Regulamin akcji "Dziennika Łódzkiego'' i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi- "Pomóżmy sprzątać lasy, poznajmy ich przyrodę”

Michał Oleski
Michał Oleski
Udostępnij:

Regulamin Konkursu "Pomóżmy sprzątać lasy, poznajmy ich przyrodę”

§1 Postanowienia Ogólne
1.Organizatorem Konkursu jest Polska Press Sp. z o.o., zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, Kapitał zakładowy: 42 000 000,00 zł, BDO: 000020115 (dalej: „Organizator”). Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
2.Konkurs rozpoczyna się dnia 22.04.21 r., a kończy się dnia 31.05.21 r.
3.Zadanie konkursowe polega na przesłaniu do Organizatora Konkursu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie www.dzienniklodzki.pl/sprzatamylasy:
a.Zdjęć (rozmiar do 5MB) uczestników przestawiających ich wizytę w lesie i jego sprzątanie. Należy przesłać dwa zdjęcia przestawiające uczestników Konkursu oraz miejsce w lesie przed sprzątaniem i po sprzątaniu lub jeśli uczestnicy sprzątali śmieci na całej trasie wycieczki zdjęcie przedstawiające uczestników ze wszystkimi zebranymi śmieciami.
b.Lokalizacji leśnej, w której uczestnicy zebrali śmieci i zrobili zdjęcia.
c.Odpowiedzi na pytanie konkursowe „Dlaczego warto dbać o czystość lasów”.
4. Miejsca w lasach wybrane do sprzątania w ramach Konkursu muszą znajdować się na obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
5. Konkurs będzie rozgrywany na łamach gazety Dziennik Łódzki, tygodników Dziennika Łódzkiego, w serwisie www.dzienniklodzki.pl, w serwisach naszemiasto.pl, w mediach społecznościowych Dziennika Łódzkiego oraz w mediach społecznościowych serwisów naszemiasto.pl
6. Partnerem Konkursu jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi.
7. Informacje dotyczące organizacji i przebiegu Konkursu będą dostępne w publikacjach, na łamach serwisów oraz w mediach społecznościowych Partnera.
8.Wszelkie pytania dotyczące obsługi Konkursu należy kierować na adres [email protected]

