Nasza Loteria

Uniwersytet Łódzki już zaprasza na ciekawe studia - kiedy rekrutacja? ile miejsc czeka na studentów? Zobaczcie zdjęcia i film

Magdalena Jach
Magdalena Jach
Profesor Robert Zakrzewski, prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia
Profesor Robert Zakrzewski, prorektor do spraw studentów i jakości kształcenia Krzysztof Szymczak
Uniwersytet Łódzki, największa łódzka uczelnia wyższa, już teraz zachęca kandydatów na studia do zapoznania się z ofertą oraz warunkami przyjęć na studia I i II stopnia na rok akademicki 2023/24.

Studia na Uniwersytecie Łódzkim - jaka oferta na rok akademicki 2023/24?

Uniwersytet Łódzki, największa łódzka uczelnia wyższa, już dziś zachęca kandydatów na studia do zapoznania się z ofertą oraz warunkami przyjęć na studia I i II stopnia na rok akademicki 2023/24.
Rekrutacja rozpocznie się niemal równocześnie z tegoroczną majową sesją matury - od 5 maja i potrwa do 7 lipca na studia stacjonarne, I stopnia, natomiast od sierpnia rusza na studia niestacjonarne.

W ofercie Uniwersytetu Łódzkiego:

liczba kierunków 

 • 88 kierunków studiów stacjonarnych I stopnia 
 • 3 kierunki studiów stacjonarnych jednolitych magisterskich 
 • 68 kierunków studiów stacjonarnych II stopnia 
 • 18 kierunków studiów niestacjonarnych I stopnia + 2 grupy kierunków 
 • 4 kierunki studiów niestacjonarnych jednolitych magisterskich 
 • 21 kierunków studiów niestacjonarnych II stopnia 

 
liczba miejsc 

 • 6465 miejsc na studiach stacjonarnych I stopnia 
 • 400 miejsc na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich 
 • 3930 miejsc na studiach stacjonarnych II stopnia 
 • 1570 miejsc na studiach niestacjonarnych I stopnia 
 • 490 miejsc na studiach niestacjonarnych jednolitych magisterskich 
 • 1725 miejsc na studiach niestacjonarnych II stopnia 

Nowy kierunek uczelnia planuje utworzyć na studiach II stopnia: 
Master’s Degree in Women’s and Gender Studies (GEMMA) – studia II stopnia stacjonarne na Wydziale Filologicznym. 

Kandydaci mogą aplikować na dowolną ilość kierunków, a opłata za jedno postępowanie rekrutacyjne wynosi 85 złotych.

Najpopularniejsze kierunki na UŁ
W minionych latach największym zainteresowaniem cieszyły się: psychologia gdzie o jedno miejsce ubiegało się kilkanaście osób, anglistyka, prawo, a także biologia kryminalistyczna.

Ciekawe i nowatorskie kierunki na Uniwersytecie Łódzkim
Uniwersytet Łódzki rozwija ofertę i dostosowuje ją do wzywań, oczekiwań i potrzeb współczesnego świata. Dlatego też promuje ciekawe i nowe, niedawno utworzone kierunki, na których już studiują pierwsze roczniki.
Oto trzy z nich.

Turystyka zrównoważona Wydział Nauk Geograficznych
Kierunek przybliża doktor Tomasz Napierała

- Na turystów warto spojrzeć nie tylko z perspektywy ich samych, ich pragnień i oczekiwań. Jako turyści skoncentrowani jesteśmy głównie na sobie: swoich potrzebach związanych z wypoczynkiem, zwiedzaniem nowych miejsc, przyjemnościach związanych z czasem wolnym. Warto też porzucić wyidealizowany obraz szczęśliwych ludzi niespiesznie spędzających czas swoich wakacji w pięknych, słonecznych miejscach, na łonie natury czy w urokliwych miastach. Większość z nas wybierając się na wakacje decyduje się wyjechać do zatłoczonych, wybetonowanych i drogich miejsc, w których ciągle dochodzi do konfliktów między turystami a mieszkańcami, jak również pomiędzy samymi turystami.

Geografowie z Uniwersytetu Łódzkiego podjęli wysiłek na rzecz zmiany negatywnego charakteru turystyki. Dysponując bogatym doświadczeniem badawczym i praktycznym zaoferowali na poziomie magisterskim studia turystyka zrównoważona. Na kierunku tym kształceni są przyszli liderzy branży turystycznej, którzy turystykę widzą jako narzędzie rozwoju gospodarczego, przeciwdziałania wykluczeniu, wsparcia społeczności lokalnych, ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz budowania wzajemnego zrozumienia i szacunku między ludźmi. Takie podejście do turystyki ma charakter bardzo kompleksowy i interdyscyplinarny. Wymaga zrozumienia złożonych relacji między ludźmi i środowiskiem przyrodniczym. A przecież nauką o tych relacjach jest właśnie geografia.

