Menu Region

Dziennik Łódzki

Regulamin plebiscytu

Nasze Dobre Łódzkie 2017 - produkt/usługa spożywcza

Regulamin plebiscytu

Nasze Dobre Łódzkie 2017

I. Cel Plebiscytu

Celem Plebiscytu jest wyłonienie i wypromowanie produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa z województwa łódzkiego. Plebiscyt ma promować produkty, które ze względu na swoją jakość, popularność wśród konsumentów, reprezentują wzór godny do naśladowania. Plebiscyt jest adresowany do wszystkich firm działających na terenie województwa łódzkiego.

II. Organizator Plebiscytu

Plebiscyt jest organizowany przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 45, Oddział w Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609, właściciela portali dzienniklodzki.pl, www.expressilustrowany.pl i naszemiasto.pl oraz wydawcę „Dziennika Łódzkiego”, „Express Ilustrowanego”, „Naszego Miasta” oraz tygodników regionalnych, zwaną dalej ORGANIZATOREM.

III. Tytuły i wyróżnienia

1. Plebiscyt jest rozgrywany w dwóch kategoriach: produkt/usługa i produkt/usługa spożywcza.

2. „Nasze Dobre Łódzkie 2017” – Złoty Znak Jakości przyznany głosami czytelników i internautów „Dziennika Łódzkiego, Expressu Ilustrowanego i Naszego Miasta” za pierwsze miejsce i największą sumę liczby głosów.

3. „Nasze Dobre Łódzkie 2017” – Srebrny Znak Jakości przyznany głosami czytelników i internautów „Dziennika Łódzkiego, Expressu Ilustrowanego i Naszego Miasta” za drugie miejsce w głosowaniu.

4. „Nasze Dobre Łódzkie 2017” – Brązowy Znak Jakości przyznany głosami czytelników i internautów „Dziennika Łódzkiego, Expressu Ilustrowanego i Naszego Miasta” za trzecie miejsce w głosowaniu.

5. „Nasze Dobre Łódzkie 2017” – Znak Jakości „Dziennika Łódzkiego, Expressu Ilustrowanego i Naszego Miasta” (wybór przez kapitułę).

6. „Nasze Dobre Łódzkie 2017” – Finalista plebiscytu – tytuł przyznawany za zajęcie miejsc od 4 do 10 w plebiscycie czytelników i internautów.

IV. Uprawnienia laureatów i nagrody

1. Laureatom przysługuje prawo do posługiwania się tytułem, wyróżnieniem oraz logotypem w celach promocyjno-reklamowych.

2. Laureaci Plebiscytu – wyłonieni w głosowaniu czytelników i internautów „Dziennika Łódzkiego", „Expressu Ilustrowanego” i „Naszego Miasta” - w ramach nagrody będą zaprezentowani w

„Dzienniku Łódzkim”, „Expressie Ilustrowanym” oraz w łódzkim „Naszym Mieście”, a także w serwisie dzienniklodzki.pl, expressilustrowany.pl, naszemiasto.pl z woj. łódzkiego.

3. Warunkiem prezentacji laureatów i finalistów na łamach dodatku jest dostarczenie materiałów tekstowo-graficznych w terminie podanym przez Organizatora.

4. Laureaci nie mogą domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w gotówce oraz nie przysługuje prawo cesji praw do nagrody na osoby trzecie.

5. Wyniki Plebiscytu zostaną ogłoszone – w „Dzienniku Łódzkim” oraz jego tygodnikach, „Expressie Ilustrowanym” oraz „Naszym Mieście” wydanie łódzkie.

V. Kapituła Plebiscytu

1. Kapitułę Plebiscytu powołują organizatorzy.

2. W skład Kapituły Plebiscytu wchodzą:

a. przewodniczący kapituły – prezes Polska Press Oddział w Łodzi – Marcin Polak

b. członek kapituły – v-ce prezes Polska Press Oddział w Łodzi – Michał Frontczak

c. członek kapituły – redaktor naczelny Dziennika Łódzkiego i Expressu Ilustrowanego – Marcin Kowalczyk

3. Kapituła Konkursu może wizytować firmy, będące producentami ocenianych produktów.

VI. Kryteria udziału w Plebiscycie

1. Do udziału w Plebiscycie można zgłaszać firmy, które spełniają następujące wymogi:

a. prowadzą działalność gospodarczą w woj. łódzkim,

b. posiadają wszelkie upoważnienia, certyfikaty i zezwolenia, dopuszczające zgłaszane produkty do obrotu na rynku polskim,

c. zgłaszane produkty stanowią ich własność i nie są produkowane na podstawie umowy licencyjnej.

VII. Termin zgłoszenia produktów

1. Produkty można zgłaszać od 29 września 2017 do 1 grudnia 2017.

2. Okres zgłaszania produktów może ulec wydłużeniu.

3. Do udziału w Plebiscycie produkty mogą zgłaszać sami producenci, firmy, a także kontrahenci – osoby fizyczne, podmioty gospodarcze, organizacje, instytucje, stowarzyszenia. Ostateczna decyzja udziału produktu w Plebiscycie należy jednak do producenta, firmy.

4. Do Plebiscytu mogą być zgłaszane produkty lub grupy produktów (o tej samej nazwie, a różnych kształtach czy walorach – wytwarzane w oparciu o tę samą technologię).

5. Producent może zgłosić dowolną liczbę produktów do udziału w plebiscycie.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń.

VIII. Zasady wyboru produktów - głosowanie

1. Wybór odbywać się będzie za pomocą SMS Premium poprzez zakup e-wydania „Dziennika Łódzkiego” (dalej jako „e-wydanie”) i będzie trwać od 24 listopada 2017 r. od godz. 12.00 do dnia 8 grudnia 2017 r. do godziny 20.00 na następujących warunkach:

a. zakupu e-wydania dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355, w treści wpisując:

- PA. po kropce wpisując numer wybranego kandydata - w kategorii produkt/usługa spożywcza

- PB. po kropce wpisując numer wybranego kandydata - w kategorii produkt/usługa.

W odpowiedzi na SMS uczestnik otrzymuje kod dostępu do e-wydania,

b. koszt wysłania SMS-a wynosi 2,46 zł z VAT,

c. jeden wysłany SMS to 15 punktów w Plebiscycie na daną kandydaturę,

d. uczestnik plebiscytu może dokonać zakupu dowolnej ilości e-wydań i tym samym oddać dowolną liczbę głosów.

e. Uczestnicy mogą oddawać głosy tylko z terenu Rzeczpospolitej Polskiej korzystając z sieci operatorów telefonii komórkowych mających siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

f. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.

g. Organizator zastrzega, że uwzględniane są jedynie zgłoszenia wysyłane za pomocą telefonu komórkowego za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej korzystających z polskich zasobów numeracji, w szczególności nie będą uwzględniane SMS wysyłane za pomocą bramek oraz komunikatorów internetowych, a także stacjonarnych aparatów telefonicznych, w tym aparatów telefonicznych przeznaczonych do użytku publicznego Internetu.

h. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Plebiscycie Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, w szczególności: a.Biorą udział w Plebiscycie korzystając ze sprzętu komputerowego, jak również generują tzw. „sztuczny ruch". Uczestnicy nie mogą w szczególności korzystać z urządzeń, które automatycznie wysyłają wiadomości SMS ani żadnych sposobów wysyłania wiadomości SMS, innych niż wysłanie ich z telefonu komórkowego (wyklucza to możliwość korzystania z modemów GSM podłączonych do komputera lub telefonów komórkowych podłączonych do komputera); b.Biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego nr telefonu (tj. nieobsługiwanego przez żadnego z operatorów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej).

2. Głosowanie za pośrednictwem aplikacji FB – które potrwa od 24 listopada 2017 r. od godz. 12.00 do 8 grudnia 2017 r., do godz. 20.00 - obywać się będzie na następujących warunkach:

a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB

b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie dzienniklodzki.pl

c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu

d. jedno kliknięcie to 5 punktów w plebiscycie na daną kandydaturę,

e. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

3. Kapituła Plebiscytu spośród zgłoszonych produktów wybiera i nadaje tytuł „Nasze Dobre Łódzkie 2017” – Znak Jakości „Dziennika Łódzkiego”, „Expressu Ilustrowanego”, „Nasze Miasto.pl”.

IX. Przebieg Plebiscytu

1. Ogłoszenie Plebiscytu – 29 września 2017 r.

2. Powołanie Kapituły Plebiscytu.

3. Etap pierwszy – składanie zgłoszeń uczestnictwa w Plebiscycie.

a. Firmy, producenci, chcący wziąć udział w Plebiscycie, którzy spełniają wymogi regulaminu, przysyłają do redakcji „Dziennika Łódzkiego” lub „Expressu Ilustrowanego” wypełnione deklaracje uczestnictwa, które zostaną opublikowane w „Dzienniku Łódzkim”.

b. Z firmą, producentem zgłoszonego produktu skontaktuje się pracownik „Dziennika Łódzkiego” lub „Expressu Ilustrowanego”– organizator Plebiscytu, aby dokonać dalszych niezbędnych formalności zgłoszeniowych.

c. W terminie wskazanym przez organizatora uczestnicy Plebiscytu dostarczą materiały informacyjne dot. prowadzonej działalności, w przypadku produktów lub usług próbki produktów zgłoszonych do Plebiscytu, celem ich oceny oraz przygotowania materiałów reklamowych.

d. Kapituła Plebiscytu na podstawie nadesłanych materiałów dokona wstępnej oceny produktów zgłoszonych do Plebiscytu i sporządzi pełną listę produktów dopuszczonych do udziału w Plebiscycie.

4. Etap drugi – głosowanie.

a. Głosowanie trwa od 24 listopada 2017 r. od godz. 12.00 do 8 grudnia 2017 r. do godz. 20.00.

b. Po zakwalifikowaniu firm, produktów do uczestnictwa w Plebiscycie przeprowadzona zostanie akcja promocyjna polegająca na publikowaniu w „Dzienniku Łódzkiem”, „Expressie Ilustrowanym”, produktów producentów biorących udział w Plebiscycie.

X. Opłaty

1. Opłata rejestracyjna za zgłoszenie jednego produktu wynosi: 1600 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych) netto.

2. W przypadku zgłoszenia dwóch produktów opłata rejestracyjna wynosi: 2900 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych) netto.

3. W przypadku zgłoszenia trzech produktów opłata rejestracyjna wynosi: 3800 zł (słownie: trzy tysiące osiemset złotych) netto.

4. Klient wykupujący więcej niż trzy produkty, za każde następne zgłoszenie dopłaca 1300 zł netto (słownie: tysiąc trzysta złotych)

W przypadku zgłoszenia dokonanego przez inny podmiot lub osobę fizyczną, producent musi wyrazić zgodę na udział produktu lub usługi w konkursie, a następnie dokonać opłaty rejestracyjnej w

powyższej wysokości na podstawie faktury VAT wystawionej przez Organizatora, w terminie 7 dni od jej wystawienia.

XI. Ochrona danych osobowych

1. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 45, 02-672 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000002408 z kapitałem zakładowym w wysokości 42.000.000,00 PLN, NIP 522-01-03-609 dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Polskapresse Sp. z o.o., a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.

2. Polska Press Sp. z o.o. informuje, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy. Właściciel danych ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania w siedzibie Polskapresse Sp. z o.o. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw, co do przetwarzania jego danych przez Spółkę w zakresie dozwolonym przez ww. ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Polska Press Sp. z o.o. na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne, jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.

3. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Polska Press Sp. z o.o. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Polska Press Sp. z o.o. adresy e-mail oraz/albo numery telefonów, informacji handlowej od Polska Press Sp. z o.o., dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Polska Press Sp. z o.o., a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Polska Press Sp. z o.o. na odrębnych zasadach.

4. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą Użytkownika po otrzymaniu informacji o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji użytkownika.

5. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej, wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w ww. celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.

6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki (między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

XII. Postanowienia końcowe

1. Kapituła Plebiscytu zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub zawieszenia prawa do przyznanego tytułu, w przypadku stwierdzenia znacznego pogorszenia się jakości nagrodzonego produktu lub przeniesienia produkcji wyrobu poza granice województwa łódzkiego.

2. Kapituła Plebiscytu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie Konkursu.

3. Obsługę Plebiscytu prowadzi Dział Marketingu Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Łodzi.

4. Niniejszy regulamin jest dostępny w redakcji „Dziennika Łódzkiego”, „Expressu Ilustrowanego”, ul. Ks. Skorupki 17/19,