§2. Uczestnicy i zasady Konkursu
1.Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie mogą wziąć udział:
a.Uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, znajdujących się na obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, wraz z opiekunem szkolnym lub instruktorem harcerskim, który ukończył 18 rok życia, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zaakceptował jego treść, zapoznał się polityką prywatności dostępną pod linkiem www.prywatnosc.polskapress.pl
b.Dzieci do 18 roku życia wraz rodzicami, lub opiekunami prawnymi zamieszkującymi na obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, którzy ukończyli 18 rok życia, posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i zapoznali się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowali jego treść,
c. Osoby pełnoletnie
3. Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na formularzu zamieszczonym na stronie www.dzienniklodzki.pl/sprzatamylasy. Zgłoszenie powinno zawierać:
a.Imię i nazwisko zgłaszającego opiekuna szkolnego, instruktora harcerskiego, rodzica, lub opiekuna prawnego lub imiona i nazwiska uczestników pełnoletnich
b. Imiona i nazwiska dzieci, biorącej udział w akcji
c.Telefon kontaktowy
d.Adres mailowy
e. Nazwę szkoły, klasy lub nazwę drużyny harcerskiej
f. Adres szkoły
g.Lokalizację posprzątanego miejsca
h.Zdjęcia
i.Odpowiedź na pytanie konkursowe
4. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby, spełniające warunki określone w §2. ust. 2 Regulaminu. Zarejestrowane osoby, które nie spełniają warunków powyższych nie są Uczestnikami Konkursu i zostaną z niego automatycznie wykluczone.
5.Do materiałów konkursowych, przekazywanych na potrzeby Konkursu przez uczestników lub osoby zgłaszające uczestników, zastosowanie mają postanowienia regulaminu serwisu, dostępnego na www.dzienniklodzki.pl/regulamin, w szczególności w zakresie udzielanej do tych materiałów licencji na rzecz Organizatora.
6. Osoba dokonująca zgłoszenia, poprzez złożenie formularza zgłoszeniowego oświadcza, że:
a.Jest wyłącznym autorem przesłanej w ramach zgłoszenia fotografii grupy uczniów oraz tekstu odpowiedzi i/lub został skutecznie upoważniony i posiada wszelkie prawa do wyrażenia zgód na wykorzystywanie tekstu odpowiedzi oraz fotografii dla celów Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
b.Autor/autorzy tekstu odpowiedzi i zdjęcia udziela/udzielają Organizatorowi i Partnerowi Konkursu, na potrzeby realizacji Konkursu, nieodpłatnego i nieograniczonego co do czasu i miejsca prawa (licencja niewyłączna) prawa do wielokrotnego wykorzystywania przesłanego tekstu odpowiedzi oraz zdjęcia, które stosuje się odpowiednio, a w szczególności do wykorzystania, utrwalania dowolną techniką, obróbki i powielania na łamach wszystkich wydawnictw Organizatora i Partnera Konkursu,
c.Posiada wszelkie prawem przewidziane zgody osób oraz opiekunów ustawowych dzieci widocznych na fotografii do nieodpłatnego korzystania z ich wizerunku przez Organizatora i Partnera Konkursu w sposób i na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) i pokryje Organizatorowi i Partnerowi Konkursu wszelką szkodę na wypadek, gdyby oświadczenie to było nierzetelne.
d.Autor/autorzy zdjęcia wyraża/wyrażają zgodę na udostępnienie fotografii anonimowo (bez oznaczenia autorstwa) oraz upoważnia Organizatora i Partnera Konkursu do wprowadzania zmian w fotografii, w zakresie niezbędnym ze względu na sposób korzystania z fotografii na potrzeby realizacji Konkursu. Autor oświadcza, że nie wyraża woli korzystania z nadzoru nad sposobem korzystania z fotografii.
e.Fotografia oraz tekst odpowiedzi i ich wykorzystanie w sposób opisany w niniejszym Regulaminie (w tym w zakresie przewidzianym udzieloną licencją) nie naruszają prawa, w szczególności praw osób trzecich.
7. Warunkiem udziału w Konkursie jest akceptacja treści Regulaminu Konkursu i regulaminu serwisów www.dzienniklodzki.pl i naszemiasto.pl oraz złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zamieszczonego w formularzu konkursowym.
8.Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora.
9.Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, jest odwiedzenie przez Uczestników lasów znajdujących się na obszarze działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, posprzątanie wybranego miejsca lub trasy wycieczki, wykonanie zdjęcia ze sprzątania prezentującego zebrane śmieci i uczestników, przesłanie zdjęcia za pośrednictwem formularza znajdującego się na stronie www.dzienniklodzki.pl/sprzatamylasy i odpowiedzenie za pośrednictwem formularza na pytanie konkursowe „Dlaczego warto dbać o czystość lasów”.
10. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu.
11.Uczestnik może wziąć udział w Konkursie wyłącznie 1 (słownie: jeden) raz.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia do udziału w Konkursie odpowiedzi i zdjęć, które naruszają obowiązujące przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu lub też prawa lub dobra osobiste osób trzecich. Odmowa przyjęcia zdjęcia i odpowiedzi jest równoznaczna z wykluczeniem z Konkursu tych uczestników, którzy zgłosili nieprzyjęte zdjęcie i odpowiedzi. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących w Polsce przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego, a w szczególności do nie zgłaszania w ramach Konkursu odpowiedzi i zdjęć, które:
a.są obraźliwe; lub
b.nawołują do agresji; lub
c.obrażają osoby trzecie; lub
d.zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby; lub
e.obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie; lub
f.są wulgarne lub zawierają wulgaryzmy; lub
g.przyczyniają się do łamania praw autorskich; lub
h.propagują używanie narkotyków bądź nie dopuszczonych do obrotu środków odurzających; lub
i.propagują nadmierne spożywanie alkoholu; lub
j.zawierają linki do stron www naruszających prawo lub dobre obyczaje; lub
k.zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe osób innych niż zgłaszający się do Konkursu Uczestnik; lub
l.zawierając treści o charakterze komercyjnym (reklamy); lub
m.są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;
n.lub w inny sposób naruszają przepisy prawa, normy społeczne bądź obyczajowe lub Regulamin.
13. Zgłoszenia winny być nadesłane do Organizatora do dnia 31.05.2021 roku, do godziny 23.59.59.

§ 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
1.Osoba dokonująca zgłoszenia, wykonując Zadanie konkursowe w zakresie przesłania odpowiedzi oraz zdjęcia, wyraża zgodę na nieodpłatną publikację zdjęcia oraz treści odpowiedzi z podaniem danych (widniejących w formularzu zgłoszeniowym) oraz udziela Organizatorowi i Partnerowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, licencji na korzystanie z odpowiedzi oraz zdjęć na zasadach określonych w §2 ustęp 6 punkt b oraz na następujących polach eksploatacji:
a.W zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w szczególności techniką cyfrową;
b.W zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c.W zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu, w tym w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do utworu dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, aplikacji, którym/ą się w tym celu posługuje;
d.Wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych lub sieci intranet;
e.Wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie;
f.Organizator i Partner uprawniony będzie także do udzielania sublicencji w pełnym zakresie licencji wskazanym powyżej.