Turystyka zrównoważona nie służy zaspokojeniu egoistycznych potrzeb obecnych turystów. Są one ważne, ale z pewnością nie ważniejsze niż potrzeby mieszkańców miejsc, które odwiedzają turyści. Nie są też istotniejsze niż potrzeby pracowników i właścicieli hoteli, restauracji, miejsc rozrywki, w których turyści są goszczeni. Zaspokojenie potrzeb turystów nie może szkodzić środowisku przyrodniczemu ani zagrażać lokalnym tradycjom i kulturze. Wymaga to podejmowania odpowiednich działań dotyczących rozwoju turystyki o charakterze strategicznym – o tym dowiedzieć się mogą studenci kierunku turystyka zrównoważona na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Rozwój turystyki zrównoważonej wymaga również specyficznych umiejętności z zakresu planowania przestrzennego. W tym zakresie pomocne są studia na innym magisterskim kierunku oferowanym przez Wydział Nauk Geograficznych (planowanie i organizacja przestrzeni).

Turystyka zrównoważona to działania na rzecz wzajemnego zrozumienia między ludźmi, również w wymiarze międzynarodowym i międzykulturowym. Stąd duże zaangażowanie Wydziału Nauk Geograficznych w program Erasmus+. Studenci mają możliwość wyjazdów na naukę do wiodących ośrodków kształcących w zakresie turystyki czy planowania przestrzennego w Europie oraz uczestnictwa w zagranicznych praktykach zawodowych. Dodatkowo, wspólnie ze studentami realizowane są międzynarodowe projekty finansowane ze środków Erasmus+. Przykładem jest kierowany przez dr. Tomasza Napierałę projekt SPOT – Sustainable Spatial Planning of Tourism Destinations, a więc o zrównoważonym planowaniu przestrzennym miejsc odwiedzanych przez turystów. Dzięki aktywnościom międzynarodowym, studenci kierunku turystyka zrównoważona czy planowanie i organizacja przestrzeni nabywają kompetencji u umiejętności cenionych zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Wychowanie fizyczne i zdrowotne Wydział Nauk o Wychowaniu
O kierunku mówi profesor Jolanta Kowalska

Kierunek o praktycznym profilu kształcenia, jest odpowiedzią na nasilające się negatywne procesy, związane z brakiem wystarczającej aktywności fizycznej, które zostały uznane za główny czynnik ryzyka przedwczesnych zgonów i chorób w państwach o wysokim rozwoju gospodarczym (m.in: wytyczne WHO z 2021 roku dotyczące aktywności fizycznej i siedzącego trybu życia, działania obejmujące promowanie aktywności fizycznej w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych NPZ na lata 2021-2025).

Zawarte w programie studiów treści z zakresu dziedziny nauk społecznych (pedagogika) oraz dziedziny nauk medycznych i nauk o zdrowiu (nauki o kulturze fizycznej i nauki o zdrowiu) mają na celu pełne przygotowanie studenta do samodzielnego, skutecznego i twórczego oddziaływania na podniesienie poziomu wychowania fizycznego i zdrowotnego w obszarze aktywności zawodowej nauczyciela, wychowawcy, pedagoga zdrowia, trenera i animatora czasu wolnego.

Studia I stopnia uprawniają do realizacji programowych treści z wychowania fizycznego, nadobowiązkowych zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkole i środowisku pozaszkolnym. Student nabywa umiejętności odnoszące się do działalności prospołecznej, samodoskonalenia oraz stosowania kreatywnych rozwiązań koniecznych w pracy nauczyciela wychowania fizycznego, pedagoga zdrowia, trenera personalnego lub animatora czasu wolnego.

Studia II stopnia kwalifikują absolwenta do samodzielnej realizacji zadań z wychowania fizycznego, promocji zdrowia, rekreacji i sportu. W toku kształcenia student nabywa kompetencje do realizacji programowych treści z wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacji szkolnej, nadobowiązkowych zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkole i środowisku pozaszkolnym. Ponadto studia na kierunku Wychowanie fizyczne i zdrowotne mają na celu promowanie wartości prozdrowotnych, które są obligatoryjne w pracy nauczyciela wychowania fizycznego, pedagoga zdrowia, trenera personalnego lub animatora czasu wolnego niezależnie od miejsca i czasu ich realizacji w ciągu całego życia.

