Przetarg AMW. Wojsko sprzedaje używany sprzęt z demobilu w lutym. Co można kupić? Samochód osobowy, wóz strażacki, cysternę i sprzęt

Stefan Kowlaski
Agencja Mienia Wojskowego organizuje kolejny przetarg sprzętu z demobilu.Zobacz, co można kupić.Zobacz kolejne zdjęcia z cenami. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Agencja Mienia Wojskowego organizuje kolejny przetarg sprzętu z demobilu.Zobacz, co można kupić.Zobacz kolejne zdjęcia z cenami. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Udostępnij:
Wojsko wyprzedaje sprzęt z demobilu. Oto oferty w lutym. Agencja Mienia Wojskowego organizuje kolejny przetarg sprzętu z demobilu. Tym razem w ofercie AMW znajdują się m.in. wóz strażacki, cysterna, jelcz, ale też stoły do bilarda i cała masa urządzeń roboczych - pił, pilarek, zestawów hydraulicznych i ciesielskich. Szczegóły znajdziecie w galerii zdjęć.

Agencja Mienia Wojskowego organizuje kolejny przetarg sprzętu z demobilu. Tym razem w ofercie AMW znajdują się m.in. samochód fiat punto, wóz strażacki, cysterna, jelcz, ale też stoły do bilarda i cała masa urządzeń roboczych - pił, pilarek, zestawów hydraulicznych i ciesielskich.

Agencja Mienia Wojskowego sprzedaje sprzęt z demobilu.
Szczegóły znajdziesz w galerii zdjęć:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.02.2021 r. o godz. 12.00 w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163a.

2. Mienie wystawione do przetargu dostępne jest do obejrzenia w dniach 02 i 03.02.2021 r. w godz. 9.00 i 14.00 w następujących miejscach:
• poz. 1÷52 Magazyn OR AMW Bydgoszcz • poz. 53 1 Blog Bydgoszcz - Maksymilianowo • poz. 54÷63 1RBLog - Skład Grudziądz i Grupa • poz. 64÷69 3RBLog Kraków-WWSM Kutno • poz. 70÷83 3 RBlog Kraków - Skład Gałkówek • poz. 84÷87 3 RBlog Kraków - Skład Regny • poz. 88÷92 11 WOG Bydgoszcz • poz. 93÷95, 124÷129 13 WOG Grudziądz - Grupa • poz. 96÷110 13 WOG Grudziądz - GZ Brodnica • poz. 111÷123 13 WOG Grudziądz - GZ Chełmno • poz. 130÷133 32 BLT Łask • poz. 134÷136, 145 12 WOG Toruń • poz. 137÷144 12 WOG Toruń - GZ Inowrocław • poz. 146, 147 1RBLog Wałcz - RWT Bydgoszcz • poz. 148 1RBLog Wałcz - Skład Dolaszewo • poz. 149, 150 1RBLog Wałcz - Skład Maksymilianowo • poz. 151÷169 1RBLog Wałcz - Skład Toruń • poz. 170÷178 31 WOG Zgierz - Leźnica Wielka • poz. 179÷189 31 WOG Zgierz - SOI Łódź • poz. 190÷194 31 WOG Zgierz • poz. 195÷198 31 WOG Zgierz - SOI Regny • poz. 199 RCI Bydgoszcz • poz. 200, 201 RZI Bydgoszcz • poz. 202, 203 1RBLog - Skład Piła • poz. 204 1RBLog - Skład Gardeja • poz. 205 JFTC Bydgoszcz • poz. 206 KWP Radom - magazyn Płock.

Adresy ww. jednostek organizacyjnych oraz dane kontaktu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”, oraz dostępne są u organizatora przetargu.

Osoby zainteresowane oględzinami proszone są o kontakt telefoniczny ze wskazanymi osobami.

Nie przeocz

UWAGA: Osoby dokonujące oględzin mienia wystawionego do przetargu są zobowiązane do przestrzegania zasad sanitarnych (stosowanie rękawiczek, maseczek ochronnych itp.) obowiązujących na terenie kompleksów wojskowych.
Oględziny mienia wystawionego do przetargu mogą być niemożliwe, w związku z występowaniem stanu epidemii (poszczególne jednostki organizacyjne, w których znajduje się mienie, mogą być zamknięte dla osób postronnych, z powodu występujących ograniczeń związanych z koronawirusem COVID 19).

3. Nabywca zobowiązany jest do odebrania mienia z pozycji 1÷206 w terminie do dnia 30.03.2021 r.

4. Szczegółowy wykaz mienia oferowanego w poz. 24÷26, 29÷32, 55, 64, 65, 77, 80, 88, 89, 91, 130, 133, 146, 152, 153, 157÷159, 162, 163, 170, 198÷201, 205 oraz opis wyposażenia sprzętu oferowanego w poz. 87 do wglądu na stronie internetowej – www.amw.com.pl, u organizatora przetargu i w miejscu jego składowania.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe określone w formularzu ofertowym. Wadium należy wpłacać przelewem na konto Agencji Mienia Wojskowego w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Toruń, nr konta 10 1130 1075 0002 6129 7320 0012, podając w tytule przelewu nr i datę przetargu, nazwę oferenta oraz numery wybranych pozycji przetargowych.

6. Oferenci, którzy wpłacili wadium zostaną dopuszczeni do udziału w przetargu pod warunkiem jego zaksięgowania na koncie bankowym sprzedawcy – AMW, najpóźniej w przeddzień terminu przetargu.