§4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
1.Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję złożoną z przedstawicieli Organizatora i Partnera dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
2.Po zakończeniu Konkursu, nie później niż w dniu 18.06.21 r. Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych prac i wyłoni Uczestników, którzy zdaniem Komisji Konkursu najlepiej wykonają Zadanie konkursowe, gdzie kryterium decydującym jest atrakcyjność wypowiedzi zamieszczonej w formularzu zgłoszeniowym w ramach zadania konkursowego. Komisja Konkursu na podstawie kryterium wskazanego powyżej, wyłoni 6 (słownie: sześciu) Zwycięzców, którzy zajmą miejsca od 1 do 6.
3.Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:
1.miejsce - hulajnoga elektryczna
2.miejsce - hulajnoga elektryczna
3.miejsce - hulajnoga elektryczna
4.miejsce - zestaw gadżetów i wydawnictw o tematyce przyrodniczej
5.miejsce - zestaw gadżetów i wydawnictw o tematyce przyrodniczej
6.miejsce - zestaw gadżetów i wydawnictw o tematyce przyrodniczej
4.Sumaryczna wartość nagród dla zwycięzcy nie przekracza kwoty 2000 zł brutto.
5.Nagrody w Konkursie zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. 2020r., poz. 1426). Wartość nagrody nie przekracza kwoty wskazanej w pkt 4 - kwota wygranej jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizator i/lub Partner Konkursu może przyznać dodatkowe nagrody bez zmiany, zamiany czy anulowania dotychczasowych nagród oraz bez obowiązku uiszczania z tego tytułu jakichkolwiek opłat, w tym podatków, kosztów odbioru przez Kandydata.
6.Zwycięzca Konkursu zostanie poinformowany o uzyskaniu nagrody poprzez zamieszczenie listy Zwycięzców na stronie www.dzienniklodzki.pl/sprzatamylasy najpóźniej dnia 25.06.21 r.
7.Ponadto każdy ze Zwycięzców Konkursu, zostanie powiadomiony o wygranej poprzez wiadomość elektroniczną wysłaną przez Organizatora na wskazany przez Uczestnika w formularzu adres e-mail.
W ciągu 14 dni od dnia od otrzymania takiej wiadomości Zwycięzca powinien przekazać Organizatorowi informacje niezbędne do przekazania Nagrody, w szczególności adres korespondencyjny znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe dane Zwycięzca powinien przesłać do Organizatora wiadomości na adres e-mail [email protected]
8.W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do wysyłki nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną nagrodę zgodnie z powtórzoną procedurą wyłonienia Zwycięzców określoną Regulaminem.
9.Za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia nagrody w terminie lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem odpowiedzialność ponosi wyłącznie Uczestnik/Zwycięzca.
10.Każda nagroda zostanie przesłana przez Organizatora na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni po przysłaniu przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę nagrody.
11.Fundatorem nagród jest Partner Konkursu.
12.Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.
13.Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie lub w formie dokumentowej w formacie pdf.
14.W Konkursie można otrzymać tylko jedną nagrodę.
15.Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.
16.Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany nagrody rzeczowej na nagrodę pieniężną.

§5. Dane Osobowe
W wykonaniu obowiązków płynących z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) Organizator podaje komplet informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych uczestników Plebiscytu (osób zgłaszanych i Zgłaszających oraz Głosujących, jak i Kandydatów) w załączniku do niniejszego Regulaminu.

§ 6. Reklamacje
1.Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja do akcji Pomóżmy sprzątać lasy, poznajmy ich przyrodę” na adres e-mail [email protected] lub adres korespondencyjny Organizatora Polska Press Sp. z o.o. Oddział w Łodzi, ul. Skorupki 17/19, 90-532 Łódź, związanej z przebiegiem Konkursu.
2.Pismo/e-mail zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
3.Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację mailem lub listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
4.Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§7. Postanowienia końcowe
1.Niniejszy Regulamin stanowi jedyny dokument określający zasady Konkursu. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają wyłącznie charakter informacyjny.
2.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy według obowiązujących przepisów.
3.Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1706 z późn. zm.), na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 1823 z późn. zm.). Sprawa sporna pomiędzy Usługodawca a konsumentem może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
4.Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie www.dzienniklodzki.pl/sprzatamylasy i w siedzibie Organizatora.

