Menu Region

Dziennik Łódzki

Regulamin plebiscytu

Hipokrates Ziemi Łódzkiej 2016 - Placówka Medyczna

Regulamin plebiscytu pod nazwą
„HIPOKRATES ZIEMI ŁÓDZKIEJ” edycja 2016
zwanego dalej „Plebiscytem”Art. 1
Informacje ogólne
1. Organizatorem Plebiscytu jest spółka Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Partnerem Plebiscytu jest Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.
3. Niniejszy regulamin (zwany dalej: regulaminem) określa zasady i warunki przeprowadzenia plebiscytu pod nazwą „ HIPOKRATES ZIEMI ŁÓDZKIEJ 2016”
4. Plebiscyt polega na: wyłonieniu w drodze głosowania laureatów w kategoriach: lekarz, lekarz pediatra, położna, pielęgniarka i placówka.
5. Plebiscyt organizowany będzie od dnia 21.10.16 do dnia 16.12.16.
6. Organizator powołuje trzyosobową komisję plebiscytową, w skład której wchodzą ze strony organizatora Joanna Stępnik oraz Michał Oleski, ze strony Partnera - Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ Anna Leder.
7. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Plebiscytu.
8. Organizator zastrzega, iż Plebiscyt nie jest badaniem opinii publicznej, a podane wyniki odzwierciedlają wyłącznie ilość i treść wysłanych przez Głosujących odpowiedzi, w tym w formacie SMS. Z uwagi na fakt, iż jeden Głosujący może wysłać więcej niż jedną odpowiedź, wyniki głosowania nie muszą odzwierciedlać obiektywnego zapatrywania społecznego na kwestie, których dotyczy Plebiscyt.

Art. 2
Warunki udziału w plebiscycie

1. Plebiscyt ma charakter otwarty, jednak zgłoszeni kandydaci muszą zostać zaakceptowani przez Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ. Kandydatem w plebiscycie może być w każdej z kategorii odpowiednio:
a. Lekarz, u którego pacjenci leczą się bezpłatnie na podstawie kontraktu z NFZ,
b. lekarz pediatra, u którego pacjenci leczą się bezpłatnie na podstawie kontraktu z NFZ,
c. położna, u której pacjenci leczą się bezpłatnie na podstawie kontraktu z NFZ,
d. pielęgniarka, u której pacjenci leczą się bezpłatnie na podstawie kontraktu z NFZ,
e. placówka medyczna posiadająca kontrakt z NFZ.

którzy od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia zakończenia plebiscytu udzielają świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie ww. kontraktów.

2. W plebiscycie mogą brać udział osoby pełnoletnie mieszkające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym regulaminem.
3. W plebiscycie może wziąć udział każda osoba pełnoletnia posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, spełniające wymagania określone niniejszym Regulaminem, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
4. W plebiscycie głos może oddać każda osoba pełnoletnia – zarejestrowany użytkownik serwisu internetowego www.dzienniklodzki.pl, posiadający ważne konto w tym serwisie oraz posiadający ważne konto w serwisie internetowym Facebook, który powiązał swoje konto w serwisie internetowym www.dzienniklodzki.pl ze swoim kontem w serwisie Facebook i który umożliwił publikację postów na tablicy w serwisie Facebook we własnym imieniu, z wyjątkiem pracowników i współpracowników Organizatora, osób którym powierzono określone prace w związku z organizowaniem Plebiscytu oraz członków ich najbliższych rodzin.
5. W plebiscycie nie mogą brać udziału pracownicy oraz współpracownicy Organizatora ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
6. W plebiscycie nie mogą brać udziału także pracownicy oraz współpracownicy podmiotów którym powierzono jakąkolwiek czynność związaną z plebiscytem ani członkowie ich rodzin. Przez członków rodzin rozumie się osoby o których mowa w pkt. 5.Art. 3
Zasady przeprowadzania Plebiscytu

