Regulamin Plebiscytu Szkoła jazdy 2013

  Regulamin Plebiscytu Szkoła jazdy 2013

  Dziennik Łódzki

  Aktualizacja:

  Dziennik Łódzki

  Regulamin Plebiscytu Szkoła jazdy 2013
  1/2
  przejdź do galerii
  Art. 1
  Plebiscyt organizowany jest przez Polskapresse Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 41, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 41 853 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej ORGANIZATOREM.
  Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez
  Organizatora.

  Art. 2
  Celem Plebiscytu jest wyłonienie poprzez głosowanie SMS kandydatów z największą ilością głosów w kategorii:
  1)Szkoła Jazdy 2013
  2)Instruktor Roku 2013.

  Art. 3
  Warunki uczestnictwa w plebiscycie
  W plebiscycie może uczestniczyć każdy, z wyjątkiem pracowników i współpracowników „Polskapresse”, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

  Art. 4
  Zasady przeprowadzania Plebiscytu
  1.Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 9/08/2013 r. do 17/09/2013 r. i obejmuje zgłoszenia kandydatur nadesłane drogą elektroniczną na adres m.wiechna@dziennik.lodz.pl , wpisując w temacie wiadomości „Zgłoszenie Plebiscyt Szkoła Jazdy. Zgłoszenie powinno zawierać:
  a. (zgłoszenie Szkoły Jazdy) Nazwę Szkoły Jazdy, adres, numer kontaktowy
  b.(zgłoszenie instruktora) Imię i Nazwisko Instruktora, Szkołę Każdy w jakiej pracuje, adres Szkoły Każdy, Tel. kontaktowy

  Zgłoszenie INSTRUKTORA powinno zawierać podpisaną zgodę (załącznik nr 1 do Regulaminu).

  Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 23:59 w dniu 20/08/2013

  c.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.

  d.Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie 24 godzin dołączona do listy kandydatów.

  2.W dniu 23/08/2013r. w zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.


  3.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania Dziennika Łódzkiego (dalej jako „e-wydanie”) i będzie trwało od 23/08 do 17/09 na następujących warunkach.:
  a.zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując SZKOLA. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  b.zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując INSTRUKTOR. po kropce wpisując numer wybranego kandydata
  c.w odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania,
  d.koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
  e.jeden wysłany SMS to 1 głos w plebiscycie na daną kandydaturę
  f.uczestnik plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów.


  4.O zwycięstwie decyduje największa liczba głosów SMS w danej kategorii spośród wszystkich uczestników Plebiscytu.

  Art. 5
  1. Akceptując treść niniejszego regulaminu i biorąc udział w Plebiscycie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych Organizatorowi w poniższym zakresie. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 41.853.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
  2. Polskapresse Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polskapresse Sp. z o.o. na piśmie.

  3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polskapresse Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polskapresse Sp. z o.o. adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Polskapresse Sp. z o.o. dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polskapresse Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polskapresse Sp. z o.o. na odrębnych zasadach

  Art. 6
  Ogłoszenie wyników plebiscytu

  Komisja plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki plebiscytu w dniu 20/08/2013 na łamach Tygodników Dziennika łódzkiego.

  Art. 7
  Nagrody w plebiscycie

  1. Zwycięzcy Plebiscytu – Finałowa 10 – kandydaci, którzy otrzymali największą ilość głosów spośród wszystkich uczestników otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz następujące nagrody:

  a)W kategorii Szkoła Jazdy 2013
  1 miejsce: - dyplom, kampania reklamowa na www, publikacja w Tygodniku -
  2 i 3 miejsce : dyplom, kampanie reklamowa na WWW
  b)W kategorii INSTRUKTOR Roku:
  1 miejsce: dyplom+ Weekendowy pobyt dla 2 osób w Termach Uniejów, publikacja w Tygodniku
  2 i 3 miejsce: dyplom+ nagrody rzeczowe
  4-10 miejsce: dyplom+ drobne upominki

  2. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  Art. 8
  1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  3. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

  Art. 9
  1. Uczestnictwo w konkursie zobowiązuje do przestrzegania regulaminu Plebiscytu,
  2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
  3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

  Art. 10
  1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
  2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
  3. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

  Czytaj treści premium w Dzienniku Łódzkim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

  Załączniki (1)

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo