Menu Region

Dziennik Łódzki

Regulamin plebiscytu

Wybierz najbardziej pożyteczny projekt z Politechniki Łódzkiej

REGULAMIN KONKURSU „nauka się oPŁaca”
Rozdział I
Cel Konkursu
Celem Konkursu „nauka się oPŁaca” zwanego dalej Konkursem jest wyróżnienie oraz promocja innowacyjnych projektów wynalazczych, w tym produktów, technologii i usług oraz innych rozwiązań naukowych, które zostały wdrożone w przemyśle.

Rozdział II
Organizator
1. Organizatorem Konkursu jest Politechnika Łódzka z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 116, zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs jest realizowany przez Sekcję Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej.
3. Patronem Medialnym Konkursu jest „Dziennik Łódzki”.

Rozdział III
Uczestnicy Konkursu
1. Do Konkursu mogą przystąpić studenci, doktoranci oraz pracownicy naukowi Politechniki Łódzkiej.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

Rozdział IV
Laureaci Konkursu
1. Laureat Konkursu wybrany przez Komisję Konkursową otrzyma statuetkę oraz dyplom Laureata Konkursu „nauka się oPŁaca”.

Rozdział V
Kryteria Konkursu
1. Kryteriami oceny zgłoszonych projektów są:
- innowacyjność wdrożonej technologii/produktu/usługi,
- przewaga nad istniejącymi na rynku rozwiązaniami,
- korzyści dla przedsiębiorstwa wdrażającego projekt,
- prawa z tytułu własności intelektualnej,
- otrzymane nagrody za projekt.

Rozdział VI
Warunki udziału w Konkursie
1. Do Konkursu mogą być zgłaszane produkty, technologie, usługi lub inne rozwiązania o charakterze innowacyjnym.
2. Warunkiem rozpatrzenia projektu jest jego terminowe zgłoszenie na obowiązującym formularzu (wraz z załącznikami).
3. Do Konkursu mogą być zgłoszone maksymalnie 3 projekty od jednego uczestnika Konkursu.
4. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych oraz wizerunku w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z Konkursem.

Rozdział VII
Wymagane dokumenty
1. Wnioski konkursowe powinny być sporządzone wyłącznie na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu, składającym się z dwóch części:
Część A – podstawowe informacje o projekcie;
Część B – informacja o Uczestniku Konkursu.
2. Do wniosku należy dołączyć zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych wyłącznie dla potrzeb Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.) ¬ załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu.

Rozdział VIII
Termin i miejsce składania wniosków
1. Projekty konkursowe, w dwóch egzemplarzach w formie pisemnej, wraz z załącznikami, o których mowa w rozdz. VII, można składać osobiście w siedzibie Sekcji Transferu Technologii lub wysłać pocztą na adres: Sekcja Transferu Technologii, ul. ks. I. Skorupki 6/8, 90-924 Łódź z dopiskiem na kopercie „Konkurs nauka się oPŁaca” w terminie do dnia 10 października do godz. 15.00.
2. Formularz zgłoszenia projektu, oprócz wersji papierowej, o której mowa w ust. 1, powinien być złożony także w formie elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail: rit@adm.p.lodz.pl.
3. Formularz zgłoszenia projektu oraz załączniki muszą być sporządzone w języku polskim.
4. Zgłoszenia złożone po terminie oraz niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione nie będą rozpatrywane.

Rozdział IX
Komisja konkursowa
1. Komisję konkursową powołuje JM Rektor Politechniki Łódzkiej.
2. W skład Komisji wchodzą przedstawiciele świata nauki oraz biznesu.

Rozdział X
Ocena projektów konkursowych
1. Ocena projektów zgłoszonych do Konkursu składa się z 3 etapów:
- Etap I obejmuje ocenę formalną zgłoszenia, w tym zgodność z założeniami konkursu, która odbywa się na podstawie wypełnionego Formularza Zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej Organizatora www.p.lodz.pl. Oceny formalnej dokonują przedstawiciele Sekcji Transferu Technologii. Ocenie formalnej poddawane są wszystkie projekty zgłoszone do Konkursu.
- Etap II obejmuje ocenę projektów w głosowaniu internetowym czytelników „Dziennika Łódzkiego”. Czytelnicy mogą głosować wyłącznie na projekty prezentowane na łamach „Dziennika Łódzkiego” przez cały okres trwania Konkursu. Ocenie czytelników poddawane są projekty, które uzyskają pozytywną ocenę formalną.
- Etap III obejmuje ocenę projektów przez Komisję Konkursową. Oceniane będą projekty, które uzyskały największą liczbę głosów czytelników „Dziennika Łódzkiego”.
2. Laureata Konkursu wyłania Komisja Konkursowa.

Rozdział XI
Ogłoszenie wyników konkursu
1. Oficjalne wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej – www.p.lodz.pl.
2. Nagroda zostanie wręczona laureatowi Konkursu podczas Pikniku z okazji 70-lecia Politechniki Łódzkiej .

Rozdział XII
Postanowienia końcowe
1. Złożone do Konkursu dokumenty nie podlegają zwrotowi.
2. Informacje zawarte w dokumentacji zgłoszonych projektów mogą być wykorzystane w celach promocyjnych Konkursu.
3. Informacja o nagrodzonym projekcie zostanie podana do publicznej wiadomości.
4. Po zakończeniu Konkursu Organizator będzie miał prawo do wykorzystywania danych teleadresowych wszystkich Uczestników Konkursu, do celów korespondencyjnych i promocyjnych.
5. Uczestnicy Konkursu ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Organizatora i osób trzecich w przypadku, gdyby zgłoszony projekt naruszał prawa, w szczególności prawa własności przemysłowej, prawa autorskie oraz dobra osobiste osób trzecich.
6. Wszelkie kwestie sporne związane z stosowaniem niniejszego Regulaminu oraz przebiegiem Konkursu rozstrzyga Organizator.
7. Uczestnicy Konkursu zobowiązani są do udzielenia Organizatorowi wszelkich niezbędnych i wyczerpujących informacji związanych z udziałem w Konkursie.
8. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.