uwagę walory merytoryczne przesłanego materiału konkursowego. Wówczas w ocenie Komisji przyjęta zostaje skala punktowa od 1-10, gdzie 1 stanowi najniższą notę, a 10 najwyższą. Zatem w sytuacji ex aequo zwycięży kandydat, który zdobędzie największą liczbę punktów przyznanych przez Komisję Plebiscytową.
Art. 5 Ogłoszenie wyników Konkursu Plebiscytowego. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym.
1.Komisja Konkursu Plebiscytowego po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki głosowania Konkursu Plebiscytowego do dnia 09.01.2023 r. na stronie internetowej w Serwisach.
2.Za wydanie nagród w Plebiscycie odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3.Nagrody w Konkursie Plebiscytowym są następujące:
a)Kandydat, który w każdym z województw zdobędzie najwięcej głosów w konkursie Plebiscytowym, i tym samym zdobędzie pierwsze miejsce, otrzymuje:
•Nagrodę finansową w wysokości 6 000 zł
b)Kandydaci, którzy w każdym z województw zajmą miejsca drugie i trzecie w Konkursie Plebiscytowym, otrzymują:

•Nagrody pieniężne w wysokości 4 000 zł oraz 2 500 zł odpowiednio za drugie i trzecie miejsce.

4.Przekazanie nagród odbędzie się w sposób i w formie uzgodnionej z Organizatorem z tym zastrzeżeniem, że jeżeli Kandydat uprawniony do nagrody nie chce jej przyjąć lub nie wyraża w tym przedmiocie stanowiska w terminie 7 dni od dnia wystosowania zapytania przez Organizatora, to Organizator ma prawo przekazać przedmiotową nagrodę na cel charytatywny wybrany przez Organizatora, z jednoczesną utratą prawa do nagrody przez Kandydata.
5.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród.
6.Zapłata podatku od wygranej w konkursie plebiscytowym ciąży na laureacie.

Art. 6 Reklamacje.
1.Reklamacje związane z Konkursem Plebiscytowym mogą być kierowane do Organizatora lokalnego na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora: Polska Press sp. z o. o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, z dopiskiem „Święta z dobrą energią”.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
Art. 7 Ochrona danych osobowych.
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Plebiscytowego ( Osób zgłaszających Kandydata oraz Głosujących) w załączniku do niniejszego Regulaminu.
Załącznik do Regulaminu Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Święta z dobrą energią” - KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO ORGANIZATORA
Realizując obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE (dalej: „RODO”) informujemy, że:
1.Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, adres e-mail: [email protected] (dalej jako: „my” lub „Administrator”).
2.Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
j.Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja, przeprowadzenie oraz wyłonienie laureatów Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Święta z dobrą energią” (dalej jako: „Konkurs Plebiscytowy”), co obejmuje również obsługę skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym wizerunku, jest zawarta umowa (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego) którą zawierasz z nami poprzez zaakceptowanie Regulaminu, bądź poprzez głosowanie, gdy głosujesz (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). W przypadku zwrócenia się przez Ciebie do nas w sprawach związanych z Konkursem Plebiscytowym, złożenia skargi bądź reklamacji, Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane celem rozpatrzenia Twojego zgłoszenia oraz udzielenia Ci na nie odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na podejmowaniu działań zmierzających do poprawny jakości świadczonych przez nas usług oraz przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń uczestników (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO). Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na konieczności podejmowania przez nas działań zmierzających do zabezpieczenia naszych praw i dochodzenia roszczeń. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Jeżeli głosujesz w Konkursie Plebiscytowym, to możemy także przetwarzać Twoje dane w celu kierowania do Ciebie wiadomości SMS związanych z prowadzonym Konkursem Plebiscytowym (tj. o przebiegu Konkursu Plebiscytowego i statusie kandydata), nie zawierające informacji handlowych - podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tym zakresie jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na utrzymywaniu z głosującymi kontaktu w sprawach związanych z prowadzonym Konkursem Plebiscytowym. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
3.Źródło pozyskania danych osobowych
Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie w związku z zawartą umową (zgłoszenie kandydata w Konkursie Plebiscytowym, bądź udział w głosowaniu).
4.Zakres przetwarzanych danych osobowych
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji w/w celów przetwarzania, w szczególności: imię i nazwisko; kontaktowy numer telefonu; adres do doręczeń, w przypadku złożenia reklamacji.
5.Dobrowolność podania danych osobowych
Zgłoszenie kandydata do Konkursu Plebiscytowego, jak również głosowanie na kandydatów, wiąże się z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. Pamiętaj, że podanie nam przez Ciebie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do rozliczeń podatkowych). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest również dobrowolna, jednakże jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
6.Okres przetwarzania danych osobowych
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania. Administrator zapewnia, że przetwarza Twoje dane osobowe nie dłużej, niż przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania.
Twoje dane osobowe przetwarzane na potrzeby organizacji Konkursu Plebiscytowego, jego przeprowadzenia, a także wyłonienia laureatów, przetwarzamy przez okres trwania Konkursu Plebiscytowego, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń związanych z Konkursem Plebiscytowym oraz zawartą z nami umową (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego). Dane przetwarzane na potrzeby przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego i przyznania nagród, będą przetwarzane od momentu ich wprowadzenia do systemów informatycznych Administratora, przez okres w którym mogą ujawnić się roszczenia związane Plebiscytem. Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń z tym związany. W przypadku zgłoszenia nam przez Ciebie reklamacji bądź skargi, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wyjaśnienia sprawy oraz udzielenia Ci odpowiedzi, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zakończył się Konkurs Plebiscytowy.
Informujemy, że w związku z publikacją materiałów dotyczących Konkursu Plebiscytowego (w szczególności listy laureatów Rankingu, etc.) w tytułach prasowych Administratora (zarówno tradycyjnych - drukowanych, jak i w ramach cyfrowych portali prasowych), Administrator będzie przetwarzał dane osobowe jako część materiału prasowego w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. To oznacza, że dane osobowe uczestników, w tym laureatów Konkursu Plebiscytowego, będą w tym zakresie przetwarzane również po okresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego, jako element realizacji działalności dziennikarskiej i prasowej Administratora.