Studia na kierunku Wychowanie fizyczne i zdrowotne stwarzają m.in. możliwości zatrudnienia w szkołach i instytucjach oświatowych, przedszkolach, klubach sportowych, klubach fitness, zrzeszeniach i stowarzyszeniach sportowych, instytucjach ukierunkowanych na promocję zdrowia.

Studiowanie na Wychowanie fizyczne i zdrowotne jest spójne z założeniami ogólnouczelnianego programu „Studia i sport w UŁ” umożliwiającego łączenie studiowania i uprawiania sporu wyczynowo.

Digital Communication and Social Media for Management
Kierunek przedstawia doktor Kinga Stopczyńska, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania
Przestrzeń komunikacji w świecie cyfrowym i social media (performance marketing) to obszary, które należą od wielu lat do najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów rynku. Ciągły postęp w tej dziedzinie bez wątpienia wymaga coraz to większej liczby osób, które płynnie będą mogły działać w jej zakresie.

Dlatego tak ważne jest, by osoby takie były nie tylko przygotowane do działania, ale wyposażone zostały w duży zakres wiedzy oraz praktycznego potencjału inspiracyjnego i kreatywnego, który umożliwi im skuteczne działanie. Kierunek Digital Communication and Social Media for Management to przede wszystkim treści unikatowe w skali innych uczelni państwowych, ale i uczelni prywatnych.
Kierunek realizowany jest w języku angielskim i ma charakter praktyczny.

Dotychczas podejmowane próby stworzenia przestrzeni do nauczania zagadnień związanych z komunikacją cyfrową i mediami społecznościowymi dotyczą wyłącznie małych specjalizacji w wąsko pojętym obszarze, lub kursów, treningów i szkoleń poświęconych wybranym zagadnieniom. Tym razem powstał kierunek zorientowany na najszerzej pojętą komunikację cyfrową (digital communication), z naciskiem na social media, tak by przygotować absolwenta, który myśląc o działaniach prowadzonych w mediach społecznościowych, nie będzie ograniczał się tylko do wąskiego spojrzenia na nie, ale wyposażony w wiedzę i umiejętności będzie potrafił w sposób analityczny nimi zarządzać.

Kierunek powstał w wyniku rozmów z ekspertami kierunkowymi, jak też analizy zarówno rynku pracodawców, jak i oferty rynku edukacyjnego – polskiego i zagranicznego. Zaproponowane treści kształcenia są wypadkową tych działań. Należy podkreślić ogromny walor praktyczny kierunku, który z pewnością podnosi nie tylko wartość samych zajęć, czyniąc je jeszcze ciekawszymi, ale pozwoli na utrzymywanie cały czas poziomu wysokiej aktualizacji przekazywanej wiedzy.

Do projektu zaprosiliśmy wybitnych ekspertów, na co dzień zajmujących się działalnością w przestrzeni cyfrowej, jak również osoby będące specjalistami w dziedzinie mediów społecznościowych. Przy kierunku działa aktywnie Rada Programowa (Gremium Praktyków) składająca się z przedstawicieli wiodących firm z branży digital i social media – osób, które biorą czynny udział nie tylko w zajęciach, jako zaproszeni prowadzący, ale których opinie są cennymi wskazówkami dla dalszego rozwoju kierunku. Ich rolą jest także objęcie studentów mentoringiem, tak by kontakt z wybitną praktyką i doświadczeniami mentorów, był dla każdego ze studentów niemal na wyciągnięcie ręki.

Kierunek realizowany jest we współpracy z wykładowcami z uczelni zagranicznych, co z pewnością wpływa w dużym stopniu na poziom umiędzynarodowienia procesu kształcenia, podnosząc tym samym atrakcyjność kierunku w oczach studentów. Wyjątkowa energia podczas zajęć doceniana jest przez naszych studentów, czyniąc czas spędzony na Wydziale naprawdę unikalnym.
Pierwszych kilka miesięcy działania kierunku potwierdza w opiniach studentów, jak trafną decyzją było stworzenie go, oto dwie z nich:

„Jest rzeczą oczywistą, że komunikacja jest jedną z najważniejszych rzeczy, przed którymi stoimy dzisiaj. Poza tym żyjemy w epoce cyfrowej, w której media społecznościowe są uważane za ważne narzędzia marketingowe dla rozwoju każdego biznesu. To jest główny powód, dla którego wybrałem ten kurs. Traktuję to jako świetną okazję do poznania nowych ludzi i zdobycia wiedzy z zakresu biznesu, handlu, zarządzania i reklamy. Co więcej, aktywność w grupie jest istotną częścią naszych studiów, co jest bardzo ważne. Niewątpliwie cieszę się, że mogę być częścią tego programu studiów i ogólnie tego Wydziału!”

„Wybrałam kierunek Digital Communication and Social Media for Management, ponieważ spodobał mi się jego program. Wydawał się inny i ciekawszy niż zwyczajne polskie studia. Dawał wrażenie jakby w Polsce można było studiować tak jak studiuje się za granicą. Na zajęciach nie ma przytłaczającej ilości kolokwiów, tylko praktycznie zadania, które pomagają w faktycznej nauce. Oprócz tego, plan zajęć pozostawia dużo czasu wolnego, sprzyjając tym samym samodzielnej nauce oraz umożliwiając prace zawodową.”

Efektem ukończenia kierunku będzie wyposażenie studenta w umiejętności, wiedzę i kwalifikacje pozwalające mu na podjęcie pracy w sektorze rynku, będącym przedmiotem kształcenia i czyniące go konkurencyjnym w stosunku do innych zatrudnionych. W toku prowadzenia studiów ważne, oprócz pozyskania wiedzy z zakresu danych obszarów tematycznych, jest ciągłe rozwijanie pasji studenta i rozbudzanie jego uwagi w sferze trendów i nowości z obszarów mediów społecznościowych i digital communication.

Absolwent wyposażony zostanie nie tylko w twarde umiejętności analityczne same w sobie, ale przede wszystkim będzie potrafił płynnie połączyć je z obszarami miękkimi. Nasz absolwent to osoba, która wyposażona będzie w wiedzę z zakresu nie tylko szeroko pojętych mediów społecznościowych, ale przede wszystkim w umiejętności pozwalające mu na zarządzanie nimi w sposób profesjonalny, właśnie dzięki szerokiemu spektrum obszarów poruszanych w ramach poszczególnych bloków tematycznych. Będzie płynnie poruszał się w środowisku digital communication i mediów społecznościowych, potrafiąc zaplanować, przygotować i dokonać audytu prowadzonych działań.
Wykorzystywał będzie przy tym najnowsze trendy rynku, opierając się na pogłębionej ich analizie, dostosowując je do wybranej branży – mając jednocześnie świadomość ograniczeń i możliwości, jakie ona stawia.

W czasie zajęć zajmować będzie się takimi tematami jak między innymi: Influencer marketing, Data Protection and Cyber Security, Storytelling, Crisis in Social media, Digital Technologies, Social Media Tools, Social Media Management, Graphic and Design.

Wiedza i praktyka absolwenta pozwoli na optymalizowanie działań komunikacyjno-wizerunkowych marek, jak również radzenie sobie z potencjalnymi kryzysami, jakie są naturalnym elementem przestrzeni biznesowej. Pozyskana wiedza będzie miała charakter multidyscyplinarny – tym samym osoba ta doskonale odnajdzie się i jako twórca treści, i osoba współpracująca z ich twórcami. Będzie to osoba, która bez żadnych ograniczeń będzie mogła zająć się funkcjonowaniem np. jako influencer, z drugiej strony będzie w stanie poprowadzić współpracę marki z influencerami w sposób profesjonalny. Zdecydowaną wartością absolwenta będzie jego umiejętność pracy w zespole osób prowadzących media społecznościowe marek, jak również poprowadzenie ich w sposób niezależny. W związku z tym duży nacisk w czasie prowadzonych zajęć położony jest na budowanie poczucia pewności i samodzielności studenta. Absolwent będzie więc miał możliwość pozyskania praktycznej wiedzy, a przez to jego wejście na rynek profesjonalny będzie dla niego naturalną konsekwencją i wypadkową jego wiedzy i umiejętności. Zaistnienie na nim z sukcesami i wzbogacanie go swoim potencjałem będzie dla niego czymś zupełnie oczywistym.

emisja bez ograniczeń wiekowych
Wideo

Charytatywny trening z mistrzem Europy w Wągrowcu

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera

Materiał oryginalny: Uniwersytet Łódzki już zaprasza na ciekawe studia - kiedy rekrutacja? ile miejsc czeka na studentów? Zobaczcie zdjęcia i film - Express Ilustrowany

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Wróć na dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki