Regulamin Konkursu pod nazwą „Przyjazny dla pacjenta 2019”

  Regulamin Konkursu pod nazwą „Przyjazny dla pacjenta 2019”

  Zdjęcie autora materiału

  Aktualizacja:

  Dziennik Łódzki

  Regulamin Konkursu pod nazwą „Przyjazny dla pacjenta 2019”

  Art. 1
  Informacje ogólne
  1. Organizatorem Konkursu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609.
  2. Partnerem Konkursu jest Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
  3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia Konkursu pod nazwą „Przyjazny dla pacjenta 2019”.
  4. Konkurs jest przeznaczony dla pracowników medycznych. Celem konkursu jest wyróżnienie pracowników medycznych, którzy ze szczególną troską opiekują się pacjentami; którzy przestrzegają praw pacjenta; udzielają świadczeń zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej, a także we właściwy sposób się z nimi komunikują m.in. w przystępny sposób udzielają informacji o stanie zdrowia i rokowaniach.
  5. Konkurs będzie przeprowadzany w następujących kategoriach:
  lekarz,
  lekarz pediatra,
  onkolog,
  ginekolog,
  pielęgniarka/pielęgniarz,
  położna/położny
  6. Konkurs będzie prowadzony w IV kwartale 2019 r.
  7. Organizator powołuje dwuosobową komisję Konkursową, w skład której wchodzą ze strony organizatora Krzysztof Druszcz, ze strony Partnera - Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Anna Leder.
  8. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
  9. Konkurs będzie prowadzony na łamach „Dziennika Łódzkiego” oraz na łamach nazywanych dalej „Tygodnikiem” tygodników dołączanych do „Dziennika Łódzkiego” oraz na stronie serwisu www.dzienniklodzki.pl i www.naszemiasto.pl (nazywanego dalej „Serwisem”).

  Art. 2
  Warunki udziału w konkursie
  1. Kandydatem w Konkursie może być lekarz, pielęgniarka/pielęgniarz, położna/położny, który zostanie zgłoszony poprzez webankietę znajdującą się na stronie www.dzienniklodzki.pl, oraz który świadczy usługi medyczne dla pacjentów na terenie województwa łódzkiego
  2. Warunkiem udziału kandydata w konkursie jest zgłoszenie jego kandydatury przez co najmniej 10 osób, przy czym każde zgłoszenie musi być dokonane poprzez odrębną poprawnie wypełnioną webankietę znajdującą się na stronie www.dzienniklodzki.pl. Wielokrotne zgłoszenie tego samego kandydata przez jedną osobę będzie się liczyło pojedynczo.
  3. Zgłoszeń kandydatów w konkursie mogą dokonywać osoby pełnoletnie, mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Konkursu oraz członków ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  4. W konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z Konkursem ani członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 4.

  Art. 3
  Zgłaszanie kandydatów
  1. Zgłoszenia kandydatów mogą być dokonywane od 21 października 2019 r. do 18 listopada 2019 r. do godz. 23.59.
  2. Zgłoszenia (zwanego dalej nominacją) można dokonać poprzez webankietę znajdującą się na stronie www.dzienniklodzki.pl oraz media społecznościowe należące do Polska Press Łódź.
  3. Nominacja powinno zawierać:
  a. Imię i nazwisko kandydata
  b. Nazwę placówki, w której przyjmuje kandydat
  c. Kategorię konkursową
  d. Uzasadnienie zgłoszenia kandydata
  e. Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
  f. Telefon osoby zgłaszającej
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji nominacji pod kątem ich zgodności z regulaminem. Nominacje zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów. Decyzja o negatywnej weryfikacji jest decyzją ostateczną - nie ma możliwości składania reklamacji
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej decyzji w kwestii przyporządkowania kandydatury do odpowiedniej kategorii.
  6. Każdy z kandydatów może zgłosić organizatorowi wniosek o skreślenie go z listy kandydatów. Złożenie takiego wniosku zobowiązuje organizatora do niezwłocznego wycofania kandydata z konkursu - w ciągu 3 dni roboczych.

  Art. 4
  Wyniki Konkursu
  1. Kandydaci, którzy otrzymali co najmniej 10 nominacji pochodzących od różnych zgłaszających, otrzymują tytuł „Przyjazny dla pacjenta 2019”.
  2. W każdej z kategorii konkursowych, spośród kandydatów, którzy otrzymali największą liczbę nominacji, kapituła Konkursu w składzie: przedstawiciel ŁOW NFZ oraz przedstawiciel redakcji „Dziennika Łódzkiego”, wybierze jedną osobę, której przyzna tytuł „LAUREAT KONKURSU Przyjazny dla pacjenta 2019”. Wybór dokonywany będzie na podstawie uzasadnień zgłoszenia kandydata z uwzględnieniem celu Konkursu tj. uhonorowania pracowników medycznych, którzy ze szczególną troską opiekują się pacjentami; którzy przestrzegają praw pacjenta; udzielają świadczeń zgodnie z wymaganiami aktualnej wiedzy medycznej, a także we właściwy sposób się z nimi komunikują m.in. w przystępny sposób udzielają informacji o stanie zdrowia i rokowaniach.
  3. Komisja Konkursowa po zweryfikowaniu nadesłanych nominacji, ogłosi wyniki Konkursu w dniu 22.11.2019 r. na stronie internetowej www.dzienniklodzki.pl.

  Art. 5
  Nagrody w Konkursie
  1. Nagrodą dla osób, które uzyskały tytuł „Przyjazny dla pacjenta 2019” jest certyfikat potwierdzający otrzymany tytuł. Certyfikat zostanie przesłany drogą mailową.
  2. Nagrodą dla osób, które uzyskały tytuł „LAUREAT KONKURSU Przyjazny dla pacjenta 2019” jest statuetka oraz pamiątkowy dyplom, ponadto osoby te zostaną zaprezentowane w Dzienniku Łódzkim, na stronie www.dzienniklodzki.pl oraz w dodatku ŁOW NFZ ukazującym się wraz z Dziennikiem Łódzkim.
  3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
  4. Statuetki oraz dyplomy „LAUREAT KONKURSU Przyjazny dla pacjenta 2019” zostaną wręczone podczas uroczystej gali na przełomie 2019/2020 roku.
  5. Komisja Konkursowa może przyznać uczestnikom dodatkowe specjalne nagrody.

  Art. 6
  Reklamacje
  1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być kierowane do Organizatora na adres Dziennika Łódzkiego, Łódź, ul. Ks. Skorupki 17/19 z dopiskiem „Konkurs: Przyjazny dla pacjenta 2019”.
  2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
  3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
  4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


  Art. 7
  Ochrona danych osobowych
  W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu (osób zgłaszających oraz kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Załącznik do Regulaminu Konkursu pod nazwą „Przyjazny dla pacjenta 2019” NOTA INFORMACYJNA ws. DANYCH OSOBOWYCH

  1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
  Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Polska Press spółka z o. o. w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 45, KRS 2408. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail: iod@polskapress.pl

  2. DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu pod nazwą „Przyjazny dla pacjenta ...” (dalej jako Konkurs), włącznie z obsługą skarg i reklamacji.

  Podstawą przetwarzania Twoich danych, jest umowa (o treści Regulaminu Konkursu), zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie (o ile zgłaszasz własną osobę do Konkursu lub jeśli zgłaszasz osobę trzecią albo gdy osoba trzecia zgłosiła ciebie) albo przez głosowanie gdy głosujesz. Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej. Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych. Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych. Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego własnego marketingu bezpośredniego, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych. Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

  3. CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?
  W przypadku zawarcia i wykonywania umowy (o treści Regulaminu Konkursu) pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur). Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

  4. KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
  Odbiorcami Twoich danych będą: a) nasi upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki b) podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. doradcy podatkowi, kancelarie prawne, agencje reklamowe, dostawca usługi SMS Premium Digital Virgo S.A., podmiot obsługujący ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek spółka jawna c) inni odbiorcy danych - np. nasi partnerzy, fundatorzy nagród, sponsorzy, banki, firmy kurierskie, firmy telekomunikacyjne, spółki z naszej grupy kapitałowej d) organy publiczne, w tym urzędy skarbowe, Policja, organy ścigania, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.


  5. JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
  Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.

  Twoje dane osobowe, wynikające z zawarcia umowy, wykonania usługi lub rękojmi/gwarancji przetwarzać będziemy przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 6 lat + 12 miesięcy od końca roku, w którym umowa została wykonana. Wyjaśniamy, że wskazany powyżej okres 6 lat, to możliwy okres przedawnienia Twoich roszczeń. Okres ten wydłużyliśmy dodatkowo o 12 miesięcy na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili, problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu, w tym marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług, będziemy przetwarzali do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej niż 3 lata od Twojego ostatniego kontaktu z nami. Dane przetwarzane w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych przechowujemy przez 6 lat od końca roku, w którym zakończył się Konkurs. Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas przetwarzamy Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy. Po upływie wskazanych okresów czasu Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

  6. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DANYCH?
  W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych przysługuje Ci szereg uprawnień. Twoje prawa to: a) prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania b) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego c) prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód d) prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody e) jeżeli podstawą przetwarzania jest Twoja zgoda, posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyżej wskazane uprawnienia możesz wykonać: a) drogą mailową, wysyłając maila na adres: iod@polskapress.pl b) zwracając się do nas pisemnie na adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa. Zwracając się do nas, pamiętaj o podaniu nam Twoich danych kontaktowych oraz preferowanej formy i czasu kontaktu. Dzięki temu sprawniej odpowiemy na Twoje pytania i żądania.

  7. PRAWO DO SKARGI
  Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili zwrócić się do organów ochrony danych osobowych – w Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  Dodatkowe informacje dla osób zgłaszanych do Konkursu przez innych Uczestników >>

  8. SKĄD OTRZYMALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?
  Twoje dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która zgłosiła Ciebie do udziału w Konkursie.


  9. JAKIE KATEGORIE DANYCH PRZETWARZAMY?
  Przetwarzamy następujące kategorie Twoich danych osobowych: a) imię i nazwisko b) powiat c) kategoria Konkursu, w której bierzesz udział d) kontaktowy numer telefonu e) miejsce zatrudnienia f) numer telefonu.

  Czytaj treści premium w Dzienniku Łódzkim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Warto zobaczyć

  Diety