7. Oferent traci złożone wadium i prawa wynikające z wyboru jego oferty, jeżeli:

  • nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o przyjęciu jego oferty (tj. środki nie zostaną zaksięgowane w terminie 7 dni na koncie bankowym organizatora przetargu),
  • uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży (tj. nie odbierze zawiadomienia o przyjęciu jego oferty lub nie przekaże organizatorowi przetargu podpisanej umowy sprzedaży, jeżeli wymagana jest przez organizatora przetargu).

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały przyjęte, będzie zwrócone nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zakończenia przetargu. Wadium złożone przez nabywcę ulega zarachowaniu na poczet ceny nabycia.

9. Od produktów z poz. 148 i 150 został opłacony podatek akcyzowy w należnej wysokości.

10. Ofertę należy złożyć (przesłać/doręczyć) w kancelarii Oddziału w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163A, w terminie do dnia 09.02.2021 r. do godziny 8.00.

11. Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej (zaklejonej), nieprzezroczystej kopercie, na której oferent umieszcza:

  • nazwę (imię i nazwisko) i adres oferenta;
  • nazwę i adres organizatora przetargu;
  • dopisek: „Przetarg nr 1/OB-DG/2021 – nie otwierać przed 09.02.2021 r. do godziny 12.00”.

12. Oferta powinna być złożona na „Formularzu ofertowym” obowiązującym u organizatora przetargu i zawierać:

  • dane identyfikujące oferenta oraz jego dane kontaktowe;
  • oferowaną cenę netto dla wybranej/ych pozycji przetargowej/ych i warunki zapłaty;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu podlegającego przetargowi;
  • wszystkie wymienione w formularzu oświadczenia i dokumenty;
  • wykaz osób upoważnionych do reprezentowania oferenta w przetargu (upoważnienia - jeżeli są wymagane).

13. Formularz ofertowy oraz Ogólne Warunki Sprzedaży, wzór umowy sprzedaży i upoważnienia można pobierać w siedzibie Oddziału w Bydgoszczy od dnia 26.01.2021 r. do dnia 08.02.2021 r., w godz. 8.00 - 14.00 oraz w dniu 09.02.2021 r., w godz. 7.00 - 8.00 pok. nr 206 lub ze strony internetowej – www.amw.com.pl, w zakładce „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Sprzęt wojskowy i wyposażenie – Sprzedaż przetargowa”.

14. Ogólne Warunki Sprzedaży stanowią integralną część ogłoszenia o przetargu i zawieranych umów sprzedaży w trybie przetargu.

15. Oferenci składając ofertę oświadczają, że zostały im doręczone, zapoznali się i akceptują Ogólne Warunki Sprzedaży.

16. Na wybrane przez organizatora przetargu pozycje przetargowe, zawarta zostanie pisemna umowa sprzedaży, która wyłącza stosowanie Ogólnych Warunków Sprzedaży tylko w zakresie uregulowanym w niej w sposób odmienny. Pisemna umowa sprzedaży może zawierać dodatkowe uregulowania nie ujęte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

17. Oferta niezłożona na formularzu ofertowym obowiązującym u organizatora przetargu, niekompletna bądź niezawierająca wszystkich informacji wymaganych treścią ogłoszenia i Ogólnych Warunków Sprzedaży, zostanie odrzucona.

18. W razie ustalenia, że kilku Oferentów zaoferowało tę samą cenę, prowadzący przetarg postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie licytacji między tymi Oferentami, wyznaczając jednocześnie termin i miejsce licytacji lub występuje pisemnie do Oferentów o złożenie dodatkowej oferty cenowej. Zawiadomienie Oferenta o przyjęciu oferty oznacza zawarcie umowy sprzedaży w trybie przetargu.

19. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu rozpoczęcia przetargu, wycofania z przetargu poszczególnych pozycji przetargowych oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny i bez możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń oraz odszkodowań przez uczestników przetargu na każdym etapie przetargu.

20. Do sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych stosuje się odpowiednie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106, z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

21. W przypadku przekroczenia terminu odbioru mienia lub odstąpienia od umowy sprzedaży przez nabywcę, Sprzedawca nalicza stosowne kary umowne, określone w Ogólnych Warunkach Sprzedaży lub w pisemnej umowie sprzedaży.

22. Wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zamieszczone na stronie internetowej www.amw.com.pl w zakładce: „Uzbrojenie i sprzęt wojskowy – Informacje – Polityka prywatności”, dostępne są w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy oraz zostaną przekazane w momencie pozyskiwania danych osobowych.

23. Szczegółowe informacje dotyczące oferty bezprzetargowej sprzedaży rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i sklepu internetowego AMW zamieszczone są na stronie internetowej www.amw.com.pl

24. Szczegółowe informacje: e-mail: m.kiciń[email protected], tel. 52 525 78 93 lub e-mail: [email protected], tel. 52 525 78 23 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.30.

Musisz to wiedzieć

Bądź na bieżąco i obserwuj

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

J. Parys: Zajęcie statków przez władze Doniecka to rodzaj odwetu

Materiał oryginalny: Przetarg AMW. Wojsko sprzedaje używany sprzęt z demobilu w lutym. Co można kupić? Samochód osobowy, wóz strażacki, cysternę i sprzęt - Dziennik Zachodni

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Więcej informacji na stronie głównej Dziennik Łódzki
Dodaj ogłoszenie