Regulamin akcji z okazji Dnia Babci i Dziadka

Akcja specjalna Dzień Babci i Dziadka

Regulamin Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Dzień Babci i Dzień Dziadka” zwanego dalej „Konkursem Plebiscytowym PPG” lub „Konkursem Plebiscytowym”

Art.1 Informacje ogólne.
1.Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Dzień Babci i Dzień Dziadka”.
2.Organizatorem Konkursu Plebiscytowego PPG jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
3. Konkurs Plebiscytowy organizowany jest lokalnie przez Oddział w Łodzi i będzie prowadzony na łamach „Dziennika Łódzkiego”, „Expressu Ilustrowanego” i dołączonych do nich Tygodników, nazwanych dalej łącznie „Gazetą". Plebiscyt prowadzony będzie również na stronie serwisów www.dzienniklodzki.pl, www.expressilustrowany.pl oraz www.naszemiasto.pl (nazywanych dalej „Serwisem”).
4.Organizator powołuje trzyosobową Komisję Plebiscytową, zwaną dalej Komisją, w skład której wchodzą przedstawiciele Organizatora. Zadaniem Komisji będzie sprawowanie nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Plebiscytowego, weryfikacją zgłoszeń, przestrzeganiem zasad regulaminu oraz egzekwowaniem jego postanowień i rozpatrywanie reklamacji.
5. Konkurs Plebiscytowy ma na celu publikację życzeń z okazji Dnia Babci oraz Dnia Dziadka, a także wyłonienie laureatów w drodze głosowania Czytelników w następujących kategoriach:
a.Babcia Roku
b.Dziadek Roku
6. Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie w jednym etapie i będzie trwać od dnia 21.01.2021 r. od godz. 00:00:00 do dnia 24.02.2021 r. do godz. 21:00.
7.Organizator może podjąć decyzję o zmianie terminów w Konkursie Plebiscytowym z ważnej przyczyny, tj. podyktowanej zmianami w aspekcie technologicznym, prawnym, ekonomicznym lub organizacyjnym.
8. Konkurs Plebiscytowy prowadzony będzie w poszczególnych miastach i powiatach województwa łódzkiego: Łódź, Piotrków Trybunalski, Skierniewice, bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki wschodni, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.
9.Ponadto niezależnie od powyższych głosowań, osobno dla każdej kategorii, będzie prowadzony równoległy ranking wojewódzki obejmujący liderów z miast i powiatów.
10.W przypadku zgłoszenia mniej niż dziesięciu zweryfikowanych pozytywnie kandydatów w danej kategorii, w danym mieście lub powiecie Organizator może podjąć decyzję o nieuruchomieniu lub połączeniu głosowania w poszczególnych miastach i powiatach. Organizator może podjąć również decyzję o połączeniu kategorii lub uruchomieniu głosowania w dodatkowej kategorii.
11.Organizator zastrzega, iż Konkurs Plebiscytowy nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi poprzez KLIK i w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2 Warunki udziału w Konkursie Plebiscytowym. Kandydaci.
1.Konkurs Plebiscytowy ma charakter otwarty.
2.W Konkursie Plebiscytowym mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
3.Kandydatami w Konkursie Plebiscytowym mogą być babcie i dziadkowie, zgłoszeni do udziału w Konkursie Plebiscytowym we wskazany w Regulaminie sposób.
4.Kandydaturę do Konkursu Plebiscytowego może zgłosić wyłącznie członek rodziny zstępny Kandydata (Dziadka lub Babci) lub sam Kandydat wypełniają formularz zgłoszeniowym na stronie w Serwisie i wyrażając stosowne zgody wymagane przy przesłaniu zgłoszenia.
5.Kandydatami nie mogą być pracownicy i współpracownicy Organizatora, osoby którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu Plebiscytowego oraz członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6.Osoba zgłaszająca kandydaturę do Plebiscytu oświadcza, że:
a.wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie ze swojego wizerunku, a także oświadcza, że posiada zgodę wszystkich osób lub przedstawicieli ustawowych osób przedstawionych na zdjęciu przesłanym w ramach zgłoszenia na nieodpłatne korzystanie z wizerunku przez Organizatora Konkursu Plebiscytowego w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Pokryje też Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
b.jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii i/lub posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie fotografii dla celów Konkursu Plebiscytowego,
c.udziela Organizatorowi Konkursu Plebiscytowego, na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania zdjęcia na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora,
d.wyraża zgodę na udostępnienie fotografii anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora Konkursu Plebiscytowego do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Konkursu Plebiscytowego. Oświadcza również, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
e.fotografia i jej wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
7.Kandydatowi przysługuje w każdym czasie, mimo wyrażonej zgody, prawo żądania wycofania jego kandydatury z Plebiscytu, które należy przesłać na adres email: [email protected]
W takim przypadku Organizator usunie kandydaturę najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia. Głosy oddane na tę kandydaturę zostaną anulowane, jednak Organizator nie zwróci kosztów za SMS-y wysłane na wycofaną kandydaturę lub za zakupione pakiety prenumeraty cyfrowej.
8.Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Plebiscytowym uczestników, tj. kandydatów, osoby zgłaszające kandydatów i osoby głosujące, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu lub z ważnych przyczyn społecznych.

Art. 3 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Zgłoszenia.
1.Życzenia do publikacji w dodatku będą przyjmowane do poniedziałku, 18 stycznia włącznie, a zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym można dokonać wyłącznie na stronie internetowej w Serwisie do dnia 31.01.2021r. do godz.23:59.
2.Dokonanie zgłoszenia kandydatury do udziału w Konkursie Plebiscytowym oznacza zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego pełną akceptację. Zgłoszenia kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym powinny zawierać:
a.Zdjęcie zgłaszanego kandydata (obowiązkowe),
b.Imię i nazwisko zgłaszanego kandydata (obowiązkowe),
c.Wskazanie miasta luba powiatu, którego dotyczy zgłoszenie (obowiązkowe)
d.Miejscowość zamieszkania kandydata (obowiązkowe),
e.Kontaktowy numer telefonu zgłaszanego kandydata (obowiązkowe)
f.Życzenia (w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez członka rodziny) lub krótki opis (w przypadku zgłoszenia dokonywanego przez kandydata) - nieobowiązkowe
g.Imię, nazwisko, numer telefonu członka rodziny zgłaszającego kandydata do udziału w Konkursie Plebiscytowym (obowiązkowe).
3.Zgłoszenie kandydatury powinno zawierać dane jednego kandydata.
4.Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z Regulaminem oraz prawem.
5.Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. W przypadku takiego zgłoszenia zgłaszający może uzyskać informację o przyczynach negatywnej weryfikacji. Zgłaszający może też dokonać ponownego zgłoszenia zawierającego pełne i prawidłowe dane zgodne z wymogami, lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w Art. 7 poniżej.
6.W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia i po pozytywnej weryfikacji kandydatura zostanie w terminie 3 dni roboczych dołączona do listy kandydatów.
7.W dniu 21.01.2021 r. na stronie internetowej w Serwisie zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Konkursie Plebiscytowym.
8.Kandydatów zweryfikowanych pozytywnie do udziału w Konkursie Plebiscytowym zostaną przygotowywane spersonalizowane materiały promocyjne.