NOTA INFORMACYJNA

1.KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?
Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 – 672) przy ul. Domaniewskiej 45 (dalej: „my”), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy po numerem KRS 0000002408, NIP: 522-01-03-609, kapitał zakładowy: 42 000 000 zł. Nasze pozostałe dane kontaktowe to: tel. 22 201 44 00, e-mail: [email protected]

We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się skontaktować z wyznaczonym przez nas inspektorem ochrony danych. Kontakt ten może nastąpić na adres e-mail [email protected]

2.DLACZEGO PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?
Podstawowym celem, dla którego przetwarzamy Twoje dane osobowe jest organizacja i przeprowadzenie Konkursu, włącznie z obsługą skarg i reklamacji. Podstawą przetwarzania Twoich danych jest tutaj umowa, zawierana przez zgłoszenie udziału w Konkursie.
Jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę wówczas będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe dla celów marketingowych z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej lub elektronicznej.
Twoje dane będziemy także przetwarzać w celach rozliczeniowo-podatkowych oraz archiwizacyjnych. W takim przypadku podstawą przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych będą przepisy prawa, które nakazują nam przetwarzanie danych w celach rozliczeniowo-podatkowych.
Zebrane dane będziemy także przetwarzać by rozwijać i monitorować naszą działalność biznesową, m.in. poprzez wykonywanie wewnętrznych analiz i statystyk oraz badań satysfakcji, co będzie następowało na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
Zbierane przez nas dane będziemy także przetwarzać w celu dochodzenia naszych praw i obrony przed roszczeniami, przy czym w tym wypadku dane te będziemy przetwarzać na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych osobowych.
Możemy także przetwarzać Twoje dane dla celów naszego marketingu bezpośredniego własnego oraz osób trzecich, co będzie wówczas działaniem w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych.
Jeżeli pojawią się nowe cele przetwarzania, poinformujemy Cię o tym.

3.CZY MUSISZ NAM PODAWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?
W przypadku zawarcia i wykonywania umowy pobieramy tylko te dane, bez których dana umowa nie może zostać wykonana. Niepodanie danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, spowoduje, że nie będziemy mogli jej z Tobą zawrzeć lub jej wykonać. Dotyczy to także danych, które musimy zebrać z uwagi na ciążący na nas obowiązek prawny (np. dane do faktur).
Jeżeli pozyskujemy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, wówczas zgoda ta jest całkowicie dobrowolna. Jej brak spowoduje niepodjęcie działań, które wskazaliśmy w naszej prośbie o wyrażenie zgody.

4.KOMU BĘDZIEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE?
W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych następującym grupom odbiorców:
•naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki,
•podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych osobowych (prze-twarzający/procesor) np. naszym podwykonawcom, firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe, firmom windykacyjnym, dostawcom narzędzi informatycznych, podmiotowi obsługującemu ankiety tj. Get Feedback Racino, Sadowski, Skowronek Spółka Jawna, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
•sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

5.JAK DŁUGO BĘDZIEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE?
Okres przechowywania Twoich danych osobowych powiązany jest z celami i podstawami ich przetwarzania.
Jeśli w związku z udziałem w Konkursie nabędziesz od nas za dodatkową opłatą towar lub usługę, wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres 6 lat z uwagi na przepisy prawa podatkowego.
W pozostałych przypadkach Twoje dane przekazane nam w związku z Twoim uczestnictwem w Konkursie będziemy przechowywać przez okres 6 lat z uwagi na terminy przedawnienia roszczeń oraz z uwagi na przepisy ustawy o grach hazardowych (przy loteriach).
W zakresie działań marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane przez okres w jakim cele wynikające ze zgody lub z naszego prawnie uzasadnionego interesu pozostają ważne, ale nie dłużej niż do chwili złożenia przez Ciebie sprzeciwu albo cofnięcia zgody, w każdym przypadku nie dłużej niż przez okres 6 lat od zakończenia Konkursu.

W odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu.

Jeżeli nabywamy od Ciebie prawo (np. prawo autorskie lub licencję), wówczas będziemy przetwarzać Twoje dane przez cały okres, w którym przysługuje nam to prawo lub z niego korzystamy.

6.JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ NAS TWOICH DA-NYCH?
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych posiadasz szereg uprawnień.

Posiadasz prawo do:
•żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania,
•wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingu bezpośredniego,
•wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże w takiej sytuacji będziemy dalej przetwarzać Twoje dane osobowe w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał ku temu uzasadniony powód,
•przenoszenia danych przetwarzanych w związku z wykonaniem umowy lub na podstawie Twojej zgody.

Jeśli podstawą przetwarzania przez nas danych osobowych jest Twoja zgoda, wówczas posiadasz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Wszystkie powyżej wymienione uprawnienia możesz wykonać poprzez zwrócenie się na adres kontaktowy: [email protected] albo pisemnie na nasz adres: Polska Press Sp. z o.o., ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa.

Jeżeli nasze wyjaśnienia i działania okażą się niewystarczające lub wadliwe, możesz w każdej chwili wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Materiał oryginalny: Regulamin akcji "Dziennika Łódzkiego'' i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi- "Pomóżmy sprzątać lasy, poznajmy ich przyrodę” - Dziennik Łódzki

Przejdź na stronę główną Dziennik Łódzki