7.Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
§podmiotom, które świadczą na naszą rzecz usług związane z naszą działalnością oraz organizowanym Konkursem Plebiscytowym, m.in. doradcom podatkowym, kancelariom prawnym, agencjom reklamowym, dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług SMS Premium (Digital Virgo S.A.), dostawcom rozwiązań w zakresie płatności mobilnych, firmom kurierskim;
§podmiotom wspierającym nas w organizacji Konkursu Plebiscytowego w zakresie biznesowym (np. naszym partnerom, fundatorom nagród, sponsorom, spółkom z grupy kapitałowej GK Orlen).
§w przypadku, gdy zgłaszasz do udziału w Konkursie Plebiscytowym osobę trzecią jako kandydata, to ta osoba jest uprawniona do otrzymania informacji na temat Twojego imienia i nazwiska (jako osoby dokonującej zgłoszenia, od której otrzymaliśmy dane osobowe kandydata).

8.Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
W przypadku konieczności przekazania danych poza EOG, zagwarantujemy zastosowanie adekwatnych środków ochrony danych osobowych, w tym m.in.: a) art. 45 ust. 1 RODO – na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony (w przypadku krajów, wobec których została wydana taka decyzja), b) art. 46 ust. 2 lit. c) RODO - na podstawie zawartej umowy o transfer danych, opartej na Standardowych Klauzulach Umownych przyjętych w drodze decyzji przez Komisję Europejską, c) art. 47 RODO - w ramach przyjętych wiążących reguł korporacyjnych.
W przypadku przekazania danych poza obszar EOG, przysługuje Ci prawo do informacji o sposobach uzyskania kopii zabezpieczeń lub o miejscu ich udostępnienia.

9.Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
•Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu. Administrator nie będzie także dokonywać operacji przetwarzania danych w sposób całkowicie zautomatyzowany, które jednocześnie mogłyby prowadzić do wydawania decyzji, wywołujących wobec konkretnej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływających.

10.Pouczenie o przysługujących prawach
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
a.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b.Przysługuje Ci także prawo złożenia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.Punkt kontaktowy
Możesz się z nami kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora, w tym w celu realizacji Twoich praw wskazanych w pkt 11 powyżej.
Kontakt z nami możliwy jest:
1.droga mailową na adres: [email protected]
2.pisemnie na adres: Polska Press sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
W treści Twojego zgłoszenia powinieneś nam podać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Konkurs Plebiscytowy, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

12.Inspektor Ochrony Danych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: [email protected].

Warszawa, 16.12.2022r

Organizator Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Święta z dobrą energią” opierając się na postanowieniach art 1 pkt 8 Regulaminu dokonuje niniejszym zmiany w terminach:
7. Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie w trzech etapach:
a) Pierwszy etap, zgłoszenie projektów, będzie trwać od dnia 02.12.2022 r. od godz. 00:00:00 do dnia 12.01.2023 r. do godz. 12:00:00.
b) Drugi etap, ocena formalna i wstępna selekcja zgłoszeń odbędzie się w dniu 12.01.2023r.
c) Trzeci etap, głosowanie czytelników i internautów, będzie trwać od dnia 13.01.2023 r od godziny 14:00:00 do dnia 31.01.2023 r. do godziny 12:00:00.

Dodatkowo zmianie ulega brzmienie art. 1. Pkt 6, 14 oraz art. 2 pkt 2 na poniższe:
Art. 1.
6. Konkurs Plebiscytowy polega na wyłonieniu w drodze głosowania Czytelników i Internautów zwycięzców spośród kandydatów : instytucji, podmiotów i organizacji.

14. Kandydatem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest posiadająca zdolność prawną instytucja, podmiot lub organizacja. W przypadku zgłoszenia mniej niż dwóch zweryfikowanych pozytywnie kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym w danym województwie Organizator może podjąć decyzję o nieprzeprowadzaniu konkursu plebiscytowego w danym województwie.

Art. 2.
2. Kandydatem w Konkursie Plebiscytowym mogą być posiadająca zdolność prawną instytucja, podmiot lub organizacja.

Warszawa, 12.01.2023 r.
Organizator Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Święta z dobrą energią” opierając się na postanowieniach art 1 pkt 8 Regulaminu dokonuje niniejszym zmiany w terminach:
7. Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie w trzech etapach:
a) Pierwszy etap, zgłoszenie projektów, będzie trwać od dnia 02.12.2022 r. od godz. 00:00:00 do dnia 23.01.2023 r. do godz. 12:00:00.
b) Drugi etap, ocena formalna i wstępna selekcja zgłoszeń odbędzie się w dniu 24.01.2023r.
c) Trzeci etap, głosowanie czytelników i internautów, będzie trwać od dnia 24.01.2023 r od godziny 14:00:00 do dnia 31.01.2023 r. do godziny 12:00:00.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Święta z dobrą energią” - Dziennik Bałtycki

Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki