Najbardziej Kreatywna Klasa Dziennika Łódzkiego 2015 [REGULAMIN]

Jarosław Kosmatka
Jarosław Kosmatka
Regulamin plebiscytu pod nazwą Najbardziej Kreatywna Klasa Dziennika Łódzkiego” zwanego dalej „Plebiscytem”.

Art. 1

Informacje ogólne

 • Plebiscyt dla czytelników „Dziennika Łódzkiego pod nazwą „Najbardziej Kreatywna Klasa Dziennika Łódzkiego” organizowany jest przez Polska Press Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Domaniewska 45, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, zwaną dalej Organizatorem.
 • Plebiscyt organizowany jest w porozumieniu z Panem Jackiem Saryusz-Wolskim, Posłem do Parlamentu Europejskiego Ziemi Łódzkiej, zwanym dalej WSPÓŁORGANIZATOREM.

Nadzór nad przebiegiem Plebiscytu sprawuje Komisja Plebiscytowa powołana przez
Organizatora w składzie:

 1. Jarosław Kosmatka, szef działu wydarzeń Dziennika Łódzkiego
 2. Joanna Stępnik, przedstawiciel działu marketingu Polska Press Łódź
 3. Agata Roksela, przedstawiciel łódzkiego biura europosła Jacka Saryusza Wolskiego

Art. 2

Cel Plebiscytu
Celem Plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania jednej klasy z gimnazjów, liceów lub techników z terenu województwa łódzkiego, spośród klas, które w terminie od 11 września do 30 września 2015 roku nadeślą grupowe zdjęcie klasy wraz z opisem oraz spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie.

Art. 3

Warunki uczestnictwa w Plebiscycie

 • W plebiscycie może uczestniczyć każdy, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora osób, którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
 • Warunkiem zgłoszenia kandydatury klasy jest wyrażenie zgody, przez wszystkie osoby widoczne na nadesłanym do Organizatora grupowym zdjęciu klasy lub przez przedstawicieli ustawowych tych osób, na publikowanie zdjęcia z ich wizerunkiem w „Dzienniku Łódzkim” w wydaniu papierowym i internetowym, oraz w dodatkach i tygodnikach wydawanych przez spółkę Polska Press, na stronie www.dzienniklodzki.pl, w kalendarzu spersonalizowanym europosła Jacka Saryusz-Wolskiego i mediach społecznościowych WSPÓŁORGANIZATORA.
 • W Plebiscycie głos może oddać każdy zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego www.dzienniklodzki.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym www.dzienniklodzki.pl ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy w serwisie Facebook we własnym imieniu, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.

Art. 4

Zasady przeprowadzania Plebiscytu
Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 11 września 2015 roku do 26 października 2015 roku i obejmuje zgłoszenia kandydatur nadesłane drogą elektroniczną na adres j.stepnik@dziennik.lodz.pl , wpisując w temacie wiadomości „Najbardziej kreatywna klasa Dziennika Łódzkiego” lub na formularzu dostępnym na stronie internetowej dla zalogowanych użytkowników w/w strony internetowej. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • zdjęcia klasy (maksymalnie do 8 zdjęć) – o minimalnej wielkości 1200x800 pikseli przy rozdzielczości 150 dpi
 • opis klasy (max. 300 słów) zawierający uzasadnienie dlaczego klasa zasługuje na tytuł ”Najbardziej kreatywnej”
 • skan pisemnego oświadczenia dyrekcji szkoły (załącznik nr 1 do regulaminu)
 • nazwę oraz adres szkoły oraz numer klasy

Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail lub za pośrednictwem formularza do godz. 23:59 w dniu 15 października 2015. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.
a. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie 48 godzin dołączona do listy kandydatów.
1. W dniu 9 października 2015 roku w „Dzienniku Łódzkim” oraz na stronie internetowej www.dzienniklodzki.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
2. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 9 października 2015 od godz.10.00 do 26 października 2015 do godz. 23.59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie „Dziennika Łódzkiego ” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując KL po kropce wpisując numer wybranej KLASY, np. KL.99 . W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania,
c. koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
d. jeden wysłany SMS to 10 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę.
e. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań,
f. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu,
g. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes,
h. dostawcą w/w usługi SMS Premiun o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo SA, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.

3. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej www.dzienniklodzki.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 9 października 2015 od godz. 10.00 do 9 października 2015 do godz.17.00 na następujących warunkach.:
a. uczestnicy posiadające indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto
b. uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www,
c. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,
d. jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu
e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 z jednego urządzenia.

4.Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 9 października 2015 od godz. 10.00 do 26 października 2015 r do godz. 23.59 na następujących warunkach.:
a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie www.dzienniklodzki.pl,
c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
e. jedno kliknięcie to 5 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę
f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów .

Art. 5

Ochrona danych osobowych

 1. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
 2. Organizator informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu w/w ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
 3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej za pośrednictwem wiadomości SMS w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@mediaregionalne.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
 4. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji użytkownika.
 5. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
 6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Art. 6

Ogłoszenie wyników Plebiscytu
Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 27 października 2015 na stronie internetowej www.dzienniklodzki.pl.

Art. 7

Nagrody w Plebiscycie
Jacek Saryusz-Wolski, Poseł do Parlamentu Europejskiego Ziemi Łódzkiej, jako współorganizator Plebiscytu zobowiązuje się niniejszym do zabrania klasy, która zwyciężyła w Plebiscycie, na wyjazd studyjny do Brukseli połączony ze zwiedzaniem Parlamentu Europejskiego – zgodnie z postanowieniami poniższych ustępów.

 1. Uczestnicy wyjazdu muszą mieć ukończone 14 lat.
 2. Koszty wyjazdu pokryte zostaną ze środków Parlamentu Europejskiego.
 3. Na wyjazd studyjny do Brukseli, który zorganizowany zostanie w dniach od 16 listopada 2015 (wyjazd późnym wieczorem z Łodzi) do 20 listopada 2015 (przyjazd rano do Łodzi), zostaną zabrane maksymalnie 32 osoby (w tym dwóch opiekunów i reporter „Dziennika Łódzkiego”). Współorganizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu wyjazdu.

W ramach wyjazdu uczestnikom zapewnione zostaną następujące świadczenia:

 1. Przejazd autokarem do/z Brukseli z/do Łodzi;
 2. 2 noclegi w hotelu w pokojach minimum 2-osobowych;
 3. Wyżywienie podstawowe w miejscu docelowym;
 4. Opiekun grupy podczas całego wyjazdu, tj. od momentu wyjazdu z miejsca zbiórki do momentu przyjazdu na miejsce zbiórki.

W ramach wyjazdu współorganizator nie odpowiada za rzeczy zaginione lub skradzione uczestnikom wyjazdu studyjnego. Współorganizator nie pokrywa kosztów ubezpieczenia na czas wyjazdu studyjnego. Uczestnicy wyjazdu studyjnego zobowiązani są do posiadania ważnej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Art. 8

Reklamacje
1. Reklamacje związane ze sposobem przeprowadzenia Plebiscytu będą przyjmowane w formie pisemnej w siedzibie Organizatora, w terminie do 7 dni od momentu poinformowania o wynikach Plebiscytu.
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
3. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 9

Odpowiedzialność

 1. Uczestnictwo w Plebiscycie zobowiązuje do przestrzegania Regulaminu Plebiscytu. Regulamin pozostaje do wglądu w siedzibie redakcji „Dziennika Łódzkiego” w Łodzi przy ul. Ks. Hm. I. Skorupki 17/19 oraz na stronie www.dzienniklodzki.pl
 2. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
 3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Plebiscytu o charakterze siły wyższej.

Art. 10

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega możliwość przedłużenia trwania Plebiscytu.
 2. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.
 3. Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane przez Organizatora jedynie z ważnych powodów, w szczególności na korzyść Uczestników lub wynikających z poziomu zainteresowania Plebiscytem. Zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia powiadomienia o zmianach Uczestników przez ich zamieszczenia na stronie internetowej Organizatora. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Uczestników nabytych przed zmianą.

Aneks nr 1 do regulaminu plebiscytu „Najbardziej Kreatywna Klasa Dziennika Łódzkiego”

Zgodnie z Art. 10 pkt 1 i 3 w związku z dużym zainteresowaniem Plebiscytem Organizatorzy postanawiają, że zmianie ulega Art.2, Art. 4 regulaminu. Aktualna treść tych postanowień brzmi:

Art.2
Cel Plebiscytu
Celem Plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania jednej klasy z gimnazjów, liceów lub techników z terenu województwa łódzkiego, spośród klas, które w terminie od 11 września do 15 października 2015 roku nadeślą grupowe zdjęcie klasy wraz z opisem oraz spełnią warunki określone w niniejszym regulaminie.
Art. 4
Zasady przeprowadzania Plebiscyt
Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 11.09.2015 r. do 26.10.2015 r. i obejmuje zgłoszenia kandydatur nadesłane drogą elektroniczną na adres j.stepnik@dziennik.lodz.pl , wpisując w temacie wiadomości „Najbardziej kreatywna klasa Dziennika Łódzkiego” lub na formularzu dostępnym na stronie internetowej dla zalogowanych użytkowników w/w strony internetowej. Zgłoszenie powinno zawierać:
•zdjęcia klasy (maksymalnie do 8 zdjęć) – o minimalnej wielkości 1200x800 pikseli przy rozdzielczości 150 dpi
•opis klasy (max. 300 słów) zawierający uzasadnienie dlaczego klasa zasługuje na tytuł ”Najbardziej kreatywnej”
•skan pisemnego oświadczenia dyrekcji szkoły (załącznik nr 1 do regulaminu)
•nazwę oraz adres szkoły oraz numer klasy

Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail lub za pośrednictwem formularza do godz. 23:59 w dniu15.10.2015
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.
b.Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, kandydatura zostanie w terminie 48 godzin dołączona do listy kandydatów.
2015 roku w „Dzienniku Łódzkim” oraz na stronie internetowej www.dzienniklodzki.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.
3.Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 09.10.2015 od godz.10.00 do 26.10.2015 do godz. 23.59 na następujących warunkach.:
i.głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Dziennika Łódzkiego ” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując KL po kropce wpisując numer wybranej KLASY . W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania,
j.koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT.
k.jeden wysłany SMS to 10 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę.
l.uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań,
m.w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu,
n.obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes,
Digital Virgo SA, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
4.Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem strony internetowej www.dzienniklodzki.pl (dalej jako „strona www”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 9 października 2015 od godz. 10.00 do 16 października 2015 do godz.17.00 na następujących warunkach.:
f.uczestnicy posiadające indywidualne konto na stronie www powinni zalogować się na to konto
g.uczestnicy nie posiadający indywidualnego konta na stronie www muszą dokonać rejestracji celem zalogowania się do strony www,
h.poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą,
jedno kliknięcie oznacza oddanie jednego głosu
i.dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 3 z jednego urządzenia.

4.Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 9 października 2015 od godz. 10.00 do 26 października 2015 r do godz. 23.59 na następujących warunkach.:
g.uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
h.uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie www.dzienniklodzki.pl,
i.warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,

j.jedno kliknięcie to 5 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę,
k.dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje największa suma liczby głosów .

Wideo

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3