Regulamin plebiscytu „Biura podróży 2013 Dziennika...

  Regulamin plebiscytu „Biura podróży 2013 Dziennika łódzkiego”

  kos

  Dziennik Łódzki

  Aktualizacja:

  Dziennik Łódzki

  §1


  Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu „Biura Podróży 2013 Dziennika łódzkiego (zwanego dalej Plebiscytem).
  2. Organizatorem Plebiscytu jest Polskapresse sp. z o.o. 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska Oddział Prasa Łódzka, 90-532 Łódź, ul. ks. hm. Ignacego Skorupki 17/19,
  3. Patronem Plebiscytu jest Polska Izba Turystyki Oddział Łódź.
  4. Czas trwania Plebiscytu: od 28 czerwca 2013 do 30 lipca 2013


  §2


  Kategorie i uczestnicy plebiscytu
  1. Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
  2. Celem plebiscytu jest wyłonienie w drodze głosowania laureatów w dwóch kategoriach:
  • Biuro Podróży 2013 dziennika łódzkiego
  • Najsympatyczniejszy Doradca w biurze podróży


  §3

  1. Zgłoszenia Biur Podróży:
   Polska Izba Turystyki udostępnia listę członków z województwa łódzkiego . Lista ta będzie stanowiła listę kandydatów. Możliwe jest również zgłoszenie Biura podróży nie będącego członkiem PIT, poprzez wysłanie maila na adres m.kondorowska@dziennik.lodz.pl z nazwa biura podróży i jego adresem
  2. Zgłoszenia kandydatów na Najsympatyczniejszego doradcę
   Biura Podróży - członkowie PIT - zobowiązani są wytypować do 3 kandydatów do tytułu Najsympatyczniejszy Doradca. Zgłoszenia kandydatów odbywają się poprzez wysłanie maila na adresm.kondorowska@dziennik.lodz.pl z imieniem i Nazwiskiem Kandydata oraz nazwą i adresem biura w którym pracuje.
  3. Zgłaszający kandydaturę do udziału w Plebiscycie zobowiązany jest dołączyć do zgłoszenia skan zgody kandydata lub – w przypadku zgłoszenia biura podróży – osoby prowadzącej dane biuro lub uprawnionej osoby do jego reprezentacji, na udział w Plebiscycie i przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych na cele Plebiscytu oraz zgodę na nieodpłatne opublikowanie imienia i nazwiska, miejsca pracy oraz wizerunku na łamach Dziennika Łódzkiego oraz serwisów www.dzienniklodzki.pl i www.naszemiasto.pl.
  4. Organizator informuje, że przekazane dane osobowe kandydata będą przetwarzane w zgodzie z obowiązującymi przepisami w celu przeprowadzenia plebiscytu, na co uczestnik wyraża zgodę. Administratorem zbioru danych osobowych jest Polskapresse Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 41, Oddział Prasa Łódzka, Skorupki 17/19 – wydawcę „Expresu Ilustrowanego” - wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Administrator danych osobowych informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość udziału w Plebiscycie oraz, że uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz ich poprawiania.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia Plebiscytu w danej kategorii w przypadku, gdy liczba prawidłowych zgłoszeń kandydatów w tej kategorii będzie mniejsza niż 3 zgłoszenia.


  §4


  Zasady wyłaniania laureatów i głosownia
  1. Spośród wszystkich zgłoszonych z województwa łódzkiego Biur Podróży poprzez głosy SMS wybierany jest 10 najlepszych zdaniem czytelników Dziennika Łódzkiego – o miejscu decyduje liczba SMS-ów.
  2. Spośród wszystkich zgłoszonych z województwa łódzkiego Kandydatów na Najsympatyczniejszego Doradcę poprzez głosy SMS wybierany jest 10 najlepszych zdaniem czytelników Dziennika Łódzkiego – o miejscu decyduje liczba SMS-ów.
  3. Głosowanie w Plebiscycie będzie odbywać się tylko za pomocą SMS-ów
  4. Zasady głosowania za pomocą SMS-ów są następujące:
   a. Za pomocą SMS można głosować wyłącznie na tych kandydatów, którzy znajdują się na Liście Kandydatów.
   b. Aby zagłosować na Kandydata należy przesyłać SMS-y na numer 72355 o treści (prefiks).(numer kandydata) np. Biuro.3. Numer kandydata oznacza numer pod którym dany kandydat została umieszczony na liście kandydatów.
   W jednym SMS-ie można wskazać jednego kandydata.
   c. Koszt jednego SMS to 2,46zł z VAT. W odpowiedzi na SMS-a uczestnik plebiscytu otrzyma kod dostępu do e-wydania "Dziennika Łódzkiego”.
   d. Za każdy SMS kandydat, którego numer został wskazany w tym SMS-ie otrzymuje 1 punkt.
   e. Śledzenie głosowania za pomocą SMS jest możliwe w Internecie na specjalnej stronie: www.dzienniklodzki.pl oraz www.naszemiasto.pl
   f. Głosowanie SMS trwa od 12 lipca 2013 od godz. 6:00 do 30 lipca 2013 do godz. 23:59. SMS-y przesłane po upływie ww. terminu nie będą uczestniczyły w głosowaniu.
   g. Jedna osoba może przesłać dowolną ilość SMS-ów.
   h. Wysłanie SMS-a jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem Plebiscytu.
   i. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeszkody i utrudnienia techniczne w wysyłaniu i odbieraniu SMS-ów. Organizator nie weryfikuje danych wskazanych przez osobę biorącą udział w Plebiscycie z danymi abonenta telefonu komórkowego, z którego wykonane zostało połączenie. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie nieprawidłowości powstałe w powyższym zakresie.
  5. Liczba punktów z głosowania SMS wyłoni 10 laureatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów SMS w każdej kategorii Plebiscytu.
  6. Nadzór nad prawidłowością przeprowadzenia plebiscytu prowadzi Kapituła Plebiscytu, w skład której wchodzą: Redaktor Naczelny Dziennika Łódzkiego Robert Sakowski, Dyrektor Marketingu Agnieszka Tokarczyk
  7. Ogłoszenie wyników Plebiscytu Biuro podróży Roku 2013 odbędzie się dnia 2.08 na stronie www.naszemiasto.pl, na łamach Dziennika Łódzkiego w Łodzi oraz Tygodników Dziennika Łódzkiego .
  1 »

  Czytaj treści premium w Dzienniku Łódzkim Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Polecamy

  Wideo