Art. 4 Zasady przeprowadzania Konkursu Plebiscytowego. Głosowanie i wybór laureatów.
1.Głosowanie w Konkursie Plebiscytowym będzie odbywało się na dwa sposoby: za pomocą SMS Premium oraz za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu.
2.W przypadku głosowania za pomocą SMS Premium:
a.Głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując prefiks.numer kandydata, np. ABC.1
b.Lista prefiksów wraz z numerami Kandydatów przypisanymi do odpowiednich kategorii będzie dostępna w Serwisie Gazety (Art. 1 ust. 3) od dnia 21.01.2021 r.
c.W odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, Głosujący otrzymuje również kod dostępu do e-wydania Gazety, w której Plebiscycie zagłosował (dalej jako „e-wydanie”). Kod dostępu dotyczy tylko e-wydania z dnia, w którym został oddany głos. Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie, że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść.
d.Koszt wysłania jednego SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT).
e.Jeden wysłany SMS to 1 głos w Konkursie Plebiscytowym na jednego Kandydata.
f.Głosujący w Konkursie Plebiscytowym za pomocą SMS Premium może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej liczby e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto.
g.W przypadku wysłania SMS o treści, która nie spełnia wymogów niniejszego Regulaminu na numer, z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana; SMS niespełniający wymogów Regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów, mimo że systemowo może zostać pobrana należna opłata, która w takim wypadku nie podlega zwrotowi.
h.Obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Organizator, właściciel systemu Hermes; dostawcą ww. usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Inflanckiej 4, a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.
i.Do dnia zakończenia głosownia w Konkursie Plebiscytowym na numer telefonu, z którego został oddany głos, mogą być wysyłane przez Organizatora informacje o przebiegu Konkursu Plebiscytowego i statusie kandydata na którego został oddany głos, nie zawierające informacji handlowych.
3.Głosować będzie można również za pomocą KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk „GŁOSUJ KLIKIEM”, po zalogowaniu się w tym Serwisie.
4.W przypadku głosowania za pomocą KLIK-a:
a.Kredyty, upoważniające do głosowania KLIK-iem, otrzymuje Głosujący gratisowo jako dodatek do zakupionego w danym Serwisie dostępu do płatnych treści w tym Serwisie, inaczej do tzw. prenumeraty cyfrowej. Wariantami prenumeraty, gwarantującymi otrzymanie kredytów, są: Prenumerata na 5 dni (5 kredytów gratis), Prenumerata na 10 dni (10 kredytów gratis), Prenumerata na 50 dni (50 kredytów gratis).
b.Nabycie pakietów prenumeraty cyfrowej następuje zgodnie z treścią Regulaminu dostępnego pod adresem https://plus.polskatimes.pl/regulamin/
c.Każdy jeden kredyt, upoważniający do głosowania (dalej jako Kredyt), umożliwia oddanie jednego głosu na dowolnie wybranego Kandydata, w dowolnie wybranym Plebiscycie i kategorii Konkursu Plebiscytowego.
d.Głosujący w Konkursie Plebiscytowym za pomocą przycisku „GŁOSUJ KLIKIEM” może oddać dowolną liczbę głosów.
5.W obliczeniu wyników Konkursu Plebiscytowego biorą udział te ważne głosy (zarówno te oddane za pomocą SMS Premium jak i te oddane za pomocą tzw. KLIK-a oddanego na stronie wybranego Serwisu), które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Konkursu Plebiscytowego; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania nie zostaną uwzględnione w wynikach Konkursu Plebiscytowego.
6.Głosować w Konkursie Plebiscytowym mogą wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem.
7.Głosować SMS-em można tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Głos za pomocą KLIK-a oddanego za pośrednictwem Serwisu może oddać każda osoba będąca zarejestrowanym użytkownikiem jednego z Serwisów będących własnością Organizatora i posiadająca ważne konto w tym Serwisie.
8.O zwycięstwie w Konkursie Plebiscytowym w poszczególnych kategoriach w danym mieście lub powiecie oraz w rankingu wojewódzkim zdecyduje największa liczba głosów, zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem strony internetowej w Serwisie i za pomocą SMS Premium.
9.W przypadku, gdy dwóch lub więcej kandydatów będzie miało taką samą liczbę głosów zajmą oni miejsce ex aequo wynikające z liczby głosów miejsce w Konkursie Plebiscytowym.

Art. 5 Ogłoszenie wyników Konkursu Plebiscytowego. Nagrody w Konkursie Plebiscytowym.
1.Komisja Konkursu Plebiscytowego po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Konkursu Plebiscytowego do dnia 28.02.2021 r. na stronie internetowej w Serwisie.
2.Za wydanie nagród w Konkursie Plebiscytowym odpowiada Organizator. O wygranej oraz / albo miejscu w klasyfikacji decyduje ilość uzyskanych ważnie głosów.
3.Nagrody w Konkursie Plebiscytowym są następujące:
a.Za zajęcie 1 miejsca w każdym powiecie lub mieście na prawach powiatu laureat w kategorii Babcia i Dziadek otrzyma:

  • pamiątkowy dyplom
  • zaproszenie na rodzinną sesję zdjęciową
  • publikację zdjęcia w specjalnym dodatku podsumowującym akcję
  • pamiątkowy egzemplarz gazety z dodatkiem

b.Za zajęcie od 1 do 10 miejsca w rankingu wojewódzkim (Art.1 ust.9), uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach laureat kategorii Babcia i Dziadek otrzyma:

  • awans do finału Plebiscytu, którego zasady określać będzie osobny regulamin, a w którym główną nagrodą będzie samochód

c.Za zajęcie od 1 do 3 miejsca w rankingu wojewódzkim (Art.1 ust.9), uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach laureat kategorii Babcia i Dziadek otrzyma:

  • pulsoksymetr
  • voucher o wartości 200 zł na zakupy w salonach Empik
  • zestaw preparatów z serii Produkty Bonifraterskie

d.Za zajęcie 1 miejsca w rankingu wojewódzkim (Art.1 ust.9), uwzględniającym wszystkie głosowania prowadzone osobno w miastach i powiatach laureat kategorii Babcia i Dziadek otrzyma:

  • voucher na weekendowy pobyt w hotelu ze SPA
  • prezentację na okładce dodatku podsumowującego akcję

4.Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
5.Nagrody rzeczowe zostaną wręczone do 31.03.2021 r., będą dostarczone elektronicznie na wskazany przez zwycięzcę adres e-mail lub paczką pocztową lub kurierską na wskazany przez zwycięzcę adres pocztowy. W przypadku wysyłki nagród zostaną one wysłane na koszt Organizatora.
6.Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Konkursie Plebiscytowym. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
7.Organizator może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata

Art. 6 Reklamacje.
1.Reklamacje związane z Konkursem Plebiscytowym mogą być kierowane do Organizatora lokalnego na adres e-mail [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa.
2.Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3.Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamację zostaną powiadomione pisemnie lub mailowo niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4.Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.

Art. 7 Ochrona danych osobowych.
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu Plebiscytowego (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Załącznik do Regulaminu Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Dzień Babci i Dzień Dziadka”

NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH
1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH LUB ZGŁOSZONEJ OSOBY DANYCH?
Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o.o.
w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: [email protected]
2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE LUB ZGŁOSZONEJ OSOBY DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe lub dane osobowe zgłoszonej osoby jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu Plebiscytowego pod nazwą „Dzień Babci i Dzień Dziadka” (dalej jako Plebiscyt), włącznie z obsługą skarg i reklamacji oraz publikacją zgłoszonych życzeń dla Babci lub Dziadka.
Podstawą przetwarzania Twoich danych lub danych zgłoszonego kandydata, w tym wizerunku, jest umowa (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego), zawierana przez dokonanie przez Ciebie zgłoszenia udziału w Konkursie Plebiscytowym, albo przez głosowanie, gdy głosujesz.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.
3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE LUB ZGŁOSZONEJ OSOBY DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści regulaminu Konkursu Plebiscytowego) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.
4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE LUB ZGŁOSZONEJ OSOBY DANE?
Odbiorcami Twoich danych będą:
a.Nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym, Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
b.Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna;
c.Inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej;
d.Organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE LUB ZGŁOSZONEJ OSOBY DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Twoje dane osobowe wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami.
Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się plebiscyt.
Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.
Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.
6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH LUB ZGŁOSZONEJ OSOBY DANYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych lub danych osobowych zgłoszonej osoby przysługuje Tobie lub zgłoszonej osobie szereg uprawnień.
Twoje prawa to:
a.Prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
b.Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego;
c.Prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
d.Prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody;
e.Jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać:
a.Droga mailową, wysyłając maila na adres: [email protected]
W treści takiego maila należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
b.Zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02 – 672 Warszawa. W treści Pisma należy wpisać: dokładną nazwę Konkursu Plebiscytowego, tytuł Gazety, na łamach której organizowany jest Plebiscyt, imię i nazwisko osoby, której zgłoszenie dotyczy
Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.
7.PRAWO DO SKARGI
Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz
w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych - w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8.SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Twoje dane zostały pozyskane od Ciebie w zgłoszeniu do Konkursu Plebiscytowego
<< Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Konkursu Plebiscytowego przez innych Uczestników >>
Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w Konkursie Plebiscytowym
9.JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych:
a.Imię i nazwisko;
b.Powiat;
c.Miejscowość zamieszkania;
d.Kontaktowy numer telefonu kandydata;
e.Numer telefonu, jeśli głosujesz z użyciem telefonu.
f.Wizerunek.