I. Zgłaszanie kandydatur
1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 21.10.16 od godz. 10.00 do 16.12.16
do godz. 21.59.59.
2. Zgłoszenie powinno zawierać w przypadku kategorii lekarz, lekarz pediatra, położna, pielęgniarka:
a. Imię i nazwisko oraz nazwę placówki medycznej, w której przyjmuje kandydat na podstawie kontraktu z NFZ
b. Telefon kontaktowy, mail oraz adres placówki – informacje tylko do wiadomości redakcji
c. Kategorię
d. Krótki opis uczestnika
e. Zdjęcie – nie jest obligatoryjne
W przypadku kategorii placówka medyczna:
a. nazwa placówki i adres
b. dane kontaktowe do osoby reprezentującej placówki
c. opis placówki
d. zdjęcie lub logo
3. Zgłoszenia można dokonać:
a. drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail j.stepnik@dziennik.lodz.pl
W przypadku, gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby niż kandydat, należy przesłać zgodę kandydata na wykorzystanie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 16.00 w dniu 30.11.2016 roku.
b. drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 16.00 w dniu 30.11.2016 roku.
c. telefonicznie pod numerem telefonu 42 665 93 58 w godzinach 10.00-16.00, w dni robocze, do dnia 30.11.2016 roku.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń pod kątem ich zgodności z regulaminem,
w szczególności weryfikacji zgłoszeń w zakresie ich zgodności z treścią pkt. 2 niniejszego artykułu oraz prawem. Ponadto przy weryfikacji zgłoszeń Organizator weźmie pod uwagę skargi oraz pisma, które wpłynęły do ŁOW NFZ oraz wyniki kontroli przeprowadzonych przez ŁOW NFZ w ciągu ostatnich pięciu lat. Zgłoszenia zweryfikowane negatywnie oznaczać będą, że kandydatura nie została dołączona do listy kandydatów o czym zgłaszający zostanie poinformowany niezwłocznie przez Organizatora na podane dane kontaktowe z informacją o przyczynach negatywnej weryfikacji. W przypadku prawidłowo dokonanego zgłoszenia kandydatura zostanie w terminie 72 godzin dołączona do listy kandydatów.
W przypadku zgłoszenia zweryfikowanego negatywnie można dokonać ponownego poprawnego zgłoszenia zawierającego poprawne dane lub zgłosić do Organizatora reklamację na zasadach określonych w art. 6.
5. W dniu 18.11.16 na stronie internetowej www.dzienniklodzki.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie.


II. Głosowanie


1. Głosowanie odbywa
2. się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 18.11.2016 od godz.10.00 do 16.12.2016 do godz. 21.59.59 na następujących warunkach.:
a. głosując za pośrednictwem SMS Premium uczestnik otrzymuje kod na e-wydanie
„Dziennika Łódzkiego” (dalej jako „e-wydanie”). Nabycie e-wydania następuje zgodnie z treścią regulaminu dostępnego pod adresem www.Prasa24.pl. Głosujący za pomocą SMS Premium oświadcza jednocześnie że zapoznał się z tym regulaminem i akceptuje jego treść;
b. głosowania SMS dokonuje się poprzez przesłanie SMS na numer 72355 w treści wpisując:
LM. po kropce wpisując numer wybranego kandydata – kategoria lekarz
LP. po kropce wpisując numer wybranego kandydata – kategoria lekarz pediatra
PO. po kropce wpisując numer wybranego kandydata – kategoria położna
PM. po kropce wpisując numer wybranego kandydata – kategoria pielęgniarka
PL. po kropce wpisując numer wybranego kandydata - placówka
c. w odpowiedzi na SMS, poza zaliczeniem głosu, uczestnik otrzymuje również kod dostępu do e-wydania;
d. koszt wysłania SMS-a do 160 znaków wynosi 2,46 zł z VAT (2 zł + VAT);
e. jeden wysłany SMS to 10 głosów w Plebiscycie na daną kandydaturę ;
f. uczestnik Plebiscytu może oddać dowolną liczbę głosów i tym samym uzyskać dostęp do dowolnej ilości e-wydań, przy czym każdorazowe kolejne wysłanie SMS pod numer 72355 powoduje ponowne pobranie opłaty w wysokości 2,46 zł brutto;
g. w obliczeniu wyników Plebiscytu biorą udział te ważne głosy, które wpłyną do systemu Organizatora do godziny zakończenia Plebiscytu; głosy, które wpłyną do sytemu Organizatora po zakończeniu głosowania  nie zostaną uwzględnione w wynikach Plebiscytu;
h. w przypadku wysłania SMS o treści która nie spełnia wymogów niniejszego regulaminu na numer
z którego przesłano taki SMS zostanie odesłany SMS z informacją, że wiadomość nie została poprawnie rozpoznana. SMS nie spełniający wymogów regulaminu nie będzie wliczony do sumy oddanych głosów;
i. obsługę techniczną systemu liczenia głosów oddanych za pośrednictwem wiadomości SMS zapewnia Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciel systemu Hermes;
j. dostawcą w/w usługi SMS Premium o podwyższonej opłacie jest Digital Virgo S.A., a świadczenie dodatkowe realizowane jest przez Organizatora.2. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 18.11.2016 od godz.10.00 do 16.12.2016 do godz. 21.59 na następujących warunkach.:
a. uczestnicy muszą zalogować się na swoje konto FB,
b. uczestnicy muszą powiązać swoje konto na FB, ze swoim kontem w serwisie www.dzienniklodzki.pl,
c. warunkiem koniecznym do oddania głosu jest umożliwienie publikacji postu na tablicy właściciela konta w aplikacji FB w jego imieniu,
d. poprzez kliknięcia na przycisk „GŁOSUJ ZA” uczestnik oddaje swój głos za wskazaną kandydaturą
e. jedno kliknięcie to 3 głos w Plebiscycie na daną kandydaturę,
f. dzienny limit oddanych głosów (kliknięć) wynosi 1 głos za pośrednictwem jednego konta uczestnika w aplikacji FB.

3. O zwycięstwie w Plebiscycie decyduje [największa suma liczby głosów zliczona na podstawie głosów oddanych za pośrednictwem SMS Premium, oraz aplikacji internetowej Facebook.
4. W przypadku gdy dwie lub więcej osób będzie miało łącznie taką samą liczbę punktów wyższe miejsce
w końcowej klasyfikacji zajmie osoba wskazana przez komisję plebiscytową plebiscytu.


Art. 4
Ogłoszenie wyników Plebiscytu

1. Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 16.12.2016 na stronie internetowej www.dzienniklodzki.pl


Art. 5
Nagrody w Plebiscycie

1. Za wydanie nagród w plebiscycie odpowiada Organizator.
2. Zwycięzcy Plebiscytu otrzymają tytuł, pamiątkowe dyplomy oraz zostaną zaprezentowani w Dzienniku Łódzkim, na stronie www.dzienniklodzki.pl oraz w dodatku ŁOW NFZ ukazującym się wraz Dziennikiem Łódzkim. Osoby i firmy, które zajmą 2 i 3 miejsce otrzymają pamiątkowe dyplomy, tytuły oraz zostaną zaprezentowane w Dzienniku Łódzkim i na stronie www.dzienniklodzki.pl.
3. Nie ma możliwości zamiany nagrody na inną ani wypłatę ekwiwalentu w formie pieniężnej.
4. Dyplomy oraz tytuły zostaną wręczone w styczniu 2017.
5. Nagrody zostaną wydane zgodnie z przepisami Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz.176). Jeżeli w związku z wartością nagrody powstanie obowiązek podatkowy, do każdej z nagród zostanie przyznana dodatkowa nagroda pieniężna, która zostanie przeznaczona przez Organizatora na pokrycie zobowiązania podatkowego nagrodzonego uczestnika z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, powstałego w związku z przyznaniem nagrody w Plebiscycie. Podatek dochodowy zostanie przekazany przez Organizatora bezpośrednio na rachunek właściwego urzędu skarbowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Art. 6
Reklamacje

1. Reklamacje związane z plebiscytem mogą być kierowane do Organizatora na adres Dziennika Łódzkiego, Łódź, ul. Ks. Skorupki 17/19 z dopiskiem „Hipokrates Ziemi Łódzkiej”.
2. Każda reklamacja winna zawierać co najmniej wskazanie autora (imię i nazwisko oraz adres dla doręczeń) oraz zwięzły opis zarzutów.
3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania. O wyniku postępowania reklamacyjnego osoby zgłaszające reklamacje zostaną powiadomione pisemnie niezwłocznie po ich rozpatrzeniu.
4. Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.


Art. 7
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Polska Press sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa, 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 45, 02-672 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000002408, o kapitale zakładowym 42 000 000,00 złotych oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP 522-01-03-609
2. Podane przez Uczestników dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Organizatora dla celów organizacji i przeprowadzenia Plebiscytu, zapewnienia uczciwego i miarodajnego głosowania w Plebiscycie, w szeroko pojętych celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług Organizatora, a także w celach statycznych, analitycznych oraz nawiązywania kontaktu z właścicielem danych.
3. Właściciel danych ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Nadto właściciel danych ma prawo w każdym czasie wyrazić sprzeciw co do przetwarzania jego danych przez Organizatora w zakresie dozwolonym przez w/w ustawę lub zażądać zaprzestania ich przetwarzania w ogóle. Z uwagi na względy bezpieczeństwa we wszystkich tych sprawach właściciel danych winien osobiście zwracać się do Organizatora na piśmie. Podanie danych jest dobrowolne jednak może być konieczne do wzięcia udziału w Plebiscycie.
4. Przystępując do udziału w niniejszym Plebiscycie, uczestnik może nadto wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym na podane Organizatora adresy e-mail oraz / albo numery telefonów, informacji handlowej od Organizatora dotyczącej produktów i usług oferowanych przez Organizatora, a także produktów i usług podmiotów współpracujących z Organizatorem na odrębnych zasadach. Uczestnik Plebiscytu może zrezygnować z otrzymywania informacji handlowej w powyższym zakresie wysyłając maila na adres mailowy hermes@polskapress.pl w tytule wiadomości wpisując stop + numer telefonu. Numer ten w ciągu 72 godzin zostanie usunięty z listy numerów, na które wysyłane są wyżej wskazane wiadomości.
5. Organizator informuje, że zbiera i zapisuje, za zgodą osoby głosującej po otrzymaniu informacji
o celu i zakresie zbierania danych, dane eksploatacyjne służące do identyfikacji urządzenia, z którego oddawane są głosy w Plebiscycie. Dane te nie uniemożliwiają jednoznacznej identyfikacji osoby głosującej.
6. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej wykorzystywane są wyłącznie do zapewnienia rzetelności oddanych głosów i wyników Plebiscytu. Dane te są przechowywane i wykorzystywane w w/w celu również po opuszczeniu przez użytkownika strony Plebiscytu.
7. Dane eksploatacyjne, o których mowa powyżej to: id_facebook, IP, data bez godziny (dla anonimId i fingerprinta), data z godziną (dla samego głosu), wartość głosu, sposób głosowania, zestaw danych przeglądarki ( między innymi informacje o nazwie przeglądarki, zestawach pluginów, czcionek systemowych, strefę czasową, rozdzielczość, supercookie, akceptowany typ odpowiedzi serwera).

Aneks nr 1 z dnia 15.11.2016
do Regulaminu plebiscytu pod nazwą
„HIPOKRATES ZIEMI ŁÓDZKIEJ” edycja 2016
zwanego dalej „Plebiscytem”

1. W Art. 1 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„ 5.Plebiscyt organizowany będzie od dnia 21.10.2016 do dnia 23.12.2016.

2. W Art. 3 ust. I. punkt 1. Otrzymuje brzmienie:
„1. Plebiscyt będzie się odbywał w dniach od 21.10.2016 od godz. 10.00 do 23.12.2016 do godz. 21.59.59.”
3. W Art. 3 ust. I punkt 3 otrzymuje brzmienie
„3. Zgłoszenia można dokonać:
a. drogą elektroniczną nadsyłając zgłoszenie na adres e-mail j.stepnik@dziennik.lodz.pl W przypadku, gdy zgłoszenie pochodzi od innej osoby niż kandydat, należy przesłać zgodę kandydata na wykorzystanie wizerunku w celach i na zasadach określonych niniejszym regulaminem. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną, na w/w adres e-mail do godz. 16.00 w dniu 07.12.2016 roku.
b. drogą elektroniczną na formularzu dostępnym na stronie internetowej. Prawidłowe zgłoszenia należy dostarczyć drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza do godz. 16.00 w dniu 07.12.2016 roku.
c. telefonicznie pod numerem telefonu 42 665 93 58 w godzinach 10.00-16.00, w dni robocze, do dnia 07.12.2016 roku”
4. W Art. 3 ust. I punkt 5 otrzymuje brzmienie
„W dniu 25.11.2016 na stronie internetowej www.dzienniklodzki.pl zostanie opublikowana lista zweryfikowanych kandydatur do udziału w Plebiscycie”
5. W Art. 3 ust. II punkt 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„1. Głosowanie odbywać się będzie za pomocą SMS Premium i będzie trwało od 25.11.2016 od godz.10.00 do 23.12.2016 do godz. 21.59.59 na następujących warunkach:”
6. W Art. 3 ust. II punkt 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„2. Głosowanie odbywać się będzie za pośrednictwem aplikacji internetowej Facebook (dalej jako „aplikacja FB”) poprzez kliknięcie na odpowiedni przycisk i będzie trwało od 25.11.2016 od godz.10.00 do 23.12.2016 do godz. 21.59.59 na następujących warunkach:”
7. Art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Komisja Plebiscytowa po zweryfikowaniu nadesłanych głosów, ogłosi wyniki Plebiscytu w dniu 23.12.2016 na stronie internetowej www.dzienniklodzki.pl”